توضیحات و دانلود

ورود به وب سایت ASP.Net با حساب FaceBook
0 0
ورود به وب سایت ASP.Net با حساب FaceBook

با سلام در این مقاله نحوه احراز هویت کاربر با استفاده از حساب FaceBook خود را توضیح داده و مشخصات پروفایل FaceBook خود مانند UserId ، نام کاربری ، نام ، ایمیل و تصویر پروفایل را در ASP.Net با استفاده از API FaceBook دریافت خواهید کرد .
توجه :

شما می توانید  آخرینFaceBookAPI.dll را با کلیک روی لینک بارگیری در زیر بارگیری کنید.
 فایل DLL را بارگیری کنید
 دریافت FaceBook و شناسه آن
شما نیاز به ایجاد یک برنامه و دریافت یک کلید API و رمز API  دارید
برنامه FaceBook و شناسه برنامه Facebook (AppId) و رمز را ایجاد کنید
کد HTML
در زیر کد HTML یک دکمه btnLogin برای تأیید اعتبار کاربر از طریق FaceBook قرار داده ایم و جزئیات پروفایل آن را مانند FaceBook UserId ، نام کاربری ، نام ، ایمیل و تصویر پروفایل دریافت می کنیم.

<asp:Button ID="btnLogin" runat="server" Text="Login with FaceBook" OnClick="Login" />
<asp:Panel ID="pnlFaceBookUser" runat="server" Visible="false">
<hr />
<table>
    <tr>
        <td rowspan="5" valign="top">
            <asp:Image ID="ProfileImage" runat="server" Width="50" Height="50" />
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>ID:<asp:Label ID="lblId" runat="server" Text=""></asp:Label></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>UserName:<asp:Label ID="lblUserName" runat="server" Text=""></asp:Label></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Name:<asp:Label ID="lblName" runat="server" Text=""></asp:Label></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Email:<asp:Label ID="lblEmail" runat="server" Text=""></asp:Label></td>
    </tr>
</table>
</asp:Panel>

نامهای نام
شما باید نامهای زیر را وارد کنید
C #

using ASPSnippets.FaceBookAPI;
using System.Web.Script.Serialization;

VB.Net

Imports ASPSnippets.FaceBookAPI
Imports System.Web.Script.Serialization

کلاس داده
شما نیاز به ایجاد کلاس زیر دارید که برای نگهداری مشخصات پروفایل کاربر پس از تأیید اعتبار ، از FaceBook استفاده می شود.
C #

public class FaceBookUser
{
    public string Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string UserName { get; set; }
    public string PictureUrl { get; set; }
    public string Email { get; set; }
}

VB.Net

Public Class FaceBookUser
    Public Property Id() As String
        Get
            Return m_Id
        End Get
        Set(value As String)
            m_Id = value
        End Set
    End Property
    Private m_Id As String
    Public Property Name() As String
        Get
            Return m_Name
        End Get
        Set(value As String)
            m_Name = value
        End Set
    End Property
    Private m_Name As String
    Public Property UserName() As String
        Get
            Return m_UserName
        End Get
        Set(value As String)
            m_UserName = value
        End Set
    End Property
    Private m_UserName As String
    Public Property PictureUrl() As String
        Get
            Return m_PictureUrl
        End Get
        Set(value As String)
            m_PictureUrl = value
        End Set
    End Property
    Private m_PictureUrl As String
    Public Property Email() As String
        Get
            Return m_Email
        End Get
        Set(value As String)
            m_Email = value
        End Set
    End Property
    Private m_Email As String
End Class

تأیید اعتبار کاربر با استفاده از حساب FaceBook
با کلیک بر روی دکمه btnLogin کاربر را به FaceBook هدایت می کنیم و می خواهیم که خود را شناسایی و همچنین اجازه دسترسی به جزئیات پروفایل FaceBook خود مانند FaceBook UserId ، نام کاربری ، نام ، نام ، ایمیل و تصویر پروفایل را فراهم کند.
C #

protected void Login(object sender, EventArgs e)
{
    FaceBookConnect.Authorize("user_photos,email", Request.Url.AbsoluteUri.Split('?')[0]);
}

VB.Net

Protected Sub Login(sender As Object, e As EventArgs)
    FaceBookConnect.Authorize("user_photos,email", Request.Url.AbsoluteUri.Split("?"c)(0))
End Sub

بارگیری جزئیات پروفایل FaceBook کاربر
کد زیر بررسی کد دسترسی در رشته Query است و سپس بر اساس کد دسترسی ، جزئیات پروفایل FaceBook کاربر مانند FaceBook UserId ، نام کاربری ، نام ، ایمیل و تصویر پروفایل را دریافت می کند.
C #

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    FaceBookConnect.API_Key = "<Your API Key>";
    FaceBookConnect.API_Secret = "<Your API Secret>";
    if (!IsPostBack)
    {
        if (Request.QueryString["error"] == "access_denied")
        {
            ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "alert", "alert('User has denied access.')", true);
            return;
        }
 
        string code = Request.QueryString["code"];
        if (!string.IsNullOrEmpty(code))
        {
            string data = FaceBookConnect.Fetch(code, "me?fields=id,name,email");
            FaceBookUser faceBookUser = new JavaScriptSerializer().Deserialize<FaceBookUser>(data);
            faceBookUser.PictureUrl = string.Format("https://graph.facebook.com/{0}/picture", faceBookUser.Id);
            pnlFaceBookUser.Visible = true;
            lblId.Text = faceBookUser.Id;
            lblUserName.Text = faceBookUser.UserName;
            lblName.Text = faceBookUser.Name;
            lblEmail.Text = faceBookUser.Email;
            ProfileImage.ImageUrl = faceBookUser.PictureUrl;
            btnLogin.Enabled = false;
        }
    }
}

 VB.Net

Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
    FaceBookConnect.API_Key = "<Your API Key>"
    FaceBookConnect.API_Secret = "<Your API Secret>"
    If Not IsPostBack Then
        If Request.QueryString("error") = "access_denied" Then
            ClientScript.RegisterStartupScript(Me.GetType(), "alert", "alert('User has denied access.')", True)
            Return
        End If
 
        Dim code As String = Request.QueryString("code")
        If Not String.IsNullOrEmpty(code) Then
            Dim data As String = FaceBookConnect.Fetch(code, "me?fields=id,name,email")
            Dim faceBookUser As FaceBookUser = New JavaScriptSerializer().Deserialize(Of FaceBookUser)(data)
            faceBookUser.PictureUrl = String.Format("https://graph.facebook.com/{0}/picture", faceBookUser.Id)
            pnlFaceBookUser.Visible = True
            lblId.Text = faceBookUser.Id
            lblUserName.Text = faceBookUser.UserName
            lblName.Text = faceBookUser.Name
            lblEmail.Text = faceBookUser.Email
            ProfileImage.ImageUrl = faceBookUser.PictureUrl
            btnLogin.Enabled = False
        End If
    End If
End Sub

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :