توضیحات و دانلود

پیکربندی Modal Popup با استفاده از کنترل AJAX ModalPopupExtender
0 0
پیکربندی Modal Popup با استفاده از کنترل AJAX ModalPopupExtender

با سلام در این مقاله، با یک مثال نحوه ساخت یک Modal Popup را با استفاده  AJAX ModalPopupExtender توضیح خواهیم داد.
ثبت جعبه ابزار کنترل AJAX
شما باید کتابخانه جعبه ابزار کنترل AJAX را با قرار دادن خط زیر در دستورالعمل @ صفحه , ثبت کنید .

<%@ Register Assembly="AjaxControlToolkit" Namespace="AjaxControlToolkit" TagPrefix="cc1" %>

پیکربندی AJAX ModalPopupExtender

<form id="form1" runat="server">
<asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server">
</asp:ScriptManager>
<asp:Button ID="btnShow" runat="server" Text="Show Modal Popup" />
 
<!-- ModalPopupExtender -->
<cc1:ModalPopupExtender ID="mp1" runat="server" PopupControlID="Panel1" TargetControlID="btnShow"
    CancelControlID="btnClose" BackgroundCssClass="modalBackground">
</cc1:ModalPopupExtender>
<asp:Panel ID="Panel1" runat="server" CssClass="modalPopup" align="center" style = "display:none">
    This is an ASP.Net AJAX ModalPopupExtender Example<br />
    <asp:Button ID="btnClose" runat="server" Text="Close" />
</asp:Panel>
<!-- ModalPopupExtender -->
</form>

در بالا، یک کنترل ScriptManager و دکمه btnShow که برای باز کردن AJAX ModalPopupExtender Modal Popup مورد استفاده قرار می گیرد ، پنل 1 برای نمایش Modal Popup استفاده می شود. پنل یک دکمه btnClose دارد که برای بستن Popup Modal استفاده می شود.
در نهایت ما ModalPopupExtender mp1 داریم که PopupControlID را Panel1 ، TargetControlID در btnShow و CancelControlID را به btnClose تنظیم کرده ایم .
سبک های CSS
شما باید کلاس های CSS زیر را وارد کنید.

<style type="text/css">
    .modalBackground
    {
        background-color: Black;
        filter: alpha(opacity=90);
        opacity: 0.8;
    }
    .modalPopup
    {
        background-color: #FFFFFF;
        border-width: 3px;
        border-style: solid;
        border-color: black;
        padding-top: 10px;
        padding-left: 10px;
        width: 300px;
        height: 140px;
    }
</style>

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :