توضیحات و دانلود

انتقال ردیف انتخاب شده از GridView به صفحات دیگر در Asp.net
0 0
انتقال ردیف انتخاب شده از GridView به صفحات دیگر در Asp.net

با سلام در این مقاله با مثال توضیح خواهیم داد که چگونه یک ردیف انتخاب شده از کنترل GridView را به یک صفحه دیگر همراه با داده ها و کنترل های آن با استفاده از Server.Transfer در ASP.Net با استفاده از C # و VB.Net منتقل کنید.
کد HTML
 کد HTML شامل کنترل GridView با یک دکمه برای انتخاب ردیف است. همچنین یک دکمه اضافه کرده است که GridView ردیف انتخاب شده را هنگام کلیک به صفحه دیگر برمیگرداند.

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="false" Font-Names="Arial"
    Font-Size="10pt">
    <Columns>
        <asp:BoundField ItemStyle-Width="150px" DataField="CustomerID" HeaderText="CustomerID" />
        <asp:BoundField ItemStyle-Width="150px" DataField="City" HeaderText="City" />
        <asp:BoundField ItemStyle-Width="150px" DataField="PostalCode" HeaderText="PostalCode" />
        <asp:TemplateField>
            <ItemTemplate>
                <asp:Button ID="btnSelect" runat="server" Text="Select" CommandName = "Select" />
            </ItemTemplate>
        </asp:TemplateField>
    </Columns>
</asp:GridView>
<asp:Button ID="btnSend" runat="server" Text="Send Selected Row" OnClick = "Send" />

انتقال ردیف GridView انتخاب شده را به صفحه دیگر
هنگامی که دکمه ارسال  کلیک میشود ، ابتدا بررسی میکند که آیا GridView دارای یک ردیف انتخاب شده یا نه. اگر GridView دارای یک ردیف انتخاب شده باشد، صفحه با استفاده از تابع Server.Transfer به صفحه دیگری هدایت می شود.
توجه :

در اینجا Server.Transfer به جای Response.Redirect استفاده می شود، از آنجایی که Server.Transfer برای هدایت از یک صفحه به صفحه دیگر استفاده می شود، صفحه قبلی و کنترل های آن با استفاده از PropertyPage قابل دسترسی هستند.
C #

protected void Send(object sender, EventArgs e)
{
    if (GridView1.SelectedRow != null)
    {
        Server.Transfer("~/Page2.aspx");
    }
    else
    {
        ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "alert", "alert('Please select a row.')", true);
    }
}

VB.Net

Protected Sub Send(sender As Object, e As EventArgs)
    If GridView1.SelectedRow IsNot Nothing Then
        Server.Transfer("~/Page2.aspx")
    Else
        ClientScript.RegisterStartupScript(Me.[GetType](), "alert", "alert('Please select a row.')", True)
    End If
End Sub

دسترسی به ردیف انتخاب شده GridView در صفحه دیگر
در داخل رویداد بارگذاری صفحه، GridView از صفحه قبلی با استفاده از PropertyPage قبلی قابل دسترسی است و سپس مقادیر ردیف انتخاب شده به دست می آید.
C #

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (this.Page.PreviousPage != null)
    {
        GridView GridView1 = (GridView)this.Page.PreviousPage.FindControl("GridView1");
        GridViewRow selectedRow = GridView1.SelectedRow;
        Response.Write("CustomerId: " + selectedRow.Cells[0].Text + "<br />");
        Response.Write("City: " + selectedRow.Cells[1].Text + "<br />");
        Response.Write("PostalCode: " + selectedRow.Cells[2].Text);
    }
}

VB.Net

Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
    If Me.Page.PreviousPage IsNot Nothing Then
        Dim GridView1 As GridView = DirectCast(Me.Page.PreviousPage.FindControl("GridView1"), GridView)
        Dim selectedRow As GridViewRow = GridView1.SelectedRow
        Response.Write("CustomerId: " + selectedRow.Cells(0).Text & "<br />")
        Response.Write("City: " + selectedRow.Cells(1).Text & "<br />")
        Response.Write("PostalCode: " + selectedRow.Cells(2).Text)
    End If
End Sub


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :