توضیحات و دانلود

آپلودکردن تصاویر در پوشه و نمایش تصاویر آپلود شده در ASP.Net GridView با استفاده از C # و VB.Net
0 0
آپلودکردن تصاویر در پوشه و نمایش تصاویر آپلود شده در ASP.Net GridView با استفاده از C # و VB.Net

با سلام در این مقاله با یک مثال توضیح خواهیم داد که چگونه بارگذاری تصاویر و ذخیره آن در پوشه (دایرکتوری) روی دیسک با استفاده از کنترل  FileUpload و C # و VB.Net. انجام دهید .
کد HTML
کد HTML از یک کنترل FileUpload ، یک دکمه و یک کنترل GridView تشکیل شده است.

<asp:FileUpload ID="FileUpload1" runat="server" />
<asp:Button ID="btnUpload" runat="server" Text="Upload" OnClick="Upload" />
<hr />
<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="false" ShowHeader="false">
    <Columns>
        <asp:BoundField DataField="Text" />
        <asp:ImageField DataImageUrlField="Value" ControlStyle-Height="100" ControlStyle-Width="100" />
    </Columns>
</asp:GridView>

فضاهای نام
باید نامهای زیر را وارد کنید.
C #

using System.IO;
using System.Collections.Generic;

VB.Net

Imports System.IO
Imports System.Collections.Generic

بارگذاری تصاویر با استفاده از کنترل FilePpload
با کلیک بر روی دکمه بارگذاری ، فایل تصویر بارگذاری شده در پوشه (دایرکتوری) در دیسک ذخیره می شود.
توجه :

اگر شما نیاز به یادگیری اعتبارسنجی فایل ها دارید تا کاربر بتواند فقط فایلهای تصویری را بارگذاری کند .

سرانجام ، صفحه redirected می شود که تصویر را در داخل کنترل GridView بارگذاری می کند.
C #

protected void Upload(object sender, EventArgs e)
{
    if (FileUpload1.HasFile)
    {
        string fileName = Path.GetFileName(FileUpload1.PostedFile.FileName);
        FileUpload1.PostedFile.SaveAs(Server.MapPath("~/Images/") + fileName);
        Response.Redirect(Request.Url.AbsoluteUri);
    }
}

VB.Net

Protected Sub Upload(sender As Object, e As EventArgs)
    If FileUpload1.HasFile Then
        Dim fileName As String = Path.GetFileName(FileUpload1.PostedFile.FileName)
        FileUpload1.PostedFile.SaveAs(Server.MapPath("~/Images/") + fileName)
        Response.Redirect(Request.Url.AbsoluteUri)
    End If
End Sub

نمایش تصاویر از پوشه (Directory) در دیسک با GridView
در رویداد Page Load ، فایل های تصاویر از پوشه تصاویر گرفته می شوند و با استفاده از یک Loop ، URL فایل های تصویر به مجموعه لیست اضافه که بعدا برای جمع آوری (اتصال) GridView استفاده می شود.
C #

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (!IsPostBack)
    {
        string[] filePaths = Directory.GetFiles(Server.MapPath("~/Images/"));
        List<ListItem> files = new List<ListItem>();
        foreach (string filePath in filePaths)
        {
            string fileName = Path.GetFileName(filePath);
            files.Add(new ListItem(fileName, "~/Images/" + fileName));
        }
        GridView1.DataSource = files;
        GridView1.DataBind();
    }
}

VB.Net

Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
    If Not IsPostBack Then
        Dim filePaths As String() = Directory.GetFiles(Server.MapPath("~/Images/"))
        Dim files As New List(Of ListItem)()
        For Each filePath As String In filePaths
            Dim fileName As String = Path.GetFileName(filePath)
            files.Add(New ListItem(fileName, "~/Images/" + fileName))
        Next
        GridView1.DataSource = files
        GridView1.DataBind()
    End If
End Sub

عکس صفحه

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :