توضیحات و دانلود

خروج محتویات پنل به PDF با استفاده از iTextSharp در ASP.Net
0 0
خروج محتویات پنل به PDF با استفاده از iTextSharp در ASP.Net

با سلام در این مقاله توضیح خواهیم داد که چگونه فایل پنل ASP.Net را به سند PDF با استفاده از iTextSharp PDF Library بفرستیم
کد HTML

<asp:Panel ID="pnlPerson" runat="server">
    <table border="1" style="font-family: Arial; font-size: 10pt; width: 200px">
        <tr>
            <td colspan="2" style="background-color: #18B5F0; height: 18px; color: White; border: 1px solid white">
                <b>Personal Details</b>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td><b>Name:</b></td>
            <td><asp:Label ID="lblName" runat="server"></asp:Label></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><b>Age:</b></td>
            <td><asp:Label ID="lblAge" runat="server"></asp:Label></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><b>City:</b></td>
            <td><asp:Label ID="lblCity" runat="server"></asp:Label></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><b>Country:</b></td>
            <td><asp:Label ID="lblCountry" runat="server"></asp:Label></td>
        </tr>
    </table>
</asp:Panel>
<asp:Button ID="btnExport" runat="server" Text="Export" OnClick="btnExport_Click" />
using System.Data;
using iTextSharp.text;
using System.IO;
using iTextSharp.text.html.simpleparser;
using iTextSharp.text.pdf;

فضاهای نام
شما باید فضای نامهای زیر را وارد کنید.
C #

using System.Data;
using iTextSharp.text;
using System.IO;
using iTextSharp.text.html.simpleparser;
using iTextSharp.text.pdf;

VB.Net

Imports System.Data
Imports iTextSharp.text
Imports System.IO
Imports iTextSharp.text.html.simpleparser
Imports iTextSharp.text.pdf

جمع آوری داده ها برای خروج
کد زیر برای پر کردن داده ها در پنل ASP.Net است. داده ها را در DataTable می گیرم و سپس کنترل DataTable to Label را می بندیم.
C #

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (!IsPostBack)
    {
        //Populate DataTable
        DataTable dt = new DataTable();
        dt.Columns.Add("Name");
        dt.Columns.Add("Age");
        dt.Columns.Add("City");
        dt.Columns.Add("Country");
        dt.Rows.Add();
        dt.Rows[0]["Name"] = "Mudassar Khan";
        dt.Rows[0]["Age"] = "27";
        dt.Rows[0]["City"] = "Mumbai";
        dt.Rows[0]["Country"] = "India";
 
        //Bind Datatable to Labels
        lblName.Text = dt.Rows[0]["Name"].ToString();
        lblAge.Text = dt.Rows[0]["Age"].ToString();
        lblCity.Text = dt.Rows[0]["City"].ToString();
        lblCountry.Text = dt.Rows[0]["Country"].ToString();
    }
}

VB.Net

Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
   If Not IsPostBack Then
       'Populate DataTable
       Dim dt As New DataTable()
       dt.Columns.Add("Name")
       dt.Columns.Add("Age")
       dt.Columns.Add("City")
       dt.Columns.Add("Country")
       dt.Rows.Add()
       dt.Rows(0)("Name") = "Mudassar Khan"
       dt.Rows(0)("Age") = "27"
       dt.Rows(0)("City") = "Mumbai"
       dt.Rows(0)("Country") = "India"
 
       'Bind Datatable to Labels
       lblName.Text = dt.Rows(0)("Name").ToString()
       lblAge.Text = dt.Rows(0)("Age").ToString()
       lblCity.Text = dt.Rows(0)("City").ToString()
       lblCountry.Text = dt.Rows(0)("Country").ToString()
   End If
End Sub

خروج پنل ASP.Net به PDF
در پایین برای کد خروج کنترل پنل ASP.Net به دکمه Export Button کلیک کنید.
C #

protected void btnExport_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Response.ContentType = "application/pdf";
    Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=Panel.pdf");
    Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.NoCache);
    StringWriter sw = new StringWriter();
    HtmlTextWriter hw = new HtmlTextWriter(sw);
    pnlPerson.RenderControl(hw);
    StringReader sr = new StringReader(sw.ToString());
    Document pdfDoc = new Document(PageSize.A4, 10f, 10f, 100f, 0f);
    HTMLWorker htmlparser = new HTMLWorker(pdfDoc);
    PdfWriter.GetInstance(pdfDoc, Response.OutputStream);
    pdfDoc.Open();
    htmlparser.Parse(sr);
    pdfDoc.Close();
    Response.Write(pdfDoc);
    Response.End();
 
}

VB

Protected Sub btnExport_Click(sender As Object, e As EventArgs)
    Response.ContentType = "application/pdf"
    Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=Panel.pdf")
    Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.NoCache)
    Dim sw As New StringWriter()
    Dim hw As New HtmlTextWriter(sw)
    pnlPerson.RenderControl(hw)
    Dim sr As New StringReader(sw.ToString())
    Dim pdfDoc As New Document(PageSize.A4, 10.0F, 10.0F, 100.0F, 0.0F)
    Dim htmlparser As New HTMLWorker(pdfDoc)
    PdfWriter.GetInstance(pdfDoc, Response.OutputStream)
    pdfDoc.Open()
    htmlparser.Parse(sr)
    pdfDoc.Close()
    Response.Write(pdfDoc)
    Response.End()
End Sub

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :