توضیحات و دانلود

تولید و نمایش تصویر کوچک به صورت پویا با تغییر اندازه تصویر در ASP.Net
0 0
تولید و نمایش تصویر کوچک به صورت پویا با تغییر اندازه تصویر در ASP.Net

 با سلام در این مقاله توضیح می دهیم که چگونه به طور پویا اندازه تصویرزا تغییرداده و تصویر کوچک ایجاد کنید . همچنین آن را بر روی صفحه وب ASP.Net نمایش دهیم .
کد HTML
در شکل زیر می توانید ببینید که 2 کنترل تصویر ASP.Net داریم که یکی از آن تصویر اصلی را نمایش می دهد و دیگران تصویر کوچک شده را نشان می دهد. همچنین دکمه کنترل ASP.Net وجود دارد که تصویر ریز را تولید می کند.

<form id="form1" runat="server">
<asp:Image ID="Image1" runat="server" ImageUrl = "~/Jellyfish.jpg" Height = "400px" Width = "400px"/>
<br />
<asp:Button ID="btnGenerate" OnClick = "GenerateThumbnail" runat="server" Text="Generate Thumbnail" />
<hr />
<asp:Image ID="Image2" runat="server" Visible = "false"/>
</form>

فضاهای نام
C #

using System.IO;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Imaging;

 VB.Net

Imports System.IO
Imports System.Drawing
Imports System.Drawing.Imaging

 تغییر اندازه تصویر و ایجاد تصویر کوچک
در کد زیر به صورت پویا تصویر را تغییر می دهد و تصویر کوچک را ایجاد می کند و در کنترل تصویر نمایش داده می شود .
C #

protected void GenerateThumbnail(object sender, EventArgs e)
{
    string path = Server.MapPath("~/Jellyfish.jpg");
    System.Drawing.Image image = System.Drawing.Image.FromFile(path);
    using (System.Drawing.Image thumbnail = image.GetThumbnailImage(100, 100, new System.Drawing.Image.GetThumbnailImageAbort(ThumbnailCallback), IntPtr.Zero))
    {
        using (MemoryStream memoryStream = new MemoryStream())
        {
            thumbnail.Save(memoryStream, ImageFormat.Png);
            Byte[] bytes = new Byte[memoryStream.Length];
            memoryStream.Position = 0;
            memoryStream.Read(bytes, 0, (int)bytes.Length);
            string base64String = Convert.ToBase64String(bytes, 0, bytes.Length);
            Image2.ImageUrl = "data:image/png;base64," + base64String;
            Image2.Visible = true;
        }
    }
}
 
public bool ThumbnailCallback()
{
    return false;
}

VB.Net

Protected Sub GenerateThumbnail(sender As Object, e As EventArgs)
    Dim path As String = Server.MapPath("~/Jellyfish.jpg")
    Dim image As System.Drawing.Image = System.Drawing.Image.FromFile(path)
    Using thumbnail As System.Drawing.Image = image.GetThumbnailImage(100, 100, New System.Drawing.Image.GetThumbnailImageAbort(AddressOf ThumbnailCallback), IntPtr.Zero)
        Using memoryStream As New MemoryStream()
            thumbnail.Save(memoryStream, ImageFormat.Png)
            Dim bytes As [Byte]() = New [Byte](memoryStream.Length - 1) {}
            memoryStream.Position = 0
           memoryStream.Read(bytes, 0, CInt(bytes.Length))
            Dim base64String As String = Convert.ToBase64String(bytes, 0, bytes.Length)
            Image2.ImageUrl = "data:image/png;base64," & base64String
            Image2.Visible = True
        End Using
    End Using
End Sub
 
Public Function ThumbnailCallback() As Boolean
    Return False
End Function

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :