توضیحات و دانلود

وارد کردن فیس بوک دوستان و مخاطبین با تصاویر پروفایل در Asp.net
0 0
وارد کردن فیس بوک دوستان و مخاطبین با تصاویر پروفایل در Asp.net

با سلام  در این مقاله توضیح خواهیم داد که چگونه فیس بوک دوستان و مخاطبین را در ASP.Net با استفاده از Free ASPSnippets FaceBook API  وارد کنید .
توجه :

شما می توانید آخرین ASPSnippets.FaceBookAPI.dll را دانلود کنید.  فایل DLL را دانلود کنید
ایجاد برنامه فیس بوک و دریافت شناسه برنامه
شما باید یک برنامه ایجاد کنید و یک کلید API و رمز API دریافت کنید
برنامه فیس بوک و شناسه برنامه فیس بوک (App Id) و رمز کلید را ایجاد کنید
کد HTML
در زیر کد HTML و یک دکمه ASP.Net را قرار داده ایم که فرایند درآوردن و کنترل GridView را نشان می دهد که دوستان و مخاطبین همراه با تصویر را نمایش می دهد.

<asp:Button ID="btnFetch" runat="server" Text="Fetch Friends" OnClick="btnFetch_Click" />
<br />
<asp:GridView ID="gvFriends" runat="server" AutoGenerateColumns="false">
    <Columns>
        <asp:ImageField DataImageUrlField="PictureUrl" HeaderText="Picture" />
        <asp:BoundField DataField="Name" HeaderText="Name" />
    </Columns>
</asp:GridView>

فضاهای نام
شما باید نام فضاهای زیر را وارد کنید
C #

using ASPSnippets.FaceBookAPI;
using System.Collections.Generic;
using System.Web.Script.Serialization;

VB.Net

Imports ASPSnippets.FaceBookAPI
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Web.Script.Serialization

کلاسهای داده
شما باید دو کلاس زیر را ایجاد کنید که برای نگهداری دوستان و مخاطبین در فیس بوک است .
C #

public class FaceBookData
{
    public TaggableFriends Taggable_Friends{ get; set; }
}
 
public class TaggableFriends
{
    public List<FaceBookUser> Data { get; set; }
}
 
public class FaceBookUser
{
    public string Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public Picture Picture { get; set; }
    public string PictureUrl
    {
        get
        {
            return this.Picture.Data.Url;
        }
    }
}
 
public class Picture
{
    public FaceBookUserPicture Data { get; set; }
}
 
public class FaceBookUserPicture
{
    public string Url { get; set; }
}

VB.Net

Public Class FaceBookData
    Public Property Taggable_Friends() As TaggableFriends
End Class
 
Public Class TaggableFriends
    Public Property Data() As List(Of FaceBookUser)
End Class
 
Public Class FaceBookUser
 
    Public Property Id() As String
    Public Property Name() As String
    Public Property Picture As Picture
    Public ReadOnly Property PictureUrl() As String
        Get
            Return Me.Picture.Data.Url
        End Get
    End Property
End Class
 
Public Class Picture
    Public Property Data() As FaceBookUserPicture
End Class
 
Public Class FaceBookUserPicture
    Public Property Url() As String
End Class

دریافت فیس بوک دوستان ومخاطبین با تصاویر پروفایل و نمایش در GridView
در دکمه Fetch ما ابتدا باید برنامه خود را با استفاده از FaceBook Graph API مجوز بگیریم و از کاربر اجازه بگیریم. هنگامی که برنامه در رویداد بارگذاری صفحه بر اساس کد مجوز مجازمی شود ، مخاطبین و دوستان فیس بوک را برای کاربر انتخاب می کنیم و سپس آنها را در GridView همراه با تصاویر پروفایل خود نمایش می دهیم.
C #

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    FaceBookConnect.API_Key = "<Your API Key>";
    FaceBookConnect.API_Secret = "<Your API Secret>";
    if (!IsPostBack)
    {
        string code = Request.QueryString["code"];
        if (!string.IsNullOrEmpty(code))
        {
            string data = FaceBookConnect.Fetch(code, "me?fields=taggable_friends");
            FaceBookData facebookData = new JavaScriptSerializer().Deserialize<FaceBookData>(data);
            gvFriends.DataSource = facebookData.Taggable_Friends.Data;
            gvFriends.DataBind();
        }
    }
}
protected void btnFetch_Click(object sender, EventArgs e)
{
    FaceBookConnect.Authorize("user_photos,user_friends", Request.Url.AbsoluteUri);
}

VB.Net

Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
    FaceBookConnect.API_Key = "<Your API Key>"
    FaceBookConnect.API_Secret = "<Your API Secret>"
    If Not IsPostBack Then
        Dim code As String = Request.QueryString("code")
        If Not String.IsNullOrEmpty(code) Then
            Dim data As String = FaceBookConnect.Fetch(code, "me?fields=taggable_friends")
            gvFriends.DataSource = facebookData.Taggable_Friends.Data
            gvFriends.DataBind()
        End If
    End If
End Sub
Protected Sub btnFetch_Click(sender As Object, e As EventArgs)
    FaceBookConnect.Authorize("user_photos,user_friends", Request.Url.AbsoluteUri)
End Sub

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :