توضیحات و دانلود

آموزش رسم نمودارهای سه بعدی در متلب نگاه کلی
0 0
آموزش رسم نمودارهای سه بعدی در متلب نگاه کلی

در این قسمت مروری مختصر بر توابع رسم نمودارهای سه بعدی در متلب به همراه نمونه مثال در جدول زیر آمده است:

 

plot3

t = 0 : .01 : 1;

x = 2*t;

y = -0.5*t.^2;

z1 = t.^3/2;

z2 = t.^3/.5;

plot3(x,y,z1,'b', x,y,z2,'r')

grid


 

3D graphs - plot3

fill3

x = [0 2.5; 5 2.5; 5 2.5; 0 2.5];

y = [0 0; 0 -1; 0 -1; 0 0];

z = [0 0; 0 0; 2 2; 2 2];

fill3(x,y,z, rand(4,2))

xlabel('x'); ylabel('y'); zlabel('z');

view(120, 50)

grid


 

3D graphs - fill3

contour3

X = -3:.1:3;

[x,y] = meshgrid(X,X);

z = 1./(3+x.^2+y.^2);

contour3(z)

xlabel('x'); ylabel('y');


 

3d images - contour3

surf

X = -3 : .1 : 3;

[x,y] = meshgrid(X,X);

z = 1./(3+x.^2+y.^2);

surf(z)

xlabel('x'); ylabel('y'); 

 

3d visualization - surface

surfc

X = -3 : .1 : 3;

[x,y] = meshgrid(X,X);

z = 1./(3+x.^2+y.^2);

surfc(z)

view(-30,20)

xlabel('x'); ylabel('y');


 

3d graphs - surfaces and contours

surfl

X = -3 : .1 : 3;

[x,y] = meshgrid(X,X);

z = 1./(3+x.^2+y.^2);

surfl(z)

shading interp

colormap hot

xlabel('x'); ylabel('y');


 

3d images - surfaces

mesh

X = -2 : .1 : 2;

[x,y] = meshgrid(X,X);

z = 5./(1+x.^2+y.^2);

mesh(z)

xlabel('x'); ylabel('y');


 

3d graphs - mesh

waterfall

X = -3 : .1 : 3;

[x,y] = meshgrid(X,X);

z = -1./(1+x.^2+y.^2);

waterfall(z)

hidden off

xlabel('x'); ylabel('y');


 

3d graphs - waterfall effect

pie3

data = [10 23 35 32];

pie3(data)

title('Important Data')


 

pie chart - pie 3D

ribbon

x = 0 : .1 : 4*pi;

y = cos(x);

ribbon(x,y,.1)


 

3d - ribbons

sphere

sphere(45)

axis 'equal'


 

spheres - 3d graphs in Matlab

cylinder

z = 0: .03 : 1;

r = cos(4*pi*z)+2;

cylinder(r)


 

cylinder shapes in matlab - 3D graphs


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

لینک های دانلود

ارسال نظر
ارسال پیام به :