توضیحات و دانلود

نحوه ایجاد و دانلود گزارش PDF از پایگاه داده با استفاده از iTextSharp C # و VB.Net در ASP.Net
0 0
نحوه ایجاد و دانلود گزارش PDF از پایگاه داده با استفاده از iTextSharp C # و VB.Net در ASP.Net

 با سلام در این مقاله نحوه نحوه ایجاد و دانلود گزارش PDF از پایگاه داده با استفاده از iTextSharp C # و VB.Net در ASP.Net را توضیح خواهیم داد.
مقالات بیشتر در مورد PDF با استفاده از iTextSharp
خروج محتویات HTML DIV به PDF با استفاده از iTextSharp در ASP.Net
خروج کنترل Repeater به سند PDF با استفاده از iTextSharp در ASP.Net
استفاده از iTextSharp Library در خروج کنترل نمودار به سند PDF با Asp.net
خروج محتویات پنل به PDF با استفاده از iTextSharp در ASP.Net
استفاده از ITextsharp برای خروج وب سایت ASP.Net با تصاویر به PDF
خروجی GridView به PDF با فیلد سفارشی با استفاده از iTextSharp در ASP.Net
خروجی DataSet یا DataTable در ورد اکسل PDF و فرمت های CSV با asp.net


بانک اطلاعات
برای این مقاله از جدول کارمندان پایگاه داده Northwind استفاده می کنیم که می توانید از اینجادانلود کنید
پایگاه داده Northwind را بارگیری کنید
 
کد HTML
در زیر کد HTML که در آن DropDownList  داریم که سوابق کارمندان را از جدول Employees و یک دکمه جمع آوری میکند که با کلیک بر روی آنها ، گزارش PDF را برای کارمند انتخاب شده ایجاد می کنیم.

<asp:DropDownList ID="ddlEmployees" runat="server">
</asp:DropDownList>
<asp:Button ID="btnReport" runat="server" Text="Generate Report" OnClick = "GenerateReport" />

فضاهای نام
باید نامهای زیر را وارد کنید

using iTextSharp.text;
using iTextSharp.text.pdf;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Configuration;

VB.Net

Imports iTextSharp.text
Imports iTextSharp.text.pdf
Imports System.Data
Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Configuration

رشته اتصال بانک اطلاعاتی
رشته اتصال زیر را در بخش اتصالات رشته فایل Web.Config تنظیم کرده ایم

<connectionStrings>
 <addname="constr"connectionString="Data Source=.\SQL2005;Initial Catalog=northwind;User id = sa;password=pass@123"/>
</connectionStrings>

جمع آوری DropDownList کارمندان
در زیر کد مربوط به اتصال DropDownList کارمندان در رویداد بارگذاری صفحه وب ASP.Net وجود دارد.
توجه:

GetData یک عملکرد عمومی برای اجرای انتخاب queries است و DataTable را برمی گرداند

C #

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (!IsPostBack)
    {
        BindEmployeesDropDown();
    }
}
private void BindEmployeesDropDown()
{
    ddlEmployees.DataSource = GetData("SELECT EmployeeId, (FirstName + ' ' + LastName) Name FROM Employees");
    ddlEmployees.DataTextField = "Name";
    ddlEmployees.DataValueField = "EmployeeId";
    ddlEmployees.DataBind();
}
private DataTable GetData(string query)
{
    string conString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["constr"].ConnectionString;
    SqlCommand cmd = new SqlCommand(query);
    using (SqlConnection con = new SqlConnection(conString))
    {
        using (SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter())
        {
            cmd.Connection = con;
 
            sda.SelectCommand = cmd;
            using (DataTable dt = new DataTable())
            {
                sda.Fill(dt);
                return dt;
            }
        }
    }
}

VB.Net

Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
    If Not IsPostBack Then
        BindEmployeesDropDown()
    End If
End Sub
Private Sub BindEmployeesDropDown()
    ddlEmployees.DataSource = GetData("SELECT EmployeeId, (FirstName + ' ' + LastName) Name FROM Employees")
    ddlEmployees.DataTextField = "Name"
    ddlEmployees.DataValueField = "EmployeeId"
    ddlEmployees.DataBind()
End Sub
Private Function GetData(query As String) As DataTable
    Dim conString As String = ConfigurationManager.ConnectionStrings("constr").ConnectionString
    Dim cmd As New SqlCommand(query)
    Using con As New SqlConnection(conString)
        Using sda As New SqlDataAdapter()
            cmd.Connection = con
 
            sda.SelectCommand = cmd
            Using dt As New DataTable()
                sda.Fill(dt)
                Return dt
            End Using
        End Using
    End Using
End Function

ایجاد گزارش PDF با استفاده از iTextSharp
در زیر کد ایجادPDF با جزئیات Employee از بانک اطلاعاتی آمده است.
ابتدا جزئیات Employee را براساس شناسه Employee از DropDownList دریافت میکنیم. سپس عنوان گزارش را با آرم و نام شرکت ایجاد کرده ایم. در زیر آن یک خط افقی ترسیم شده است که هدر را با بدنه جدا می کند.
 این گزارش حاوی جزئیات مربوط به کارمندان مانند عکس ، نام و نام خانوادگی وی است.
برای کاهش اندازه کد ، سه روش کلی ایجاد کرده ایم.
C #

protected void GenerateReport(object sender, EventArgs e)
{
    DataRow dr = GetData("SELECT * FROM Employees where EmployeeId = " + ddlEmployees.SelectedItem.Value).Rows[0]; ;
    Document document = new Document(PageSize.A4, 88f, 88f, 10f, 10f);
    Font NormalFont = FontFactory.GetFont("Arial", 12, Font.NORMAL, Color.BLACK);
    using (System.IO.MemoryStream memoryStream = new System.IO.MemoryStream())
    {
        PdfWriter writer = PdfWriter.GetInstance(document, memoryStream);
        Phrase phrase = null;
        PdfPCell cell = null;
        PdfPTable table = null;
        Color color = null;
 
        document.Open();
 
        //Header Table
        table = new PdfPTable(2);
        table.TotalWidth = 500f;
        table.LockedWidth = true;
        table.SetWidths(new float[] { 0.3f, 0.7f });
 
        //Company Logo
        cell = ImageCell("~/images/northwindlogo.gif", 30f, PdfPCell.ALIGN_CENTER);
        table.AddCell(cell);
 
        //Company Name and Address
        phrase = new Phrase();
        phrase.Add(new Chunk("Microsoft Northwind Traders Company\n\n", FontFactory.GetFont("Arial", 16, Font.BOLD, Color.RED)));
        phrase.Add(new Chunk("107, Park site,\n", FontFactory.GetFont("Arial", 8, Font.NORMAL, Color.BLACK)));
        phrase.Add(new Chunk("Salt Lake Road,\n", FontFactory.GetFont("Arial", 8, Font.NORMAL, Color.BLACK)));
        phrase.Add(new Chunk("Seattle, USA", FontFactory.GetFont("Arial", 8, Font.NORMAL, Color.BLACK)));
        cell = PhraseCell(phrase, PdfPCell.ALIGN_LEFT);
        cell.VerticalAlignment = PdfCell.ALIGN_TOP;
        table.AddCell(cell);
 
        //Separater Line
        color = new Color(System.Drawing.ColorTranslator.FromHtml("#A9A9A9"));
        DrawLine(writer, 25f, document.Top - 79f, document.PageSize.Width - 25f, document.Top - 79f, color);
        DrawLine(writer, 25f, document.Top - 80f, document.PageSize.Width - 25f, document.Top - 80f, color);
        document.Add(table);
 
        table = new PdfPTable(2);
        table.HorizontalAlignment = Element.ALIGN_LEFT;
        table.SetWidths(new float[] { 0.3f, 1f });
        table.SpacingBefore = 20f;
 
        //Employee Details
        cell = PhraseCell(new Phrase("Employee Record", FontFactory.GetFont("Arial", 12, Font.UNDERLINE, Color.BLACK)), PdfPCell.ALIGN_CENTER);
        cell.Colspan = 2;
        table.AddCell(cell);
        cell = PhraseCell(new Phrase(), PdfPCell.ALIGN_CENTER);
        cell.Colspan = 2;
        cell.PaddingBottom = 30f;
        table.AddCell(cell);
 
        //Photo
        cell = ImageCell(string.Format("~/photos/{0}.jpg", dr["EmployeeId"]), 25f, PdfPCell.ALIGN_CENTER);
        table.AddCell(cell);
 
        //Name
        phrase = new Phrase();
        phrase.Add(new Chunk(dr["TitleOfCourtesy"] + " " + dr["FirstName"] + " " + dr["LastName"] + "\n", FontFactory.GetFont("Arial", 10, Font.BOLD, Color.BLACK)));
        phrase.Add(new Chunk("(" + dr["Title"].ToString() + ")", FontFactory.GetFont("Arial", 8, Font.BOLD, Color.BLACK)));
        cell = PhraseCell(phrase, PdfPCell.ALIGN_LEFT);
        cell.VerticalAlignment = PdfPCell.ALIGN_MIDDLE;
        table.AddCell(cell);
        document.Add(table);
 
        DrawLine(writer, 160f, 80f, 160f, 690f, Color.BLACK);
        DrawLine(writer, 115f, document.Top - 200f, document.PageSize.Width - 100f, document.Top - 200f, Color.BLACK);
 
        table = new PdfPTable(2);
        table.SetWidths(new float[] { 0.5f, 2f });
        table.TotalWidth = 340f;
        table.LockedWidth = true;
        table.SpacingBefore = 20f;
        table.HorizontalAlignment = Element.ALIGN_RIGHT;
 
        //Employee Id
        table.AddCell(PhraseCell(new Phrase("Employee code:", FontFactory.GetFont("Arial", 8, Font.BOLD, Color.BLACK)), PdfPCell.ALIGN_LEFT));
        table.AddCell(PhraseCell(new Phrase("000" + dr["EmployeeId"], FontFactory.GetFont("Arial", 8, Font.NORMAL, Color.BLACK)), PdfPCell.ALIGN_LEFT));
        cell = PhraseCell(new Phrase(), PdfPCell.ALIGN_CENTER);
        cell.Colspan = 2;
        cell.PaddingBottom = 10f;
        table.AddCell(cell);
 
 
        //Address
        table.AddCell(PhraseCell(new Phrase("Address:", FontFactory.GetFont("Arial", 8, Font.BOLD, Color.BLACK)), PdfPCell.ALIGN_LEFT));
        phrase = new Phrase(new Chunk(dr["Address"] + "\n", FontFactory.GetFont("Arial", 8, Font.NORMAL, Color.BLACK)));
        phrase.Add(new Chunk(dr["City"] + "\n", FontFactory.GetFont("Arial", 8, Font.NORMAL, Color.BLACK)));
        phrase.Add(new Chunk(dr["Region"] + " " + dr["Country"] + " " + dr["PostalCode"], FontFactory.GetFont("Arial", 8, Font.NORMAL, Color.BLACK)));
        table.AddCell(PhraseCell(phrase, PdfPCell.ALIGN_LEFT));
        cell = PhraseCell(new Phrase(), PdfPCell.ALIGN_CENTER);
        cell.Colspan = 2;
        cell.PaddingBottom = 10f;
        table.AddCell(cell);
 
        //Date of Birth
        table.AddCell(PhraseCell(new Phrase("Date of Birth:", FontFactory.GetFont("Arial", 8, Font.BOLD, Color.BLACK)), PdfPCell.ALIGN_LEFT));
        table.AddCell(PhraseCell(new Phrase(Convert.ToDateTime(dr["BirthDate"]).ToString("dd MMMM, yyyy"), FontFactory.GetFont("Arial", 8, Font.NORMAL, Color.BLACK)), PdfPCell.ALIGN_LEFT));
        cell = PhraseCell(new Phrase(), PdfPCell.ALIGN_CENTER);
        cell.Colspan = 2;
        cell.PaddingBottom = 10f;
        table.AddCell(cell);
 
        //Phone
        table.AddCell(PhraseCell(new Phrase("Phone Number:", FontFactory.GetFont("Arial", 8, Font.BOLD, Color.BLACK)), PdfPCell.ALIGN_LEFT));
        table.AddCell(PhraseCell(new Phrase(dr["HomePhone"] + " Ext: " + dr["Extension"], FontFactory.GetFont("Arial", 8, Font.NORMAL, Color.BLACK)), PdfPCell.ALIGN_LEFT));
        cell = PhraseCell(new Phrase(), PdfPCell.ALIGN_CENTER);
        cell.Colspan = 2;
        cell.PaddingBottom = 10f;
        table.AddCell(cell);
 
        //Addtional Information
        table.AddCell(PhraseCell(new Phrase("Addtional Information:", FontFactory.GetFont("Arial", 8, Font.BOLD, Color.BLACK)), PdfPCell.ALIGN_LEFT));
        table.AddCell(PhraseCell(new Phrase(dr["Notes"].ToString(), FontFactory.GetFont("Arial", 8, Font.NORMAL, Color.BLACK)), PdfPCell.ALIGN_JUSTIFIED));
        document.Add(table);
        document.Close();
        byte[] bytes = memoryStream.ToArray();
        memoryStream.Close();
        Response.Clear();
        Response.ContentType = "application/pdf";
        Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=Employee.pdf");
        Response.ContentType = "application/pdf";
        Response.Buffer = true;
        Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.NoCache);
        Response.BinaryWrite(bytes);
        Response.End();
        Response.Close();
    }
}
 
private static void DrawLine(PdfWriter writer, float x1, float y1, float x2, float y2, Color color)
{
    PdfContentByte contentByte = writer.DirectContent;
    contentByte.SetColorStroke(color);
    contentByte.MoveTo(x1, y1);
    contentByte.LineTo(x2, y2);
    contentByte.Stroke();
}
private static PdfPCell PhraseCell(Phrase phrase, int align)
{
    PdfPCell cell = new PdfPCell(phrase);
    cell.BorderColor = Color.WHITE;
    cell.VerticalAlignment = PdfCell.ALIGN_TOP;
    cell.HorizontalAlignment = align;
    cell.PaddingBottom = 2f;
    cell.PaddingTop = 0f;
    return cell;
}
private static PdfPCell ImageCell(string path, float scale, int align)
{
    iTextSharp.text.Image image = iTextSharp.text.Image.GetInstance(HttpContext.Current.Server.MapPath(path));
    image.ScalePercent(scale);
    PdfPCell cell = new PdfPCell(image);
    cell.BorderColor = Color.WHITE;
    cell.VerticalAlignment = PdfCell.ALIGN_TOP;
    cell.HorizontalAlignment = align;
    cell.PaddingBottom = 0f;
    cell.PaddingTop = 0f;
    return cell;
}

VB.Net

Protected Sub GenerateReport(sender As Object, e As EventArgs)
    Dim dr As DataRow = GetData("SELECT * FROM Employees where EmployeeId = " + ddlEmployees.SelectedItem.Value).Rows(0)
 
    Dim document As New Document(PageSize.A4, 88.0F, 88.0F, 10.0F, 10.0F)
    Dim NormalFont As Font = FontFactory.GetFont("Arial", 12, Font.NORMAL, Color.BLACK)
    Using memoryStream As New System.IO.MemoryStream()
        Dim writer As PdfWriter = PdfWriter.GetInstance(document, memoryStream)
        Dim phrase As Phrase = Nothing
        Dim cell As PdfPCell = Nothing
        Dim table As PdfPTable = Nothing
        Dim color__1 As Color = Nothing
 
        document.Open()
 
        'Header Table
        table = New PdfPTable(2)
        table.TotalWidth = 500.0F
        table.LockedWidth = True
        table.SetWidths(New Single() {0.3F, 0.7F})
 
        'Company Logo
        cell = ImageCell("~/images/northwindlogo.gif", 30.0F, PdfPCell.ALIGN_CENTER)
        table.AddCell(cell)
 
        'Company Name and Address
        phrase = New Phrase()
        phrase.Add(New Chunk("Microsoft Northwind Traders Company" & vbLf & vbLf, FontFactory.GetFont("Arial", 16, Font.BOLD, Color.RED)))
        phrase.Add(New Chunk("107, Park site," & vbLf, FontFactory.GetFont("Arial", 8, Font.NORMAL, Color.BLACK)))
        phrase.Add(New Chunk("Salt Lake Road," & vbLf, FontFactory.GetFont("Arial", 8, Font.NORMAL, Color.BLACK)))
        phrase.Add(New Chunk("Seattle, USA", FontFactory.GetFont("Arial", 8, Font.NORMAL, Color.BLACK)))
        cell = PhraseCell(phrase, PdfPCell.ALIGN_LEFT)
        cell.VerticalAlignment = PdfCell.ALIGN_TOP
        table.AddCell(cell)
 
        'Separater Line
        color__1 = New Color(System.Drawing.ColorTranslator.FromHtml("#A9A9A9"))
        DrawLine(writer, 25.0F, document.Top - 79.0F, document.PageSize.Width - 25.0F, document.Top - 79.0F, color__1)
        DrawLine(writer, 25.0F, document.Top - 80.0F, document.PageSize.Width - 25.0F, document.Top - 80.0F, color__1)
        document.Add(table)
 
        table = New PdfPTable(2)
        table.HorizontalAlignment = Element.ALIGN_LEFT
        table.SetWidths(New Single() {0.3F, 1.0F})
        table.SpacingBefore = 20.0F
 
        'Employee Details
        cell = PhraseCell(New Phrase("Employee Record", FontFactory.GetFont("Arial", 12, Font.UNDERLINE, Color.BLACK)), PdfPCell.ALIGN_CENTER)
        cell.Colspan = 2
        table.AddCell(cell)
        cell = PhraseCell(New Phrase(), PdfPCell.ALIGN_CENTER)
        cell.Colspan = 2
        cell.PaddingBottom = 30.0F
        table.AddCell(cell)
 
        'Photo
        cell = ImageCell(String.Format("~/photos/{0}.jpg", dr("EmployeeId")), 25.0F, PdfPCell.ALIGN_CENTER)
        table.AddCell(cell)
 
        'Name
        phrase = New Phrase()
        phrase.Add(New Chunk(dr("TitleOfCourtesy").ToString & " " + dr("FirstName").ToString & " " + dr("LastName").ToString, FontFactory.GetFont("Arial", 10, Font.BOLD, Color.BLACK)))
        phrase.Add(New Chunk("(" + dr("Title").ToString() + ")", FontFactory.GetFont("Arial", 8, Font.BOLD, Color.BLACK)))
        cell = PhraseCell(phrase, PdfPCell.ALIGN_LEFT)
        cell.VerticalAlignment = PdfPCell.ALIGN_MIDDLE
        table.AddCell(cell)
        document.Add(table)
 
        DrawLine(writer, 160.0F, 80.0F, 160.0F, 690.0F, Color.BLACK)
        DrawLine(writer, 115.0F, document.Top - 200.0F, document.PageSize.Width - 100.0F, document.Top - 200.0F, Color.BLACK)
 
        table = New PdfPTable(2)
        table.SetWidths(New Single() {0.5F, 2.0F})
        table.TotalWidth = 340.0F
        table.LockedWidth = True
        table.SpacingBefore = 20.0F
        table.HorizontalAlignment = Element.ALIGN_RIGHT
 
        'Employee Id
        table.AddCell(PhraseCell(New Phrase("Employee code:", FontFactory.GetFont("Arial", 8, Font.BOLD, Color.BLACK)), PdfPCell.ALIGN_LEFT))
        table.AddCell(PhraseCell(New Phrase("000" + dr("EmployeeId"), FontFactory.GetFont("Arial", 8, Font.NORMAL, Color.BLACK)), PdfPCell.ALIGN_LEFT))
        cell = PhraseCell(New Phrase(), PdfPCell.ALIGN_CENTER)
        cell.Colspan = 2
        cell.PaddingBottom = 10.0F
        table.AddCell(cell)
 
 
        'Address
        table.AddCell(PhraseCell(New Phrase("Address:", FontFactory.GetFont("Arial", 8, Font.BOLD, Color.BLACK)), PdfPCell.ALIGN_LEFT))
        phrase = New Phrase(New Chunk(dr("Address").ToString, FontFactory.GetFont("Arial", 8, Font.NORMAL, Color.BLACK)))
        phrase.Add(New Chunk(dr("City").ToString + vbLf, FontFactory.GetFont("Arial", 8, Font.NORMAL, Color.BLACK)))
        phrase.Add(New Chunk(dr("Region").ToString + " " + dr("Country").ToString + " " + dr("PostalCode").ToString, FontFactory.GetFont("Arial", 8, Font.NORMAL, Color.BLACK)))
        table.AddCell(PhraseCell(phrase, PdfPCell.ALIGN_LEFT))
        cell = PhraseCell(New Phrase(), PdfPCell.ALIGN_CENTER)
        cell.Colspan = 2
        cell.PaddingBottom = 10.0F
        table.AddCell(cell)
 
        'Date of Birth
        table.AddCell(PhraseCell(New Phrase("Date of Birth:", FontFactory.GetFont("Arial", 8, Font.BOLD, Color.BLACK)), PdfPCell.ALIGN_LEFT))
        table.AddCell(PhraseCell(New Phrase(Convert.ToDateTime(dr("BirthDate")).ToString("dd MMMM, yyyy"), FontFactory.GetFont("Arial", 8, Font.NORMAL, Color.BLACK)), PdfPCell.ALIGN_LEFT))
        cell = PhraseCell(New Phrase(), PdfPCell.ALIGN_CENTER)
        cell.Colspan = 2
        cell.PaddingBottom = 10.0F
        table.AddCell(cell)
 
        'Phone
        table.AddCell(PhraseCell(New Phrase("Phone Number:", FontFactory.GetFont("Arial", 8, Font.BOLD, Color.BLACK)), PdfPCell.ALIGN_LEFT))
        table.AddCell(PhraseCell(New Phrase(dr("HomePhone") + " Ext: " + dr("Extension"), FontFactory.GetFont("Arial", 8, Font.NORMAL, Color.BLACK)), PdfPCell.ALIGN_LEFT))
        cell = PhraseCell(New Phrase(), PdfPCell.ALIGN_CENTER)
        cell.Colspan = 2
        cell.PaddingBottom = 10.0F
        table.AddCell(cell)
 
       'Addtional Information
        table.AddCell(PhraseCell(New Phrase("Addtional Information:", FontFactory.GetFont("Arial", 8, Font.BOLD, Color.BLACK)), PdfPCell.ALIGN_LEFT))
        table.AddCell(PhraseCell(New Phrase(dr("Notes").ToString(), FontFactory.GetFont("Arial", 8, Font.NORMAL, Color.BLACK)), PdfPCell.ALIGN_JUSTIFIED))
        document.Add(table)
        document.Close()
        Dim bytes As Byte() = memoryStream.ToArray()
        memoryStream.Close()
        Response.Clear()
        Response.ContentType = "application/pdf"
        Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=Employee.pdf")
        Response.ContentType = "application/pdf"
        Response.Buffer = True
        Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.NoCache)
        Response.BinaryWrite(bytes)
        Response.[End]()
        Response.Close()
    End Using
 
End Sub
 
Private Shared Sub DrawLine(writer As PdfWriter, x1 As Single, y1 As Single, x2 As Single, y2 As Single, color As Color)
    Dim contentByte As PdfContentByte = writer.DirectContent
    contentByte.SetColorStroke(color)
    contentByte.MoveTo(x1, y1)
    contentByte.LineTo(x2, y2)
    contentByte.Stroke()
End Sub
Private Shared Function PhraseCell(phrase As Phrase, align As Integer) As PdfPCell
    Dim cell As New PdfPCell(phrase)
    cell.BorderColor = Color.WHITE
    cell.VerticalAlignment = PdfCell.ALIGN_TOP
    cell.HorizontalAlignment = align
    cell.PaddingBottom = 2.0F
    cell.PaddingTop = 0.0F
    Return cell
End Function
Private Shared Function ImageCell(path As String, scale As Single, align As Integer) As PdfPCell
    Dim image As iTextSharp.text.Image = iTextSharp.text.Image.GetInstance(HttpContext.Current.Server.MapPath(path))
    image.ScalePercent(scale)
    Dim cell As New PdfPCell(image)
    cell.BorderColor = Color.WHITE
    cell.VerticalAlignment = PdfCell.ALIGN_TOP
    cell.HorizontalAlignment = align
    cell.PaddingBottom = 0.0F
    cell.PaddingTop = 0.0F
    Return cell
End Function

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :