توضیحات و دانلود

نمایش پیام خطا اعتبارسنجی (RequiredFieldValidator) در کنترلTextBox با Asp.net
0 0
نمایش پیام خطا اعتبارسنجی (RequiredFieldValidator) در کنترلTextBox با Asp.net

با سلام در این مقاله توضیح خواهیم داد که چگونه می توان پیام های خطای اعتبار سنجی از کنترل های Validator  مانند RequiredFieldValidator ، RegularExpressionValidator ، CompareValidator ، RangeValidator و CustomValidator را در داخل کنترل TextBox با استفاده از jQuery نمایش داد.

پیکربندی
پیکربندی را می توان در 3 مرحله آسان انجام داد :
1. خصوصیت نمایش همه اعتبار سنج ها را به صورت خودکار تنظیم کنید . Dynamic. (Display="Dynamic")
2. ویژگی  CssClass را به اعتبار سنج ها تنظیم کنید . Validators. (CssClass="Validators")
3. در نهایت فایلهای jQuery و Float Jscript (JS) را استفاده و اسکریپت jQuery زیر را برای اعمال افزونه وارد کنید

<script src="Scripts/jquery-1.4.1.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="Scripts/Float.js" type="text/javascript"></script>
<script type = "text/javascript">
    $(function () {
        $(".Validators").Float();
    });
</script>

 برای نمایش پیغام خطای معتبر در کنترل TextBox این همه چیزی است که شما باید انجام دهید
 
 عکس روی صفحه

کد HTML
کد کامل HTML در زیر ارائه شده است

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title></title>
    <script src="Scripts/jquery-1.4.1.min.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="Scripts/Float.js" type="text/javascript"></script>
    <script type = "text/javascript">
        $(function () {
            $(".Validators").Float();
       });
    </script>
</head>
<body style = "font-family:Arial;font-size:10pt">
    <form id="form1" runat="server">
    Name: (Required)<br />
    <asp:TextBox ID="txtName" runat="server"></asp:TextBox>
    <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" CssClass="Validators"
    Display="Dynamic" ControlToValidate="txtName" runat="server"
    ErrorMessage="Name is required."></asp:RequiredFieldValidator>
    <hr />
    Email: (Required and Valid Email Address)<br />
    <asp:TextBox ID="txtEmail" runat="server"></asp:TextBox>
    <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2" CssClass="Validators"
    Display="Dynamic" ControlToValidate="txtEmail" runat="server"
    ErrorMessage="Email is required."></asp:RequiredFieldValidator>
    <asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator6" runat="server"
        ErrorMessage="Invalid Email Address"
        ControlToValidate="txtEmail" CssClass="Validators" Display="dynamic"
        ValidationExpression="\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*">
    </asp:RegularExpressionValidator>
    <hr />
    Age: (Required and Range 18 - 45)<br />
    <asp:TextBox ID="txtAge" runat="server"></asp:TextBox>
    <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator3" CssClass="Validators"
        Display="Dynamic" ControlToValidate="txtAge" runat="server"
        ErrorMessage="Age is required."></asp:RequiredFieldValidator>
    <asp:RangeValidator ID="RangeValidator1" CssClass="Validators" Display="Dynamic"
        MinimumValue="18" MaximumValue="45" Type="Integer" ControlToValidate="txtAge"
        runat="server" ErrorMessage="Age Range 18 to 45"></asp:RangeValidator>
    <br />
    <br />
    <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Submit" />
    </form>
</body>
</html>

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :