توضیحات و دانلود

Tweet و به روز رسانی وضعیت در حساب کاربری توییتر با استفاده از OAUTH در ASP.Net
0 0
Tweet و به روز رسانی وضعیت در حساب کاربری توییتر با استفاده از OAUTH در ASP.Net

 با سلام در این مقاله توضیح خواهیم داد که چگونه پیام های توییت را با استفاده از ASP.Net با VB.Net و C # به روز رسانی کنید.
 
ایجاد برنامه توییتر و دریافت کلید API ورمز API
شما باید برنامه کاربردی را درTwitter Apps ایجاد کنید و یک کلید API و رمز API دریافت کنید.
کد HTML
کد HTML بسیار ساده است. دکمه  Button btnAuthorize برای مجاز کردن کاربر توییتر و دریافت یک نشانه دسترسی است ، چند خط  TextBox txtTweet برای اجازه دادن به کاربردر تایپ پیام وضعیت در توییتر و در نهایت یکی دیگر از Button btnTweet  برای راه اندازی  است.

<asp:Button ID="btnAuthorize" runat="server" Text="Authorize" OnClick="btnAuthorize_Click" CausesValidation = "false" />
<hr />
<asp:Panel runat="server" ID = "pnlTweet" Enabled = "false">
<asp:TextBox ID="txtTweet" runat="server" TextMode="MultiLine" Height="50"></asp:TextBox><br />
<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" runat="server" ControlToValidate="txtTweet"
    ErrorMessage="Required" ForeColor="Red"></asp:RequiredFieldValidator>
<br />
<asp:Button ID="btnTweet" runat="server" Text="Tweet" OnClick="btnTweet_Click" /></asp:Panel>

فضاهای نام
شما باید نام فضاهای زیر را وارد کنید
C #

using ASPSnippets.TwitterAPI;

VB.Net

Imports ASPSnippets.TwitterAPI

مجاز کردن کاربر با استفاده از توییتر OAUTH API
اولا باید API توییتر مجاز بگیریم و Token Access را بدست آوریم تا بتوانیم پیام وضعیت را در توییتر ببینیم .
 کد زیر کاربر توییتر مجاز کرده و همچنین از او می خواهیم که مجوز برنامه را به Tweet پیام وضعیت در حساب توییتر کاربر بدهد.
C #

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    TwitterConnect.API_Key = "<Your Twitter API Key>";
    TwitterConnect.API_Secret = "<Your Twitter API Secret>";
    if (!IsPostBack)
    {
        if (TwitterConnect.IsAuthorized)
        {
            btnAuthorize.Enabled = false;
            pnlTweet.Enabled = true;
        }
        if (TwitterConnect.IsDenied)
        {
            ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "key", "alert('User has denied access.')", true);
        }
    }
}
 
protected void btnAuthorize_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (!TwitterConnect.IsAuthorized)
    {
        TwitterConnect twitter = new TwitterConnect();
        twitter.Authorize(Request.Url.AbsoluteUri.Split('?')[0]);
    }
}

VB.Net

Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
    TwitterConnect.API_Key = "<Your Twitter API Key>"
    TwitterConnect.API_Secret = "<Your Twitter API Secret>"
    If Not IsPostBack Then
        If TwitterConnect.IsAuthorized Then
            btnAuthorize.Enabled = False
            pnlTweet.Enabled = True
        End If
        If TwitterConnect.IsDenied Then
            ClientScript.RegisterStartupScript(Me.[GetType](), "key", "alert('User has denied access.')", True)
        End If
    End If
End Sub
 
Protected Sub btnAuthorize_Click(sender As Object, e As EventArgs)
    If Not TwitterConnect.IsAuthorized Then
        Dim twitter As New TwitterConnect()
        twitter.Authorize(Request.Url.AbsoluteUri.Split("?"c)(0))
    End If
End Sub


در تصویر زیر صفحه تأیید توییتر را نشان می دهد و از کاربر می خواهد تا اجازه دسترسی به برنامه را برای به روز رسانی وضعیت در حساب تویتر کاربردهد .

 

Tweet و به روز رسانی وضعیت در توییتر
 کد زیر برای به روز رسانی وضعیت در حساب توییتر کاربر است.
C #

protected void btnTweet_Click(object sender, EventArgs e)
{
    TwitterConnect twitter = new TwitterConnect();
    twitter.Tweet(txtTweet.Text);
}

VB.Net

Protected Sub btnTweet_Click(sender As Object, e As EventArgs)
    Dim twitter As New TwitterConnect()
    twitter.Tweet(txtTweet.Text)
End Sub


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :