توضیحات و دانلود

آپلود چندفایل به صورت غیر همزمان با jQuery در ASP.Net
0 0
آپلود چندفایل به صورت غیر همزمان با jQuery در ASP.Net

با سلام  در این مقاله آپلود چندفایل به صورت غیر همزمان با jQuery در ASP.Net را توضیح خواهیم داد.

مرحله 1

با استفاده از لینک های زیر افزونه آپلود JQuery و کتابخانه JQuery را دانلود کنید.

JQuery را بارگیری کنید

دانلود  Uploadify

پس از دانلود ، باید چهار فایل زیر را قرار دهید

1. jquery-1.3.2.min.js

2. jquery.uploadify.js

3. uploader.fla

4. uploader.swf

در پوشه ای بنام اسکریپت در پوشه root برنامه وب سایت ASP.Net خود را قرار دهید

مرحله 2

Visual Studio را راه اندازی کنید ، یک وب سایت جدید ایجاد و مطابق شکل زیر انجام دهید

فایل های زیر را که قبلاً دانلود کرده اید در بخش سرصفحه  یا صفحه اصلی دریافت کنید .

<link rel="Stylesheet" type="text/css" href="CSS/uploadify.css" />

<script type="text/javascript" src="scripts/jquery-1.3.2.min.js"></script>

<script type="text/javascript" src="scripts/jquery.uploadify.js"></script>

یک کنترل FileUpload را به tag فرم اضافه کنید

<form id="form1" runat="server">

    <div style = "padding:40px">

        <asp:FileUpload ID="FileUpload1" runat="server" />

    </div>

</form>

 در صورت استفاده از Master Pages ، اسکریپت زیر را در قسمت head یا ContentPlaceHolder قرار دهید

<script type = "text/javascript">

$(window).load(

    function() {

    $("#<%=FileUpload1.ClientID %>").fileUpload({

        'uploader': 'scripts/uploader.swf',

        'cancelImg': 'images/cancel.png',

        'buttonText': 'Browse Files',

        'script': 'Upload.ashx',

        'folder': 'uploads',

        'fileDesc': 'Image Files',

        'fileExt': '*.jpg;*.jpeg;*.gif;*.png',

        'multi': true,

        'auto': true

    });

   }

);

</script>  

همانطور که مشاهده می کنید ، باید برخی از تنظیمات را به همراه کنترل FileUpload مشخص کنیم. لیست کامل تنظیمات و توضیحات آنها در اینجا موجود است

تنظیم مهم برای اشاره کردن 'script': 'Upload.ashx'  است که FileUpload را کنترل می کند و پرونده های آپلود شده را روی دیسک ذخیره می کند.

در زیر کد فایل Upload.ashx آورده شده است

C #

<%@ WebHandler Language="C#" Class="Upload" %>

 

using System;

using System.Web;

using System.IO;

 

public class Upload : IHttpHandler {

   

    public void ProcessRequest (HttpContext context) {

        context.Response.ContentType = "text/plain";

        context.Response.Expires = -1;

        try

        {

            HttpPostedFile postedFile = context.Request.Files["Filedata"];

           

            string savepath = "";

            string tempPath = "";

            tempPath = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings["FolderPath"];

            savepath = context.Server.MapPath(tempPath);

            string filename = postedFile.FileName;

            if (!Directory.Exists(savepath))

                Directory.CreateDirectory(savepath);

 

            postedFile.SaveAs(savepath + @"\" + filename);

            context.Response.Write(tempPath + "/" + filename);

            context.Response.StatusCode = 200;

        }

        catch (Exception ex)

        {

            context.Response.Write("Error: " + ex.Message);

        }

    }

 

    public bool IsReusable {

        get {

            return false;

        }

    }

}

VB.Net

<%@ WebHandler Language="VB" Class="UploadVB" %>

 

Imports System

Imports System.Web

Imports System.IO

 

Public Class UploadVB : Implements IHttpHandler

   

    Public Sub ProcessRequest(ByVal context As HttpContext) Implements IHttpHandler.ProcessRequest

        Dim postedFile As HttpPostedFile = context.Request.Files("Filedata")

 

        Dim savepath As String = ""

        Dim tempPath As String = ""

        tempPath = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("FolderPath")

        savepath = context.Server.MapPath(tempPath)

        Dim filename As String = postedFile.FileName

        If Not Directory.Exists(savepath) Then

            Directory.CreateDirectory(savepath)

        End If

 

        postedFile.SaveAs((savepath & "\") + filename)

        context.Response.Write((tempPath & "/") + filename)

        context.Response.StatusCode = 200

    End Sub

 

    Public ReadOnly Property IsReusable() As Boolean Implements IHttpHandler.IsReusable

        Get

            Return False

        End Get

    End Property

 

End Class

handler فایل های ارسال شده را به سادگی می پذیرد و پرونده را در پوشه ای به نام آپلودها در فهرست پوشه root وب سایت ذخیره می کند که مسیر آن در یک کلید AppSettings در فایل Web.Config قرار داده شده است.

<appSettings>

    <add key ="FolderPath" value ="uploads"/>

</appSettings >

این تنها کاری است که باید برنامه را اجرا کنید

مرور فایل

انتخاب چندین فایل به طور همزمان

آپلود چندین فایل با پیشرفت آپلود

اگر نمی خواهید این ویژگی را داشته باشید می توانید به سادگی تنظیمات 'auto' را به false تنظیم کنید . اما در این حالت باید با قرار دادن یک دکمه آپلود ، آپلود فایل ها را در تعامل کاربر ایجاد کنید

ابتدا باید تنظیمات بارگذاری خودکار را به صورت false در قسمت bold تنظیم کنید

<script type = "text/javascript">

$(window).load(

    function() {

        $("#<%=FileUpload1.ClientID%>").fileUpload({

        'uploader': 'scripts/uploader.swf',

        'cancelImg': 'images/cancel.png',

        'buttonText': 'Browse Files',

        'script': 'Upload.ashx',

        'folder': 'uploads',

        'fileDesc': 'Image Files',

        'fileExt': '*.jpg;*.jpeg;*.gif;*.png',

        'multi': true,

        'auto': false

    });

   }

);

</script>

سپس لینک زیر را اضافه کنید که آپلود کند

<a href="javascript:$('#<%=FileUpload1.ClientID%>').fileUploadStart()">Start Upload</a>

اکنون این تا زمانی است که کاربر روی لینک بالا آپلود فایل ها کلیک کند ، رخ نمی دهد. اکنون از آنجا که آپلود توسط کاربر شروع شده است ، بسیار خوب خواهد بود که برای پاک کردن فایل های مرور شده در یک بار ، به آن لینک اضافی بدهید.

<a href="javascript:$('#<%=FileUpload1.ClientID%>').fileUploadClearQueue()">Clear</a>

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :