توضیحات و دانلود

انتخاب روشهای ذخیره شده SQL Server با استفاده از مثال در ASP.Net
0 0
انتخاب روشهای ذخیره شده SQL Server با استفاده از مثال در ASP.Net

با سلام در اینجا توضیح می دهیم که چگونه در روشهای ذخیره شده , داده ها را با استفاده از ADO.Net بازگردانیم . همچنین توضیح می دهیم که چگونه نتایج را به کنترل های داده مانند GridView یا DataGrid متصل کنیم.

برای این آموزش از جدول کارمندان پایگاه داده NorthWind استفاده می کنیم. می توانید پایگاه داده NorthWind را از اینجا دانلود کنید

رشته اتصال

<connectionStrings>

      <add name="conString"

        connectionString="Data Source=.\SQLEXPRESS;

                          database=Northwind;Integrated Security=true"/>

connectionStrings>

فضاهای نام

باید نامهای زیر را وارد کنید

C #

using System.Data;

using System.Data.SqlClient;

using System.Configuration;

VB.Net

Imports System.Data

Imports System.Data.SqlClient

Imports System.Configuration

انتخاب روشهای ذخیره شده

در اینجا یک روش انتخاب ذخیره شده وجود دارد که تمام سوابق را از جدول Employees به دست می آورد

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

CREATE PROCEDURE [dbo].[GetAllEmployeeDetails]

AS

BEGIN

      SET NOCOUNT ON;

      SELECT FirstName, LastName, BirthDate, City, Country

      FROM Employees

END

اکنون روش ذخیره شده را با استفاده از ADO.Net در وب سایت ASP.Net خود ارتباط می گیرم و نتایج را به GridView منتقل می کنیم. از آنجا که نیاز به بارگیری چندین ردیف داریم از روش ExecuteReader از شی SQL Command استفاده می کنیم

C #

String strConnString =  ConfigurationManager.ConnectionStrings["conString"].ConnectionString;

SqlConnection con =  new SqlConnection(strConnString);

SqlCommand cmd = new SqlCommand();

cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

cmd.CommandText = "GetAllEmployeeDetails";

cmd.Connection = con;

try

{

    con.Open();

    GridView1.EmptyDataText = "No Records Found";

    GridView1.DataSource = cmd.ExecuteReader() ;

    GridView1.DataBind(); 

}

catch (Exception ex)

{

    throw ex;

}

finally

{

    con.Close();

    con.Dispose();

}

VB.Net

Dim strConnString As String = ConfigurationManager.ConnectionStrings("conString").ConnectionString

Dim con As New SqlConnection(strConnString)

Dim cmd As New SqlCommand()

cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure

cmd.CommandText = "GetAllEmployeeDetails"

cmd.Connection = con

Try

    con.Open()

    GridView1.EmptyDataText = "No Records Found"

    GridView1.DataSource = cmd.ExecuteReader()

    GridView1.DataBind()

Catch ex As Exception

    Throw ex

Finally

    con.Close()

    con.Dispose()

End Try

انتخاب روشهای ذخیره شده با پارامتر

در اینجا سوابق فیلتر شده را بر اساس شناسه Employee دریافت می کنیم. در روش ذخیره شده زیر ، به عنوان پارامتر از Employee ID استفاده می کنیم و بر اساس شناسه ، سوابق جمع می شوند.

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

CREATE PROCEDURE [dbo].[GetEmployeeDetailsByID]

      @EmployeeID int = 0

AS

BEGIN

      SET NOCOUNT ON;

      SELECT FirstName, LastName, BirthDate, City, Country

      FROM Employees WHERE EmployeeID=@EmployeeID

END

حال برای ارتباط با روش ذخیره شده فوق در برنامه asp.net با استفاده از ADO.Net باید این کار را به روش زیر انجام دهیم. همانطور که میبینید همه چیز یکسان باقی مانده است ، مگر اینکه اینجا EmployeeID را به عنوان پارامتر منتقل کنیم.  txtID یک TextBox است که در آن کاربربرای مشاهده جزئیات آن وارد EmployeeID در Employee می شود .
C #

String strConnString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conString"].ConnectionString;

SqlConnection con = new SqlConnection(strConnString);

SqlCommand cmd = new SqlCommand();

cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

cmd.CommandText = "GetEmployeeDetailsByID";

cmd.Parameters.Add("@EmployeeID", SqlDbType.Int).Value = txtID.Text.Trim();        

cmd.Connection = con;

try

{

    con.Open();

    GridView1.EmptyDataText = "No Records Found";

    GridView1.DataSource = cmd.ExecuteReader();

    GridView1.DataBind();

}

catch (Exception ex)

{

    throw ex;

}

finally

{

    con.Close();

    con.Dispose();

}

VB.Net

Dim strConnString As String = ConfigurationManager.ConnectionStrings("conString").ConnectionString

Dim con As New SqlConnection(strConnString)

Dim cmd As New SqlCommand()

cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure

cmd.CommandText = "GetEmployeeDetailsByID"

cmd.Parameters.Add("@EmployeeID", SqlDbType.Int).Value = txtID.Text.Trim()

cmd.Connection = con

Try

     con.Open()

     GridView1.EmptyDataText = "No Records Found"

     GridView1.DataSource = cmd.ExecuteReader()

     GridView1.DataBind()

Catch ex As Exception

     Throw ex

Finally

     con.Close()

     con.Dispose()

End Try

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :