توضیحات و دانلود

دریافت اطلاعات شخصی در FaceBook مانند جنسیت ، ایمیل ، محل سکونت و تاریخ تولد در Asp.net
0 0
دریافت اطلاعات شخصی در FaceBook مانند جنسیت ، ایمیل ، محل سکونت و تاریخ تولد در Asp.net

با سلام در این مقاله نحوه احراز هویت کاربر با استفاده از حساب FaceBook را توضیح داده و جزئیات پروفایل FaceBook مانند جنسیت ، ایمیل ، محل آدرس و تاریخ تولد در ASP.Net با استفاده از API FaceBook رایگان دریافت می کنیم.
توجه : شما می توانید آخرین ASPSnippets.FaceBookAPI.dll را با کلیک روی لینک بارگیری در زیر بارگیری کنید.
 فایل DLL را بارگیری کنید
مقالات بیشتر FaceBook:
دریافت اطلاعات شخصی در FaceBook مانند UserId ، تصویر پروفایل ، نام کاربری ، نام و ایمیل با ASP.Net
وارد کردن عکسهای آلبوم فیس بوک به عنوان گالری عکس برای نمایش در ASP.Net

ایجاد فیس بوک و دریافت شناسه
شما نیاز به ایجاد یک برنامه و دریافت یک کلید API و رمز API دارید  FaceBook و شناسه (AppId) و رمز را ایجاد کنید
کد HTML
در کد HTML زیر یک دکمه btnLogin برای تأیید اعتبار کاربر از طریق FaceBook قرار داده ایم و مشخصات پروفایل آن را مانند جنسیت ، ایمیل ، موقعیت مکانی آدرس و تاریخ تولد دریافت می کنیم.

<asp:Button ID="btnLogin" runat="server" Text="Login with FaceBook" OnClick="Login" />
<asp:Panel ID="pnlFaceBookUser" runat="server" Visible="false">
<hr />
<table>
    <tr>
        <td rowspan="99" valign="top">
            <asp:Image ID="ProfileImage" runat="server" Width="50" Height="50" />
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>ID:<asp:Label ID="lblId" runat="server" Text=""></asp:Label></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>UserName:<asp:Label ID="lblUserName" runat="server" Text=""></asp:Label></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Name:<asp:Label ID="lblName" runat="server" Text=""></asp:Label></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Email:<asp:Label ID="lblEmail" runat="server" Text=""></asp:Label></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Gender:<asp:Label ID="lblGender" runat="server" Text=""></asp:Label></td>
    </tr>
     <tr>
        <td>Location:<asp:Label ID="lblLocation" runat="server" Text=""></asp:Label></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Birthday:<asp:Label ID="lblBirthday" runat="server" Text=""></asp:Label></td>
    </tr>
</table>
</asp:Panel>

فضاهای نام
شما باید نامهای زیر را وارد کنید
C #

using ASPSnippets.FaceBookAPI;
using System.Web.Script.Serialization;

VB.Net

Imports ASPSnippets.FaceBookAPI
Imports System.Web.Script.Serialization

کلاس داده
شما باید کلاس زیر را ایجاد کنید که برای نگهداری جزئیات پروفایل که از فیس بوک پس از احراز هویت نگهداری می شود استفاده  کنید.
C #

public class FaceBookUser
{
    public string Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string UserName { get; set; }
    public string PictureUrl { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string Birthday { get; set; }
    public string Gender { get; set; }
    public FaceBookEntity Location { get; set; }
}
 
public class FaceBookEntity
{
    public string Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
}

VB.Net

Public Class FaceBookUser
    Public Property Id() As String
        Get
            Return m_Id
        End Get
        Set(value As String)
            m_Id = Value
        End Set
    End Property
    Private m_Id As String
    Public Property Name() As String
        Get
            Return m_Name
        End Get
        Set(value As String)
            m_Name = Value
        End Set
    End Property
    Private m_Name As String
    Public Property UserName() As String
        Get
            Return m_UserName
        End Get
        Set(value As String)
            m_UserName = Value
        End Set
    End Property
    Private m_UserName As String
    Public Property PictureUrl() As String
        Get
            Return m_PictureUrl
        End Get
        Set(value As String)
            m_PictureUrl = Value
        End Set
    End Property
    Private m_PictureUrl As String
    Public Property Email() As String
        Get
            Return m_Email
        End Get
        Set(value As String)
            m_Email = Value
        End Set
    End Property
    Private m_Email As String
    Public Property Birthday() As String
        Get
            Return m_Birthday
        End Get
        Set(value As String)
            m_Birthday = Value
        End Set
    End Property
    Private m_Birthday As String
    Public Property Gender() As String
        Get
            Return m_Gender
        End Get
        Set(value As String)
            m_Gender = Value
        End Set
    End Property
    Private m_Gender As String
    Public Property Location() As FaceBookEntity
        Get
            Return m_Location
        End Get
        Set(value As FaceBookEntity)
            m_Location = Value
        End Set
    End Property
    Private m_Location As FaceBookEntity
End Class
 
Public Class FaceBookEntity
    Public Property Id() As String
        Get
            Return m_Id
        End Get
        Set(value As String)
            m_Id = Value
        End Set
    End Property
    Private m_Id As String
    Public Property Name() As String
        Get
            Return m_Name
        End Get
        Set(value As String)
            m_Name = Value
        End Set
    End Property
    Private m_Name As String
End Class

تأیید اعتبار کاربر با استفاده از حساب FaceBook
با کلیک بر روی دکمه btnLogin کاربر را به FaceBook هدایت می کنیم و از او می خواهیم تا احراز هویت کند و همچنین اجازه دسترسی به مشخصات پروفایل FaceBook خود مانند جنسیت ، ایمیل ، آدرس محل و تاریخ تولد را فراهم کند.
C #

protected void Login(object sender, EventArgs e)
{
    FaceBookConnect.Authorize("user_photos,email,user_location,user_birthday", Request.Url.AbsoluteUri.Split('?')[0]);
}

VB.Net

Protected Sub Login(sender As Object, e As EventArgs)
    FaceBookConnect.Authorize("user_photos,email,user_location,user_birthday", Request.Url.AbsoluteUri.Split("?"c)(0))
End Sub

دریافت جزئیات پروفایل فیس بوک
در زیر کد دسترسی در رشته Query بررسی می شود و سپس بر اساس کد دسترسی آن جزئیات پروفایل کاربر جنسیت ، ایمیل ، موقعیت مکانی آدرس و تاریخ تولد را دریافت می کند.
C #

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    FaceBookConnect.API_Key = "<Your API Key>";
    FaceBookConnect.API_Secret = "<Your API Secret>";
    if (!IsPostBack)
    {
        if (Request.QueryString["error"] == "access_denied")
        {
            ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "alert", "alert('User has denied access.')", true);
            return;
        }
 
        string code = Request.QueryString["code"];
        if (!string.IsNullOrEmpty(code))
        {
            string data = FaceBookConnect.Fetch(code, "me?fields=name,email,birthday,gender,location");
            FaceBookUser faceBookUser = new JavaScriptSerializer().Deserialize<FaceBookUser>(data);
            faceBookUser.PictureUrl = string.Format("https://graph.facebook.com/{0}/picture", faceBookUser.Id);
            pnlFaceBookUser.Visible = true;
            lblId.Text = faceBookUser.Id;
            lblUserName.Text = faceBookUser.UserName;
            lblName.Text = faceBookUser.Name;
            lblEmail.Text = faceBookUser.Email;
            ProfileImage.ImageUrl = faceBookUser.PictureUrl;
            lblBirthday.Text = faceBookUser.Birthday;
            lblGender.Text = faceBookUser.Gender;
            lblLocation.Text = faceBookUser.Location.Name;
            btnLogin.Enabled = false;
        }
    }
}

VB.Net

Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
    FaceBookConnect.API_Key = "<Your API Key>"
    FaceBookConnect.API_Secret = "<Your API Secret>"
    If Not IsPostBack Then
        If Request.QueryString("error") = "access_denied" Then
            ClientScript.RegisterStartupScript(Me.[GetType](), "alert", "alert('User has denied access.')", True)
            Return
        End If
 
        Dim code As String = Request.QueryString("code")
        If Not String.IsNullOrEmpty(code) Then
            Dim data As String = FaceBookConnect.Fetch(code, "me?fields=name,email,birthday,gender,location")
            Dim faceBookUser As FaceBookUser = New JavaScriptSerializer().Deserialize(Of FaceBookUser)(data)
            faceBookUser.PictureUrl = String.Format("https://graph.facebook.com/{0}/picture", faceBookUser.Id)
            pnlFaceBookUser.Visible = True
            lblId.Text = faceBookUser.Id
            lblUserName.Text = faceBookUser.UserName
            lblName.Text = faceBookUser.Name
            lblEmail.Text = faceBookUser.Email
            ProfileImage.ImageUrl = faceBookUser.PictureUrl
            lblBirthday.Text = faceBookUser.Birthday
            lblGender.Text = faceBookUser.Gender
            lblLocation.Text = faceBookUser.Location.Name
            btnLogin.Enabled = False
        End If
    End If
End Sub

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :