توضیحات و دانلود

ارسال پیام وضعیت به حساب Tweeter با استفاده از ASP.Net
0 0
ارسال پیام وضعیت به حساب Tweeter با استفاده از ASP.Net

با سلام در این مقاله نحوه ارسال توییت یا بروزرسانی پیام وضعیت توییتر با استفاده از ASP.Net با VB.Net و C # توضیح خواهیم داد.
 
ایجاد برنامه توییتر و API Key و رمز API
شما نیاز به ایجاد یک  برنامه توییترApps و گرفتن کلید API و API Secret دارید.
کد HTML
کد HTML بسیار ساده است. یک دکمه btnAut مجاز برای مجاز کردن کاربر توییتر و دریافت نشانه دسترسی ، یک TextBox چند منظوره txtTweet برای اجازه به کاربر برای ارسال پیام وضعیت در توییتر و در آخر دکمه btnTweet برای شروع مراحل است .

<asp:Button ID="btnAuthorize" runat="server" Text="Authorize" OnClick="btnAuthorize_Click" CausesValidation = "false" />
<hr />
<asp:Panel runat="server" ID = "pnlTweet" Enabled = "false">
<asp:TextBox ID="txtTweet" runat="server" TextMode="MultiLine" Height="50"></asp:TextBox><br />
<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" runat="server" ControlToValidate="txtTweet"
    ErrorMessage="Required" ForeColor="Red"></asp:RequiredFieldValidator>
<br />
<asp:Button ID="btnTweet" runat="server" Text="Tweet" OnClick="btnTweet_Click" /></asp:Panel>

فضاهای نام
شما باید نامهای زیر را وارد کنید
C #

using ASPSnippets.TwitterAPI;

VB.Net

Imports ASPSnippets.TwitterAPI

مجوز کاربربا استفاده از API OAUTH توییتر
در مرحله اول باید به کاربر با استفاده از API Twitter اجازه دهیم و Access Token را بدست آوریم تا بتوانیم پیام وضعیت را در Twitter توییت کنیم.
در کد زیر ما به کاربر با استفاده از توییتر اجازه می دهیم و همچنین از وی می خواهیم مجوز برنامه را برای توییت پیام وضعیت در حساب توییتر کاربر فراهم کند.
C #

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    TwitterConnect.API_Key = "<Your Twitter API Key>";
    TwitterConnect.API_Secret = "<Your Twitter API Secret>";
    if (!IsPostBack)
    {
        if (TwitterConnect.IsAuthorized)
        {
            btnAuthorize.Enabled = false;
            pnlTweet.Enabled = true;
        }
        if (TwitterConnect.IsDenied)
        {
            ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "key", "alert('User has denied access.')", true);
        }
    }
}
 
protected void btnAuthorize_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (!TwitterConnect.IsAuthorized)
    {
        TwitterConnect twitter = new TwitterConnect();
        twitter.Authorize(Request.Url.AbsoluteUri.Split('?')[0]);
    }
}

VB.Net

Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
    TwitterConnect.API_Key = "<Your Twitter API Key>"
    TwitterConnect.API_Secret = "<Your Twitter API Secret>"
    If Not IsPostBack Then
        If TwitterConnect.IsAuthorized Then
            btnAuthorize.Enabled = False
            pnlTweet.Enabled = True
        End If
        If TwitterConnect.IsDenied Then
            ClientScript.RegisterStartupScript(Me.[GetType](), "key", "alert('User has denied access.')", True)
        End If
    End If
End Sub
 
Protected Sub btnAuthorize_Click(sender As Object, e As EventArgs)
    If Not TwitterConnect.IsAuthorized Then
        Dim twitter As New TwitterConnect()
        twitter.Authorize(Request.Url.AbsoluteUri.Split("?"c)(0))
    End If
End Sub


تصویر زیر صفحه مجوز توییتر را نشان می دهد که از کاربر می خواهد مجوز برنامه را برای بروزرسانی وضعیت در حساب توییتری کاربر ارائه دهد

توییت به روزرسانی وضعیت توییتر  
کد زیر برای به روزرسانی وضعیت در حساب توییتر کاربر وجود دارد.
C #

protected void btnTweet_Click(object sender, EventArgs e)
{
    TwitterConnect twitter = new TwitterConnect();
    twitter.Tweet(txtTweet.Text);
}

VB.Net

Protected Sub btnTweet_Click(sender As Object, e As EventArgs)
    Dim twitter As New TwitterConnect()
    twitter.Tweet(txtTweet.Text)
End Sub

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :