توضیحات و دانلود

ایجاد و نمایش بارکد تصویر به طور پویا در ASP.Net
0 0
ایجاد و نمایش بارکد تصویر به طور پویا در ASP.Net

 با سلام در این مقاله توضیح خواهیم داد که چگونه با استفاده از ASP.Net در زبانهای C # و VB.Net تولید و نمایش بارکد را به صورت پویا انجام دهیم.
 
فونت بارکد
ابتدا باید فونت رایگان بارکد را از URL زیر دانلود کنید
فونت بارکد را دانلود کنید
پس از دانلود، مراحل زیر را دنبال کنید :
1. فایل ZIP را استخراج کنید.
2. فایل INSTALL.exe را کلیک کنید و اجرا کنید.
3. بعد از نصب، دستگاه خود را مجددا راه اندازی کنید.
کد HTML

<form id="form1" runat="server">
<asp:TextBox ID="txtCode" runat="server"></asp:TextBox>
<asp:Button ID="btnGenerate" runat="server" Text="Generate" onclick="btnGenerate_Click" />
<hr />
<asp:PlaceHolder ID="plBarCode" runat="server" />
</form>

یک صفحه ساده ASP.Net با یک TextBox داریم که در آن شخص برای تایپ در بارکد و یک دکمه برای اجرا ایجاد میکند . بارکد ایجاد شده در PlaceHolder نمایش داده خواهد شد .
 
فضاهای نام
شما باید فضای نامهای زیر را وارد کنید.
C #

using System.Drawing;
using System.Drawing.Imaging;
using System.IO;

VB.Net

Imports System.Drawing
Imports System.Drawing.Imaging
Imports System.IO

ایجاد بارکد
در کنترل دکمه ASP.Net، کد زیر اجرا می شود که بارکد تصویر را ایجاد می کند و آن را بر روی صفحه نمایش می دهد.
C #

protected void btnGenerate_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string barCode = txtCode.Text;
    System.Web.UI.WebControls.Image imgBarCode = new System.Web.UI.WebControls.Image();
    using (Bitmap bitMap = new Bitmap(barCode.Length * 40, 80))
    {
        using (Graphics graphics = Graphics.FromImage(bitMap))
        {
            Font oFont = new Font("IDAutomationHC39M", 16);
            PointF point = new PointF(2f, 2f);
            SolidBrush blackBrush = new SolidBrush(Color.Black);
            SolidBrush whiteBrush = new SolidBrush(Color.White);
            graphics.FillRectangle(whiteBrush, 0, 0, bitMap.Width, bitMap.Height);
            graphics.DrawString("*" + barCode + "*", oFont, blackBrush, point);
        }
        using (MemoryStream ms = new MemoryStream())
        {
            bitMap.Save(ms, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png);
            byte[] byteImage = ms.ToArray();
 
            Convert.ToBase64String(byteImage);
            imgBarCode.ImageUrl = "data:image/png;base64," + Convert.ToBase64String(byteImage);
        }
        plBarCode.Controls.Add(imgBarCode);
    }
}

VB.Net

Protected Sub btnGenerate_Click(sender As Object, e As EventArgs)
    Dim barCode As String = txtCode.Text
    Dim imgBarCode As New System.Web.UI.WebControls.Image()
    Using bitMap As New Bitmap(barCode.Length * 40, 80)
        Using graphics__1 As Graphics = Graphics.FromImage(bitMap)
            Dim oFont As New Font("IDAutomationHC39M", 16)
            Dim point As New PointF(2.0F, 2.0F)
            Dim blackBrush As New SolidBrush(Color.Black)
            Dim whiteBrush As New SolidBrush(Color.White)
            graphics__1.FillRectangle(whiteBrush, 0, 0, bitMap.Width, bitMap.Height)
            graphics__1.DrawString("*" & barCode & "*", oFont, blackBrush, point)
        End Using
        Using ms As New MemoryStream()
            bitMap.Save(ms, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png)
            Dim byteImage As Byte() = ms.ToArray()
 
            Convert.ToBase64String(byteImage)
            imgBarCode.ImageUrl = "data:image/png;base64," & Convert.ToBase64String(byteImage)
        End Using
        plBarCode.Controls.Add(imgBarCode)
    End Using
End Sub

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :