توضیحات و دانلود

قرار دادن ListView از پایگاه داده و ستون های تکراری به صورت افقی با استفاده از GroupTemplate در Asp.net
0 0
قرار دادن ListView از پایگاه داده و ستون های تکراری به صورت افقی با استفاده از GroupTemplate در Asp.net

با سلام  در این مقاله توضیح خواهیم داد که چگونه ListView را از پایگاه داده و نحوه استفاده از Items ListView را به صورت افقی با استفاده از ویژگی GroupItemCount تکرار کنید.
 پایگاه داده و رشته اتصال
برای این کار باید پایگاه داده Northwind را با استفاده از لینک زیر دانلود کنید
دانلود Northwind پایگاه داده
در زیر رشته اتصال از فایل Web.Config است

<connectionStrings>
<add name="conStr" connectionString="Data Source=.\SQLExpress;
database=Northwind;Integrated Security=true"/>
connectionStrings>

کد ListView
در زیر کد ListView است که در آن ستون های جدول مشتری را محدود کرده ایم.

<asp:ListView ID="ListView1" runat="server" GroupItemCount="3" GroupPlaceholderID="groupPlaceHolder1"
    ItemPlaceholderID="itemPlaceHolder1">
    <LayoutTemplate>
        <table>
            <asp:PlaceHolder runat="server" ID="groupPlaceHolder1">asp:PlaceHolder>
        table>
    LayoutTemplate>
    <GroupTemplate>
        <tr>
            <asp:PlaceHolder runat="server" ID="itemPlaceHolder1">asp:PlaceHolder>
        tr>
    GroupTemplate>
    <ItemTemplate>
        <td>
            <table cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="width: 200px; height: 100px;
                border: dashed 2px #04AFEF; background-color: #B0E2F5">
                <tr>
                    <td>
                        <b><u><span class="name">
                            <%# Eval("ContactName") %>span>u>b>
                    td>
                tr>
                <tr>
                    <td>
                        <b>City: b><span class="city"><%# Eval("City") %>span><br />
                        <b>Postal Code: b><span class="postal"><%# Eval("PostalCode") %>span><br />
                        <b>Country: b><span class="country"><%# Eval("Country")%>span><br />
                        <b>Phone: b><span class="phone"><%# Eval("Phone")%>span><br />
                        <b>Fax: b><span class="fax"><%# Eval("Fax")%>span><br />
                    td>
                tr>
            table>
        td>
    ItemTemplate>
asp:ListView>

ستون های تکراری در کنترل ListView به صورت افقی
 این مفهوم در ListView مستلزم درک درست نیست. سه قالب اصلی وجود دارد که این کار را انجام میدهد . در اینجا استفاده از HTML < table > را برای تکرار ستون به صورت افقی انجام می دهیم
1. < ItemTemplate > - این شامل اقلام DataBound واقعی است که فرم بانک اطلاعاتی خواهد بود، مانند ItemTemplate از GridView یا کنترل DataList. در این بخش از ListView تمام محتویاتی را که در HTML < table > < td > درج شده است، خواهید داشت .
2. < GroupTemplate > - این برای تکرار موارد ListView به صورت افقی است . و با ویژگی GroupItemCount مرتبط است. این بخش از ListView یک PlaceHolder را در تگ های HTML < table > < tr > محصور خواهد کرد . GroupTemplate را می توان به عنوان یک ردیف از Items ListView تصور کرد و تعداد آیتم ها در یک ردیف توسط PropertyItemCount تعیین می شود .
3. < LayoutTemplate > - این تگ طرح لیست کل View را تعیین می کند. این بخش از ListView دارای یک PlaceHolder در تگ های HTML < table > محسوب می شود .
فضاهای نام
C #

using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Configuration;

VB.Net

Imports System.Data
Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Configuration

اتصال کنترل ListView با داده ها
 کد زیر مربوط به کنترل  ListView با داده ها است.
C #

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (!IsPostBack)
    {
        ListView1.DataSource = this.GetData();
        ListView1.DataBind();
    }
}
 
private DataSet GetData()
{
    string conString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["constr"].ConnectionString;
    string query = "SELECT top 10 * FROM Customers";
    SqlCommand cmd = new SqlCommand(query);
    using (SqlConnection con = new SqlConnection(conString))
    {
        using (SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter())
        {
            cmd.Connection = con;
            sda.SelectCommand = cmd;
            using (DataSet ds = new DataSet())
            {
                sda.Fill(ds);
                return ds;
            }
        }
    }
}

VB.Net

Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
    If Not IsPostBack Then
        ListView1.DataSource = Me.GetData()
        ListView1.DataBind()
    End If
End Sub
 
Private Function GetData() As DataSet
    Dim conString As String = ConfigurationManager.ConnectionStrings("constr").ConnectionString
    Dim query As String = "SELECT top 10 * FROM Customers"
    Dim cmd As New SqlCommand(query)
    Using con As New SqlConnection(conString)
        Using sda As New SqlDataAdapter()
            cmd.Connection = con
            sda.SelectCommand = cmd
            Using ds As New DataSet()
                sda.Fill(ds)
                Return ds
            End Using
        End Using
    End Using
End Function

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :