توضیحات و دانلود

به صورت برنامه ریزی شده اضافه یا به روزرسانی کردن رشته اتصال در فایل ASP.Net Web.Config
0 0
به صورت برنامه ریزی شده اضافه یا به روزرسانی کردن رشته اتصال در فایل ASP.Net Web.Config

با سلام در این مقاله توضیح خواهیم داد که چگونه به طور برنامه نویسی رشته اتصال را در فایل ASP.Net Web.Config اضافه یا به روزرسانی کنید با استفاده از C # و VB.Net
فضاهای نام
شما باید فضای نامهای زیر را وارد کنید .
C #

using System.Xml;
using System.Data.SqlClient;

VB.Net

Imports System.Xml
Imports System.Data.SqlClient

قطعه کد برای افزودن یا به روزرسانی رشته اتصال در فایل Web.Config
روش زیر، رشته اتصال را براساس نام رشته اتصال اضافه یا به روزرسانی می کند. اگر رشته اتصال با نام وجود نداشته باشد، یک گره رشته اتصال جدید در فایل Web.Config ایجاد خواهد شد.
C #

private void AddUpdateConnectionString(string name)
{
    bool isNew = false;
    string path = Server.MapPath("~/Web.Config");
    XmlDocument doc = new XmlDocument();
    doc.Load(path);
    XmlNodeList list = doc.DocumentElement.SelectNodes(string.Format("connectionStrings/add[@name='{0}']", name));
    XmlNode node;
    isNew = list.Count == 0;
    if (isNew)
    {
        node = doc.CreateNode(XmlNodeType.Element, "add", null);
        XmlAttribute attribute = doc.CreateAttribute("name");
        attribute.Value = name;
        node.Attributes.Append(attribute);
           
        attribute = doc.CreateAttribute("connectionString");
        attribute.Value = "";
        node.Attributes.Append(attribute);
 
        attribute = doc.CreateAttribute("providerName");
        attribute.Value = "System.Data.SqlClient";
        node.Attributes.Append(attribute);
    }
    else
    {
        node = list[0];
    }
    string conString = node.Attributes["connectionString"].Value;
    SqlConnectionStringBuilder conStringBuilder = new SqlConnectionStringBuilder(conString);
    conStringBuilder.InitialCatalog = "TestDB";
    conStringBuilder.DataSource = "myserver";
    conStringBuilder.IntegratedSecurity = false;
    conStringBuilder.UserID = "test";
    conStringBuilder.Password = "12345";
    node.Attributes["connectionString"].Value = conStringBuilder.ConnectionString;
    if (isNew)
    {
        doc.DocumentElement.SelectNodes("connectionStrings")[0].AppendChild(node);
    }
    doc.Save(path);
}

VB.Net

Private Sub AddUpdateConnectionString(name As String)
   Dim isNew As Boolean = False
   Dim path As String = Server.MapPath("~/Web.Config")
   Dim doc As New XmlDocument()
   doc.Load(path)
   Dim list As XmlNodeList = doc.DocumentElement.SelectNodes(String.Format("connectionStrings/add[@name='{0}']", name))
   Dim node As XmlNode
   isNew = list.Count = 0
   If isNew Then
       node = doc.CreateNode(XmlNodeType.Element, "add", Nothing)
       Dim attribute As XmlAttribute = doc.CreateAttribute("name")
       attribute.Value = name
       node.Attributes.Append(attribute)
 
       attribute = doc.CreateAttribute("connectionString")
       attribute.Value = ""
       node.Attributes.Append(attribute)
 
       attribute = doc.CreateAttribute("providerName")
       attribute.Value = "System.Data.SqlClient"
       node.Attributes.Append(attribute)
   Else
       node = list(0)
   End If
   Dim conString As String = node.Attributes("connectionString").Value
   Dim conStringBuilder As New SqlConnectionStringBuilder(conString)
   conStringBuilder.InitialCatalog = "TestDB"
   conStringBuilder.DataSource = "myserver"
   conStringBuilder.IntegratedSecurity = False
   conStringBuilder.UserID = "test"
   conStringBuilder.Password = "12345"
   node.Attributes("connectionString").Value = conStringBuilder.ConnectionString
   If isNew Then
            doc.DocumentElement.SelectNodes("connectionStrings")(0).AppendChild(node)
  End If
   doc.Save(path)
End Sub

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :