توضیحات و دانلود

انتخاب GridView با استفاده از جاوا اسکریپت در ASP.Net
0 0
انتخاب GridView با استفاده از جاوا اسکریپت در ASP.Net

با سلام در این مقاله با مثال توضیح خواهیم داد که چگونه GridView Row و RowIndex Client-Side آن را با استفاده از جاوا اسکریپت در ASP.Net را دریافت کنید.
این مقاله همچنین توضیح میدهد که چگونه سلولهای GridView Row را انتخاب کرده و همچنین کنترلهای داخل ستون GridView TemplateField را با استفاده از جاوا اسکریپت در ASP.Net ارجاع دهید .
کد HTML
کد HTML شامل یک GridView  با دو ستون BoundField و TemplateField است.
LinkButton یک پردازنده رویداد OnClientClick را تعیین کرده که عملکرد GetSelectedRow جاوا اسکریپت را فراخوانی می کند.

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="false">
    <Columns>
        <asp:BoundField DataField="Id" HeaderText="Customer Id" />
        <asp:BoundField DataField="Name" HeaderText="Name" />
        <asp:TemplateField HeaderText="Country">
            <ItemTemplate>
                <asp:TextBox ID="Country" runat="server" Text='<%# Eval("Country") %>'></asp:TextBox>
            </ItemTemplate>
        </asp:TemplateField>
        <asp:TemplateField>
            <ItemTemplate>
                <asp:LinkButton ID="lnkSelect" runat="server" Text="Select" OnClientClick="return GetSelectedRow(this);" />
            </ItemTemplate>
        </asp:TemplateField>
    </Columns>
</asp:GridView>

فضاهای نام
شما باید فضای نامی را وارد کنید.

using System.Data;

اتصال GridView
در داخل رویداد بارگذاری صفحه، GridView با یک DataTable پویا با برخی سوابق ساختگی پوشیده شده است.

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (!this.IsPostBack)
    {
        DataTable dt = new DataTable();
        dt.Columns.AddRange(new DataColumn[3] { new DataColumn("Id"), new DataColumn("Name"), new DataColumn("Country") });
        dt.Rows.Add(1, "John Hammond", "United States");
        dt.Rows.Add(2, "Mudassar Khan", "India");
        dt.Rows.Add(3, "Suzanne Mathews", "France");
        dt.Rows.Add(4, "Robert Schidner", "Russia");
        GridView1.DataSource = dt;
        GridView1.DataBind();
    }
}

انتخاب GridView با استفاده از جاوا اسکریپت در ASP.Net
هنگامی که LinkButton در GridView Row کلیک می شود، عملکرد جاوا اسکریپت زیراستفاده می شود.
با استفاده از مرجع LinkButton کلیک شده، GridView Row ارجاع و RowIndex تعیین می شود.
مقادیر ستون BoundField با استفاده از property of innerHTML خوانده میشوند، در حالی که برای ستون TemplateField، کنترلها به عنوان TextBox ها ارجاع و سپس مقادیر خوانده می شوند.
در نهایت، تمام مقادیر خوانده شده با استفاده از جعبه پیام هشدار جاوا اسکریپت نمایش داده می شود.

<script type="text/javascript">
    function GetSelectedRow(lnk) {
        //Reference the GridView Row.
        var row = lnk.parentNode.parentNode;
 
        //Determine the Row Index.
        var message = "Row Index: " + (row.rowIndex - 1);
 
        //Read values from Cells.
        message += "\nCustomer Id: " + row.cells[0].innerHTML;
        message += "\nName: " + row.cells[1].innerHTML;
 
        //Reference the TextBox and read value.
        message += "\nCountry: " + row.cells[2].getElementsByTagName("input")[0].value;
 
        //Display the data using JavaScript Alert Message Box.
        alert(message);
        return false;
    }
</script>

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :