توضیحات و دانلود

اتصال GridView با استفاده از برنامه SqlDataSource از طریق کدنویسی در ASP.Net
0 0
اتصال GridView با استفاده از برنامه SqlDataSource از طریق کدنویسی در ASP.Net

با سلام در این مقاله کوتاه توضیح می دهیم که چگونه GridView را با استفاده از برنامه SqlDataSource به صورت کدنویسی در ASP.Net متصل کنیم.

بانک اطلاعات
برای این مقاله از جدول مشتری پایگاه داده Northwind استفاده کرده ایم. با استفاده از لینک زیر می توانید بانک اطلاعاتی را دانلود کنید
پایگاه داده Northwind را بارگیری کنید
کد HTML
کد HTML شامل GridView زیر است

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" CssClass="Grid" AutoGenerateColumns="false">
    <Columns>
        <asp:BoundField DataField="ContactName" HeaderText="Customer Name" />
        <asp:BoundField DataField="City" HeaderText="City" />
        <asp:BoundField DataField="Country" HeaderText="Country" />
        <asp:BoundField DataField="PostalCode" HeaderText="PostalCode" />
    </Columns>
</asp:GridView>

رشته اتصال
رشته اتصال زیر را در فایل Web.Config اضافه کرده ایم.

<connectionStrings>
    <addname="conString"connectionString="Data Source=.\SQL2005;Initial Catalog=northwind;User id = user;password=xxx"/>
</connectionStrings>

اتصال GridView به SqlDataSource به صورت برنامه ای
در کد زیر GridView را از کد نویسی با استفاده از SqlDataSource متصل میکنیم. SqlDataSource به طور پویا در زمان اجرا در رویداد Page_Lload به صفحه اضافه می شود.
پارامترهای زیر از SqlDataSource باید تنظیم شود
1. ConnectionString - ConnectionString به پایگاه داده Northwind.
2. SQL Query - SelectCommand  برای اجرای آن.
C #

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (!IsPostBack)
    {
        SqlDataSource SqlDataSource1 = new SqlDataSource();
        SqlDataSource1.ID = "SqlDataSource1";
        this.Page.Controls.Add(SqlDataSource1);
        SqlDataSource1.ConnectionString = System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings["conString"].ConnectionString;
        SqlDataSource1.SelectCommand = "SELECT top 10 ContactName, City, Country, PostalCode from Customers";
        GridView1.DataSource = SqlDataSource1;
        GridView1.DataBind();
    }
}

VB.Net

Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
    If Not IsPostBack Then
        Dim SqlDataSource1 As New SqlDataSource()
        SqlDataSource1.ID = "SqlDataSource1"
        Me.Page.Controls.Add(SqlDataSource1)
        SqlDataSource1.ConnectionString = System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings("conString").ConnectionString
        SqlDataSource1.SelectCommand = "SELECT top 10 ContactName, City, Country, PostalCode from Customers"
        GridView1.DataSource = SqlDataSource1
        GridView1.DataBind()
    End If
End Sub

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :