توضیحات و دانلود

ارتباط روش Controller Action برای View با استفاده از JavaScript در ASP.Net MVC
0 0
ارتباط روش Controller Action برای View با استفاده از JavaScript در ASP.Net MVC

با سلام در این مقاله با یک مثال توضیح خواهیم داد که چگونه می توان روش Controller Action را از View با استفاده از JavaScript در ASP.Net MVC Razor فراخوانی کرد.
با استفاده از روش الحاقی Ajax.BeginForm از روش Action Controller در View فراخوانی می شود که به شما امکان می دهد تا با استفاده از JavaScript در ASP.Net MVC Razor از روش Action Controller فراخوانی کنید.

نصب و پیکربندی ساده کتابخانه AJAX
شما نیاز به نصب کتابخانه AJAX با استفاده از NuGet Package Manager مطابق شکل زیر دارید.

برای رویداد OnSuccess از روش Ajax.BeginForm در جاوا اسکریپت ، کتابخانه AJAX مورد نیاز است.
پس از نصب کتابخانه  AJAX ، jquery.unobtrusive-ajax.min.js باید در View استفاده شود.
سپس باید کد زیر را به بخش AppSettings فایل Web.Config اضافه کنید تا از فعال بودن کتابخانه AJAX Unobtrusive اطمینان حاصل شود.

<add key="UnobtrusiveJavaScriptEnabled" value="true"/>

توجه :

انجام مراحل فوق به منظور استفاده از رویداد OnSuccess از روش Ajax.BeginForm در JavaScript بسیار مهم است .
Model
در زیر یک کلاس Modelبه نام PersonModel با چهار ویژگی یعنی PersonId ، نام ، جنسیت و شهر وجود دارد.

public class PersonModel
{
    ///<summary>
    /// Gets or sets PersonId.
    ///</summary>
    public int PersonId { get; set; }
 
    ///<summary>
    /// Gets or sets Name.
    ///</summary>
    public string Name { get; set; }
 
    ///<summary>
    /// Gets or sets Gender.
    ///</summary>
    public string Gender { get; set; }
 
    ///<summary>
    /// Gets or sets City.
    ///</summary>
    public string City { get; set; }
}

Controller
سپس باید یک کلاس Controller را به پروژه خود اضافه کنید. دو روش وجود دارد ، یکی برای اجرای عملیات GET و دیگری برای انجام عملیات POST.
روش Action برای عملیات AJAX POST یک شیء از کلاس PersonModel را به عنوان پارامتر می پذیرد. مقادیر ارسال شده از فرم در داخل View از طریق این پارامتر دریافت می شود.
و سپس همان شیء کلاس PersonModel با عنوان JSON به عنوان View برگشت داده می شود.

public class HomeController : Controller
{
    // GET: Home
    public ActionResult Index()
    {
        return View();
    }
 
    [HttpPost]
    public JsonResult AjaxMethod(PersonModel person)
    {
        int personId = person.PersonId;
        string name = person.Name;
        string gender = person.Gender;
        string city = person.City;
        return Json(person);
    }
}

View
در داخل View ، در اولین خط کلاس PersonModel به عنوان Model برای View اعلام می شود.
View شامل یک فرم HTML است که با استفاده از روش Ajax.BeginForm با پارامترهای زیر ساخته شده است.
ActionName - نام عمل در این حالت Index است.
ControllerName - نام Controller در این حالت Home است.
AjaxOptions - این ویژگی های مختلفی را که برای ارتباط AJAX استفاده می شود را مشخص می کند.

در زیر سه ویژگی مورد استفاده در این مثال وجود دارد.
1. OnSuccess - نام عملکرد JavaScript است که در صورت موفقیت آمیز بودن ارتباط AJAX پاسخی را دریافت می کند.
2. OnFailure - نام عملکرد JavaScript که در صورت عدم موفقیت ارتباط AJAX پاسخی را دریافت می کند.
3. LoadingElementId - شناسه عنصری که هنگام ارتباط  AJAX نمایش داده می شود.
سه قسمت TextBox وجود دارد که برای گرفتن مقادیر برای PersonId ، نام و شهر با استفاده از روش Html.TextBoxFor ایجاد شده است. در حالی که گرفتن مقدار Gender DropDownList با سه گزینه با استفاده از عملکرد Html.DropDownListFor ایجاد می شود.
در انتهای فرم یک دکمه ارسال وجود دارد و وقتی دکمه کلیک می شود ، ارتباط AJAX برقرار می شود.
سرانجام یک عنصر HTML DIV مخفی وجود دارد که هنگام انجام ارتباط AJAX نمایش داده می شود.

@model Ajax_Form_Post_MVC.Models.PersonModel
 
@{
    Layout = null;
}
 
<!DOCTYPE html>
 
<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width"/>
    <title>Index</title>
    <style type="text/css">
        body {
            font-family: Arial;
            font-size: 10pt;
            margin: 0;
            padding: 0;
        }
        table {
            border: 1pxsolid#ccc;
            border-collapse: collapse;
            background-color: #fff;
        }
        table th {
            background-color: #B8DBFD;
            color: #333;
            font-weight: bold;
        }
        table th, table td {
            padding: 5px;
            border: 1pxsolid#ccc;
        }
        table, table table td {
            border: 0pxsolid#ccc;
        }
        input[type=text], select {
            width: 150px;
        }
        .modal {
            position: fixed;
            z-index: 999;
            height: 100%;
            width: 100%;
            top: 0;
            background-color: Black;
            filter: alpha(opacity=60);
            opacity: 0.6;
            -moz-opacity: 0.8;
            display: none;
        }
        .center {
            z-index: 1000;
            margin: 50pxauto;
            padding: 10px;
            width: 130px;
            background-color: White;
            border-radius: 10px;
            filter: alpha(opacity=100);
            opacity: 1;
            -moz-opacity: 1;
        }
        .centerimg {
            height: 128px;
            width: 128px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    @using (Ajax.BeginForm("AjaxMethod", "Home",
                    new AjaxOptions
                    {
                        OnSuccess = "OnSuccess",
                        OnFailure = "OnFailure",
                        LoadingElementId = "progress"
                    }))
    {
        <table id="tblPersons" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
                <th colspan="2" align="center">Person Details</th>
            </tr>
            <tr>
                <td>PersonId: </td>
                <td>
                    @Html.TextBoxFor(m => m.PersonId)
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Name: </td>
                <td>
                    @Html.TextBoxFor(m => m.Name)
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Gender: </td>
                <td>
                    @Html.DropDownListFor(m => m.Gender, new List<SelectListItem>
                   { new SelectListItem{Text="Male", Value="M"},
                     new SelectListItem{Text="Female", Value="F"}}, "Please select")
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>City: </td>
                <td>
                    @Html.TextBoxFor(m => m.City)
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td></td>
                <td><input type="submit" value="Submit"/></td>
            </tr>
        </table>
    }
    <div id="progress" class="modal">
        <div class="center">
            <img src="~/images/loader4.gif"/>
        </div>
    </div>
    <script src="~/Scripts/jquery-1.10.2.min.js"></script>
    <script src="~/Scripts/jquery.unobtrusive-ajax.min.js"></script>
 
    <script type="text/javascript">
        function OnSuccess(response) {
            var message = "Person Id: " + response.PersonId;
            message += "\nName: " + response.Name;
            message += "\nGender: " + response.Gender;
            message += "\nCity: " + response.City;
            alert(message);
        }
        function OnFailure(response) {
            alert("Error occured.");
        }
    </script>
</body>
</html>

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :