توضیحات و دانلود

نمونه های کنترل AJAX FilteredTextBoxExtender در ASP.Net
0 0
نمونه های کنترل AJAX FilteredTextBoxExtender در ASP.Net

 با سلام در این مقاله با چندین مثال توضیح خواهیم داد که چگونه از کنترل AJAXToolkit FilteredTextBoxExtender استفاده کنید.
با استفاده از کنترل FilterTextBoxExtender AJAX :
1. AJAX ScriptManager را در صفحه بکشید .
2. پس از اضافه کردن مرجع به پروژه خود، کتابخانه کنترل ابزار AJAX را ثبت کنید

<%@ Register Assembly="AjaxControlToolkit" Namespace="AjaxControlToolkit" TagPrefix="cc1" %>

3. کنترل FilteredTextBoxExtender را اضافه کنید و TargetControlID خود را با شناسه TextBox که میخواهید ورودی را فیلتر کنید تنظیم کنید.

<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
<cc1:FilteredTextBoxExtender ID="FilteredTextBoxExtender1" runat="server" FilterType="Numbers"
    TargetControlID="TextBox1" />
 

در حال حاضراین کار انجام شده است . در زیر به شما موارد مختلفی را نشان می دهیم که چگونه می توانید کنترل AJAX FilteredTextBoxExtender  را پیکربندی کنید .
 فقط شماره ها یعنی عدد 0 تا 9 باشد

<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
<cc1:FilteredTextBoxExtender ID="FilteredTextBoxExtender1" runat="server" FilterType="Numbers"
    TargetControlID="TextBox1" />

 فقط حروف (هر دو عددی بزرگ و کوچک)

<asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server"></asp:TextBox>
<cc1:FilteredTextBoxExtender ID="FilteredTextBoxExtender2" runat="server" FilterType="LowercaseLetters, UppercaseLetters"
    TargetControlID="TextBox2" />

 فقط حروف بزرگ عددی

<asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server"></asp:TextBox>
<cc1:FilteredTextBoxExtender ID="FilteredTextBoxExtender3" runat="server" FilterType="UppercaseLetters"
    TargetControlID="TextBox3" />

 فقط حروف کوچک عددی

<asp:TextBox ID="TextBox4" runat="server"></asp:TextBox>
<cc1:FilteredTextBoxExtender ID="FilteredTextBoxExtender4" runat="server" FilterType="LowercaseLetters"
    TargetControlID="TextBox4" />

اجازه دادن به حروف و اعداد (الفبایی و بدون کاراکتر خاص)

<asp:TextBox ID="TextBox5" runat="server"></asp:TextBox>
<cc1:FilteredTextBoxExtender ID="FilteredTextBoxExtender6" runat="server" FilterType="Numbers, UppercaseLetters, LowercaseLetters"
    TargetControlID="TextBox5" />

آدرس ایمیل (الفبای حروف کوچک، اعداد، @ و نقطه)

<asp:TextBox ID="TextBox6" runat="server"></asp:TextBox>
<cc1:FilteredTextBoxExtender ID="FilteredTextBoxExtender5" runat="server" FilterType="Numbers, LowercaseLetters, Custom"
    ValidChars=".@" TargetControlID="TextBox6" />

شماره دهی (عدد و نقطه)

<asp:TextBox ID="TextBox7" runat="server"></asp:TextBox>
<cc1:FilteredTextBoxExtender ID="FilteredTextBoxExtender7" runat="server" FilterType="Numbers, Custom"
    ValidChars="." TargetControlID="TextBox7" />

پول یا ارز (عدد، علامت و نقطه)

<asp:TextBox ID="TextBox8" runat="server"></asp:TextBox>
<cc1:FilteredTextBoxExtender ID="FilteredTextBoxExtender8" runat="server" FilterType="Numbers, Custom"
    ValidChars=".," TargetControlID="TextBox8" />

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :