توضیحات و دانلود

صفحه بندی در مثال GridView با ASP.Net
0 0
صفحه بندی در مثال GridView با ASP.Net

با سلام در این مقاله نحوه اجرای صفحه بندی در کنترل GridView در ASP.Net با استفاده از C # و VB.Net توضیح خواهیم داد.
بانک اطلاعات
در اینجا از پایگاه داده Northwind  استفاده می کنیم که میتانید از لینک زیر دانلود کنید .
پایگاه داده Northwind را دانلود و نصب کنید
کد HTML
کد HTML زیر شامل یک GridView با چهار ستون BoundField است. به منظور پیاده سازی صفحه بندی در GridView ، ویژگی AllowPaging روی true تنظیم شده است و رویداد OnPageIndexChanging انجام شده است.

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="false" AllowPaging="true"
    OnPageIndexChanging="OnPageIndexChanging" PageSize="10">
    <Columns>
        <asp:BoundField ItemStyle-Width="150px" DataField="CustomerID" HeaderText="Customer ID" />
        <asp:BoundField ItemStyle-Width="150px" DataField="ContactName" HeaderText="Contact Name" />
        <asp:BoundField ItemStyle-Width="150px" DataField="City" HeaderText="City" />
        <asp:BoundField ItemStyle-Width="150px" DataField="Country" HeaderText="Country" />
    </Columns>
</asp:GridView>

فضاهای نام
باید نامهای زیر را وارد کنید.
C #

using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Configuration;

VB.Net

Imports System.Data
Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Configuration

GridView از پایگاه داده
در داخل رویداد GridView ، Page Load با سوابق جدول مشتریان در پایگاه داده Northwind جمع شده است.
C #

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (!this.IsPostBack)
    {
        this.BindGrid();
    }
}
 
private void BindGrid()
{
    string constr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["constr"].ConnectionString;
    using (SqlConnection con = new SqlConnection(constr))
    {
        using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT CustomerId, ContactName, City, Country FROM Customers"))
        {
            using (SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter())
            {
                cmd.Connection = con;
                sda.SelectCommand = cmd;
                using (DataTable dt = new DataTable())
                {
                    sda.Fill(dt);
                    GridView1.DataSource = dt;
                    GridView1.DataBind();
                }
            }
        }
    }
}

VB.Net

Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
    If Not Me.IsPostBack Then
        Me.BindGrid()
    End If
End Sub
 
Private Sub BindGrid()
    Dim constr As String = ConfigurationManager.ConnectionStrings("constr").ConnectionString
    Using con As New SqlConnection(constr)
        Using cmd As New SqlCommand("SELECT CustomerId, ContactName, City, Country FROM Customers")
            Using sda As New SqlDataAdapter()
                cmd.Connection = con
                sda.SelectCommand = cmd
                Using dt As New DataTable()
                    sda.Fill(dt)
                    GridView1.DataSource = dt
                    GridView1.DataBind()
                End Using
            End Using
        End Using
    End Using
End Sub

پیاده سازی صفحه بندی در GridView
هنگام تغییر صفحه در GridView ، رویداد handler زیر اجرا می شود.
مقدار PageIndex از صفحه ای که کلیک شده است در داخل ویژگی NewPageIndex در شیء GridViewPageEventArgs وجود دارد و با استفاده از عملکرد BindGrid دوباره به ویژگی PageIndex اختصاص داده می شود و GridView مجدداً جمع می شود.
C #

protected void OnPageIndexChanging(object sender, GridViewPageEventArgs e)
{
    GridView1.PageIndex = e.NewPageIndex;
    this.BindGrid();
}

VB.Net

Protected Sub OnPageIndexChanging(sender As Object, e As GridViewPageEventArgs)
    GridView1.PageIndex = e.NewPageIndex
    Me.BindGrid()
End Sub

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :