توضیحات و دانلود

GridView در Nested GridViews) GridView) با Expand و ویژگی Collapse در ASP.Net
0 0
GridView در Nested GridViews) GridView) با Expand و ویژگی Collapse در ASP.Net

با سلام در این مقاله با کد مثال توضیح می دهیم که چگونه می توان GridView Nested یعنی GridView در GridView با عملکرد Expand Collapse برای نمایش و مخفی کردن GridView فرزند انجام داد .
برای این مثال GridView پدر را با فایل های مشتری متصل می کنیم و هنگامی که بر روی آیکون Expand کلیک شود ، GridView فرزند سفارشات را برای هر مشتری نمایش می دهد.
 


بانک اطلاعات
از جدول مشتریان و سفارشات از پایگاه داده Northwind استفاده می کنیم که می توانید با استفاده از لینک ارائه شده در زیر ، به راحتی دانلود کنید
پایگاه داده Northwind را بارگیری کنید
کد HTML
کد HTML حاوی یک GridView ساده با یک GridView فرزند در آیتم الگوی TemplateField از GridView است .

<asp:GridView ID="gvCustomers" runat="server" AutoGenerateColumns="false" CssClass="Grid"
    DataKeyNames="CustomerID" OnRowDataBound="OnRowDataBound">
    <Columns>
        <asp:TemplateField>
            <ItemTemplate>
                <img alt = "" style="cursor: pointer" src="images/plus.png" />
                <asp:Panel ID="pnlOrders" runat="server" Style="display: none">
                    <asp:GridView ID="gvOrders" runat="server" AutoGenerateColumns="false" CssClass = "ChildGrid">
                        <Columns>
                            <asp:BoundField ItemStyle-Width="150px" DataField="OrderId" HeaderText="Order Id" />
                            <asp:BoundField ItemStyle-Width="150px" DataField="OrderDate" HeaderText="Date" />
                        </Columns>
                    </asp:GridView>
                </asp:Panel>
            </ItemTemplate>
        </asp:TemplateField>
        <asp:BoundField ItemStyle-Width="150px" DataField="ContactName" HeaderText="Contact Name" />
        <asp:BoundField ItemStyle-Width="150px" DataField="City" HeaderText="City" />
    </Columns>
</asp:GridView>

اتصال سوابق مشتریان به GridView پدر
در زیر کد اتصال GridView پدر با سوابق جدول مشتریان از بانک اطلاعات Northwind قرار دارد.
C #

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (!IsPostBack)
    {
        gvCustomers.DataSource = GetData("select top 10 * from Customers");
        gvCustomers.DataBind();
    }
}
 
private static DataTable GetData(string query)
{
    string strConnString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["constr"].ConnectionString;
    using (SqlConnection con = new SqlConnection(strConnString))
    {
        using (SqlCommand cmd = new SqlCommand())
        {
            cmd.CommandText = query;
            using (SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter())
            {
                cmd.Connection = con;
                sda.SelectCommand = cmd;
                using (DataSet ds = new DataSet())
                {
                    DataTable dt = new DataTable();
                    sda.Fill(dt);
                    return dt;
                }
            }
        }
    }
}

VB.Net

Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
    If Not IsPostBack Then
        gvCustomers.DataSource = GetData("select top 10 * from Customers")
        gvCustomers.DataBind()
    End If
End Sub
 
Private Shared Function GetData(query As String) As DataTable
    Dim strConnString As String = ConfigurationManager.ConnectionStrings("constr").ConnectionString
    Using con As New SqlConnection(strConnString)
        Using cmd As New SqlCommand()
            cmd.CommandText = query
            Using sda As New SqlDataAdapter()
                cmd.Connection = con
                sda.SelectCommand = cmd
                Using ds As New DataSet()
                    Dim dt As New DataTable()
                    sda.Fill(dt)
                    Return dt
                End Using
            End Using
        End Using
    End Using
End Function

اتصال GridView فرزند با سفارشات برای هر مشتری درGridView پدر
در مورد RowDataBound از GridView پدر ابتدا در جستجوی GridView فرزند در ردیف GridView مربوطه می پردازیم و سپس آن را با سوابق موجود در جدول Orders از Northwind Database بر اساس شناسه مشتری ذخیره شده در ویژگی DataKey جستجو می کنیم .
توجه:

GetData یک عملکرد عمومی است و همان کارکردی که در بالا مورد بحث قرار گرفت در اینجا استفاده می شود.
C #

protected void OnRowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)
{
    if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)
    {
        string customerId = gvCustomers.DataKeys[e.Row.RowIndex].Value.ToString();
        GridView gvOrders = e.Row.FindControl("gvOrders") as GridView;
        gvOrders.DataSource = GetData(string.Format("select top 3 * from Orders where CustomerId='{0}'", customerId));
        gvOrders.DataBind();
    }
}

VB.Net

Protected Sub OnRowDataBound(sender As Object, e As GridViewRowEventArgs)
    If e.Row.RowType = DataControlRowType.DataRow Then
        Dim customerId As String = gvCustomers.DataKeys(e.Row.RowIndex).Value.ToString()
        Dim gvOrders As GridView = TryCast(e.Row.FindControl("gvOrders"), GridView)
        gvOrders.DataSource = GetData(String.Format("select top 3 * from Orders where CustomerId='{0}'", customerId))
        gvOrders.DataBind()
    End If
End Sub

گسترش عملکرد Client side Expand Collapse با استفاده از jQuery و JavaScript
برای باز و بسته کردن GridViews فرزند  از جی کوئری استفاده کرده ایم

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $("[src*=plus]").live("click", function () {
        $(this).closest("tr").after("<tr><td></td><td colspan = '999'>" + $(this).next().html() + "</td></tr>")
        $(this).attr("src", "images/minus.png");
    });
    $("[src*=minus]").live("click", function () {
        $(this).attr("src", "images/plus.png");
        $(this).closest("tr").next().remove();
    });
</script>

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :