توضیحات و دانلود

یک مثال از SQLCommand ExecuteReader با استفاده از C # و VB.Net در ASP.Net
0 0
یک مثال از SQLCommand ExecuteReader با استفاده از C # و VB.Net در ASP.Net

با سلام در این مقاله کد کوتاه یک مثال از نحوه استفاده از عملکرد SQLCommand ExecuteReader در ASP.Net را توضیح خواهیم داد.
بانک اطلاعات
 از جدول مشتریان بانک اطلاعات Northwind استفاده می کنیم که می توانید با استفاده از لینک ارائه شده در زیر ، آن را دانلود کنید
پایگاه داده Northwind را بارگیری کنید
کد HTML
برای این مقاله از کنترل GridView استفاده می کنیم تا بتوانیم داده های گرفته شده از جدول را با استفاده از عملکرد SQLCommand ExecuteReader نمایش دهیم .

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="false" RowStyle-BackColor="#A1DCF2"
    HeaderStyle-BackColor="#3AC0F2" HeaderStyle-ForeColor="White">
    <Columns>
        <asp:BoundField ItemStyle-Width="150px" DataField="CustomerID" HeaderText="CustomerID" />
        <asp:BoundField ItemStyle-Width="150px" DataField="ContactName" HeaderText="Contact Name" />
        <asp:BoundField ItemStyle-Width="150px" DataField="City" HeaderText="City" />
    </Columns>
</asp:GridView>

فضاهای نام
باید نامهای زیر را وارد کنید
C #

using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Data.SqlClient;

VB.Net

Imports System.Data
Imports System.Configuration
Imports System.Data.SqlClient

رشته اتصال
رشته اتصال در داخل قسمت ConnStrings فایل Web.Config قرار گرفته است.

<connectionStrings>
 <addname="constr"connectionString="Data Source=.\sql2005; Initial Catalog=Northwind; user ID=sa; password=pass@123"providerName="System.Data.SqlClient"/>
</connectionStrings>

دریافت داده ها با استفاده از عملکرد SQLCommand ExecuteReader در ASP.Net
C #

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (!IsPostBack)
    {
        this.BindGrid();
    }
}
 
private void BindGrid()
{
    string strConnString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["constr"].ConnectionString;
    using (SqlConnection con = new SqlConnection(strConnString))
    {
        using (SqlCommand cmd = new SqlCommand())
        {
            cmd.CommandText = "select top 10 * from Customers";
            cmd.Connection = con;
            con.Open();
            GridView1.DataSource = cmd.ExecuteReader();
            GridView1.DataBind();
            con.Close();
        }
    }
}

VB.Net

Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
    If Not IsPostBack Then
        Me.BindGrid()
    End If
End Sub
 
Private Sub BindGrid()
    Dim strConnString As String = ConfigurationManager.ConnectionStrings("constr").ConnectionString
    Using con As New SqlConnection(strConnString)
        Using cmd As New SqlCommand()
            cmd.CommandText = "select top 10 * from Customers"
            cmd.Connection = con
            con.Open()
            GridView1.DataSource = cmd.ExecuteReader()
            GridView1.DataBind()
            con.Close()
        End Using
    End Using
End Sub

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :