توضیحات و دانلود

نحوه انتقال داده ها از وب سایت به وب سایت دیگر در ASP.Net
0 0
نحوه انتقال داده ها از وب سایت به وب سایت دیگر در ASP.Net

با سلام در این مقاله نحوه ارسال داده ها از یک وب سایت به سایت دیگر در ASP.Net با استفاده از کلاس HttpWebRequest را توضیح خواهیم داد.
این روش را با یک مثال کوچک توضیح خواهیم داد که در آن دو پارامتر نام و نام خانوادگی را به remote website ارسال می کنیم.

فضاهای نام
شما باید نامهای زیر را وارد کنید
C #

using System.Text;
using System.Net;
using System.IO;

VB.Net

Imports System.Text
Imports System.Net
Imports System.IO

ارسال داده با استفاده از کلاس HttpWebRequest
یک دکمه ASP.Net اضافه کرده ایم که با کلیک بر روی آن داده ها به remote website دیگر ارسال می شوند.
C #

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string remoteUrl = "http://localhost:54358/PostDataFromOneWebsiteToAnother/Page2_CS.aspx";
    string firstName = "Mudassar";
    string lastName = "Khan";
 
    ASCIIEncoding encoding = new ASCIIEncoding();
    string data = string.Format("FirstName={0}&LastName={1}", firstName, lastName);
    byte[] bytes = encoding.GetBytes(data);
    HttpWebRequest httpRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(remoteUrl);
    httpRequest.Method = "POST";
    httpRequest.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
    httpRequest.ContentLength = bytes.Length;
    using (Stream stream = httpRequest.GetRequestStream())
    {
        stream.Write(bytes, 0, bytes.Length);
        stream.Close();
    }
}

VB.Net

Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
        Dim remoteUrl As String = "http://localhost:54358/PostDataFromOneWebsiteToAnother/Page2_VB.aspx"
        Dim firstName As String = "Mudassar"
        Dim lastName As String = "Khan"
        Dim encoding As ASCIIEncoding = New ASCIIEncoding
        Dim data As String = String.Format("FirstName={0}&LastName={1}", firstName, lastName)
        Dim bytes() As Byte = encoding.GetBytes(data)
        Dim httpRequest As HttpWebRequest = CType(WebRequest.Create(remoteUrl), HttpWebRequest)
        httpRequest.Method = "POST"
        httpRequest.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded"
        httpRequest.ContentLength = bytes.Length()
        Dim stream As Stream = httpRequest.GetRequestStream
        stream.Write(bytes, 0, bytes.Length)
        stream.Close()
End Sub

در بالا متوجه خواهید شد که یک URL از remote website که می خواهم داده ها را ارسال کنیم ، داریم. برای ایجاد درخواست از همین استفاده می کنیم همچنین پارامترها را به عنوان جفت های Key-Value اضافه میکنیم که  برای ارسال جداگانه با ampersand (&) نیاز داریم . از این نام های کلیدی در remote website برای دریافت مقادیر ارسال شده استفاده می شود.
توجه:

اطمینان حاصل کنید که هنگام اجرای برنامه صفحه از راه دور ، شماره صحیح و آدرس PORT را قرار داده اید ، در غیر این صورت داده ها ارسال نمی شوند.

دریافت داده های ارسال شده
در صفحه Remote (در اینجا Page2_CS.aspx و Page2_VB.aspx) باید مقادیر ارسال شده را به روش زیر دریافت کنید.
C #

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (Request.Form.Count > 0)
    {
        string firstName = Request.Form["FirstName"];
        string lastName = Request.Form["LastName"];
    }
}

VB.Net

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles Me.Load
        If Request.Form.Count > 0 Then
            Dim firstName As String = Request.Form("FirstName")
            Dim lastName As String = Request.Form("LastName")
        End If
End Sub

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :