توضیحات و دانلود

خروج کنترل Repeater به فایل اکسل در ASP.NET
0 0
خروج کنترل Repeater به فایل اکسل در ASP.NET

با سلام در این مقاله خروج کنترل Repeater به فایل اکسل در ASP.NET را توضیح خواهیم داد .
کد HTML
در زیر کنترل تکرارکننده و یک دکمه ASP.Net برای خروج محتویات تکرار کننده به اکسل است.

<asp:Repeater ID="rptCustomers" runat="server">
    <ItemTemplate>
        <table border = "1">
            <tr>
                <td style = "width:100px">
                    <%#Eval("CustomerID") %>
                </td>
                    <td style = "width:100px">
                    <%#Eval("City") %>
                </td>
                    <td style = "width:100px">
                    <%#Eval("PostalCode")%>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </ItemTemplate>
</asp:Repeater>
<br />
<asp:Button ID="btnExport" runat="server" Text="Export" OnClick = "ExportToExcel" />

فضاهای نام
شما باید فضای نامهای زیر را وارد کنید.
C #

using System.IO;
using System.Data;

VB

Imports System.IO
Imports System.Data

خروج به اکسل
بر روی دکمه Export کلیک کنید، رویداد زیر که محتویات تکرار کننده را به اکسل صادر می کند اجرا می شود.
C #

protected void ExportToExcel(object sender, EventArgs e)
{
    Response.Clear();
    Response.Buffer = true;
    Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=RepeaterExport.xls");
    Response.Charset = "";
    Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel";
    StringWriter sw = new StringWriter();
    HtmlTextWriter hw = new HtmlTextWriter(sw);
    rptCustomers.RenderControl(hw);
    Response.Output.Write(sw.ToString());
    Response.Flush();
    Response.End();
}

VB

Protected Sub ExportToExcel(sender As Object, e As EventArgs)
    Response.Clear()
    Response.Buffer = True
    Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=RepeaterExport.xls")
    Response.Charset = ""
    Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"
    Dim sw As New StringWriter()
    Dim hw As New HtmlTextWriter(sw)
    rptCustomers.RenderControl(hw)
    Response.Output.Write(sw.ToString())
    Response.Flush()
    Response.End()
End Sub

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :