توضیحات و دانلود

نمایش کنترل ValidationSummary در jQuery Modal Dialog Popup با Asp.net
0 0
نمایش کنترل ValidationSummary در jQuery Modal Dialog Popup با Asp.net

با سلام در این مقاله توضیح خواهیم داد که چگونه خلاصه اعتبار سنجی ASP.Net را در jQuery Modal Dialog Popup نمایش دهید، همانطور که در زیر نشان داده شده است.

نمایش  ValidationSummary در jQuery Modal Dialog Popup
به طور مستقیم زمانی که Validation انجام نشود نمی توان jQuery Modal Dialog Popup نمایش داده شود ، بنابراین مجبور شدیم روش WebForm_OnSubmit را نادیده بگیریم .
شما باید مراحل زیر را دنبال کنید :
1. یک HTML DIV کنترل validation_dialog را برای jQuery Modal Dialog popup وارد كنید و كنترل ValidationSummary را داخل آن قرار دهید.
2. برای تمام کاربران ASP.Net، ویژگی Display را به None تعریف می کند.
3. در نهایت اسکریپت زیر را در ابتدای فرم تگ یا ContentPlaceHolder قرار دهید

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.ui/1.8.23/jquery-ui.min.js" type="text/javascript"></script>
<link href="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.ui/1.8.9/themes/Blitzer/jquery-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript">
function WebForm_OnSubmit() {
    if (typeof (ValidatorOnSubmit) == "function" && ValidatorOnSubmit() == false) {
        $("#validation_dialog").dialog({
            title: "Validation Error!",
            modal: true,
            resizable: false,
            buttons: {
                Close: function () {
                    $(this).dialog('close');
                }
            }
        });
        return false;
    }
    return true;
}
</script>

کد HTML صفحه کامل در زیر آمده است :

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
    <title>Untitled Page</title>
    <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
    <script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.ui/1.8.23/jquery-ui.min.js" type="text/javascript"></script>
    <link href="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.ui/1.8.9/themes/Blitzer/jquery-ui.css"
        rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <script type="text/javascript">
        function WebForm_OnSubmit() {
            if (typeof (ValidatorOnSubmit) == "function" && ValidatorOnSubmit() == false) {
                $("#validation_dialog").dialog({
                    title: "Validation Error!",
                    modal: true,
                    resizable: false,
                    buttons: {
                        Close: function () {
                            $(this).dialog('close');
                        }
                    }
                });
                return false;
            }
            return true;
        }
    </script>
    Name:
    <asp:TextBox ID="txtName" runat="server"></asp:TextBox>
    <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" Display="None" ControlToValidate="txtName"
        runat="server" ErrorMessage="Name is required."></asp:RequiredFieldValidator>
    <br />
    Email:
    <asp:TextBox ID="txtEmail" runat="server"></asp:TextBox>
    <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2" Display="None" ControlToValidate="txtEmail"
        runat="server" ErrorMessage="Email is required."></asp:RequiredFieldValidator>
    <br />
    <br />
    <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Submit" />
    <div id="validation_dialog" style="display: none">
        <asp:ValidationSummary ID="ValidationSummary1" runat="server" />
    </div>
    </form>
</body>
</html>

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :