توضیحات و دانلود

مشاهده و دسترسی به کنترل Repeater در الگو سربرگ وپاورقی با Asp.net
0 0
مشاهده و دسترسی به کنترل Repeater در الگو سربرگ وپاورقی با Asp.net

با سلام در این مقاله توضیح خواهیم داد که چطور از Header و Template Footer می توان ردیف رشته و ردیف پاورقی Repeater ASP.Net را پیدا کرد. همچنین نشان داده شده است که چگونه می توانیم کنترل های کودک را در ردیف Repeater Header و ردیفRepeater Footer در کد پشتی پیدا کنیم.
کد HTML
در کد زیر کنترل Repeater با HeaderTemplate و FooterTemplate است . کنترل lblHeader را در HeaderTemplate و lblFooter در FooterTemplate قرار داده ایم .

<asp:Repeater ID="rptProducts" runat="server">
    <HeaderTemplate>
        <asp:Label ID="lblHeader" runat="server" Font-Bold = "true" /><br />
    </HeaderTemplate>
    <ItemTemplate>
        <%#Eval("Name") %> - <%#Eval("Price") %><br />
    </ItemTemplate>
    <FooterTemplate>
        <asp:Label ID="lblFooter" runat="server" Font-Bold = "true" />
    </FooterTemplate>
</asp:Repeater>

پیدا کردن و دسترسی به عنوان Header و Template Footer درRepeater
در کد زیر، ابتدا کنترل DataTable را با استفاده ازRepeater کنترل می کنیم . وقتی Repeater با داده ها روبرو می شود، بعد از جستجو برای برچسب کنترل lblHeader و تنظیم متن آن از Repeater HeaderTemplate بازمیگردیم  .
همین کار را برای کنترل lblFooter Label در FooterTemplate کنترل Repeater انجام می دهیم .
C #

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (!IsPostBack)
    {
        //Binding the Repeater control.
        DataTable Items = new DataTable();
        Items.Columns.AddRange(new DataColumn[2] { new DataColumn("Name"), new DataColumn("Price") });
        DataTable FilteredItems = Items.Clone();
        Items.Rows.Add("Shirt", 200);
        Items.Rows.Add("Football", 30);
        Items.Rows.Add("Bat", 22.5);
        rptProducts.DataSource = Items;
        rptProducts.DataBind();
 
        //Finding the HeaderTemplate and access its controls
        Control HeaderTemplate = rptProducts.Controls[0].Controls[0];
        Label lblHeader = HeaderTemplate.FindControl("lblHeader") as Label;
        lblHeader.Text = "Header";
 
        //Finding the FooterTemplate and access its controls
        Control FooterTemplate = rptProducts.Controls[rptProducts.Controls.Count - 1].Controls[0];
        Label lblFooter = FooterTemplate.FindControl("lblFooter") as Label;
        lblFooter.Text = "Footer";
    }
}

VB.Net

Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
    If Not IsPostBack Then
        'Binding the Repeater control.
        Dim Items As New DataTable()
        Items.Columns.AddRange(New DataColumn(1) {New DataColumn("Name"), New DataColumn("Price")})
        Dim FilteredItems As DataTable = Items.Clone()
        Items.Rows.Add("Shirt", 200)
        Items.Rows.Add("Football", 30)
        Items.Rows.Add("Bat", 22.5)
        rptProducts.DataSource = Items
        rptProducts.DataBind()
 
        'Finding the HeaderTemplate and access its controls
        Dim HeaderTemplate As Control = rptProducts.Controls(0).Controls(0)
        Dim lblHeader As Label = TryCast(HeaderTemplate.FindControl("lblHeader"), Label)
        lblHeader.Text = "Header"
 
        'Finding the FooterTemplate and access its controls
        Dim FooterTemplate As Control = rptProducts.Controls(rptProducts.Controls.Count - 1).Controls(0)
        Dim lblFooter As Label = TryCast(FooterTemplate.FindControl("lblFooter"), Label)
        lblFooter.Text = "Footer"
    End If
End Sub

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :