توضیحات و دانلود

اشتراک پست و اشتراک گذاری محتوا در FaceBook Wall کاربر با استفاده از API Graph در ASP.Net
0 0
اشتراک پست و اشتراک گذاری محتوا در FaceBook Wall کاربر با استفاده از API Graph در ASP.Net

با سلام در این مقاله توضیح خواهیم داد که چگونه با استفاده از FaceBook Graph API و Free ASP Snippets FaceBook API  پیام ، پیوند، ویدئو یا تصویر را به FaceBook Wall ازسال کنید .
ایجاد  فیس بوک و دریافت شناسه
شما باید یک برنامه ایجاد کنید و کلید API و رمز API را دریافت کنید
فیس بوک و شناسه فیس بوک (AppId) و کلید رمزرا ایجاد کنید


کد HTML
کد HTML بسیار ساده است. دکمه  Button btnConnect برای تأیید کاربر فیس بوک وجود دارد و چندین خط TextBox txtMessage به کاربر اجازه می دهد که پیام را در دیوار فیس بوک منتشر کند و در نهایت یک دکمه ASP.Net دیگر برای فرآیند به آن دسترسی پیدا کند.

<asp:Button ID="btnAuthorize" runat="server" Text="Authorize" OnClick="Authorize" /><hr />
<asp:Panel ID="pnlPost" runat="server" Enabled="false">
    Message: <asp:TextBox ID="txtMessage" runat="server" TextMode="MultiLine"></asp:TextBox><br />
    <asp:Button ID="btnPost" runat="server" Text="Post to Wall" OnClick="Post" />
</asp:Panel>

فضاهای نام
شما باید نام فضاهای زیر را وارد کنید
C #

using ASPSnippets.FaceBookAPI;
using System.Collections.Generic;

VB.Net

Imports ASPSnippets.FaceBookAPI
Imports System.Collections.Generic

اجازه دادن به کاربر با استفاده از نمودار API فیس بوک
اولا  کاربر با استفاده از فیس بوک Graph API باید API مجاز بگیرد و Token Access را به روی FaceBook Wall کاربر ارسال کنیم.
در کد زیر ما مجاز به استفاده از فیس بوک می شویم و همچنین از او می خواهیم به برنامه اجازه ارسال در دیوار فیس بوک کاربر ارسال کند.
C #

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    FaceBookConnect.API_Key = "<Your API Key>";
    FaceBookConnect.API_Secret = "<Your API Secret>";
    if (!IsPostBack)
    {
        string code = Request.QueryString["code"];
        if (!string.IsNullOrEmpty(code))
        {
            ViewState["Code"] = code;
            pnlPost.Enabled = true;
            btnAuthorize.Enabled = false;
        }
    }
}
 
protected void Authorize(object sender, EventArgs e)
{
    FaceBookConnect.Authorize("publish_actions", Request.Url.AbsoluteUri);
}

VB.Net

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles Me.Load
    FaceBookConnect.API_Key = "<Your API Key>"
    FaceBookConnect.API_Secret = "<Your API Secret>"
    If Not IsPostBack Then
        Dim code As String = Request.QueryString("code")
        If Not String.IsNullOrEmpty(code) Then
            ViewState("Code") = code
            pnlPost.Enabled = True
            btnAuthorize.Enabled = False
        End If
    End If
End Sub
 
Protected Sub Authorize(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
    FaceBookConnect.Authorize("publish_actions", Request.Url.AbsoluteUri)
End Sub


تصویر زیر تصویری از صفحه فیس بوک را نشان می دهد که از کاربر می خواهد تا به برنامه اجازه انتشار محتویات روی دیوار کاربر دهد .

به اشتراک گذاری، انتشار و ارسال محتوا در FaceBook Wall
در زیر کد  ارسال محتوا روی FaceBook Wall کاربر است.
C #

protected void Post(object sender, EventArgs e)
{
    Dictionary<string, string> data = new Dictionary<string, string>();
    data.Add("message", txtMessage.Text);
    FaceBookConnect.Post(ViewState["Code"].ToString(), "me/feed", data);
    Response.Redirect("http://www.facebook.com/me/");
}

VB.Net

Protected Sub Post(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
    Dim data As Dictionary(Of String, String) = New Dictionary(Of String, String)
    data.Add("message", txtMessage.Text)
    FaceBookConnect.Post(ViewState("Code").ToString, "me/feed", data)
    Response.Redirect("http://www.facebook.com/me/")
End Sub


کد بالا یک پیام متنی ساده را که در تصویر زیر نشان داده شده ارسال می کند.

برای ارسال پیام با تصویر، لینک و پیام شما باید مانند زیر انجام دهید.
C #

protected void Post(object sender, EventArgs e)
{
    Dictionary<string, string> data = new Dictionary<string, string>();
    data.Add("link", "http://www.aspsnippets.com");
    data.Add("picture", "//www.aspsnippets.com/images/Blue/Logo.png");
    data.Add("caption", "ASP Snippets");
    data.Add("name", "ASP Snippets");
    data.Add("message", "I like ASP Snippets");
    FaceBookConnect.Post(ViewState["Code"].ToString(), "me/feed", data);
}

VB.Net

Protected Sub Post(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
    Dim data As Dictionary(Of String, String) = New Dictionary(Of String, String)
    data.Add("link", "http://www.aspsnippets.com")
    data.Add("picture", "//www.aspsnippets.com/images/Blue/Logo.png")
    data.Add("caption", "ASP Snippets")
    data.Add("name", "ASP Snippets")
    data.Add("message", "I like ASP Snippets")
    FaceBookConnect.Post(ViewState("Code").ToString, "me/feed", data)
End Sub

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :