توضیحات و دانلود

مقایسه تاریخ در قالب dd - mm - yyyy با استفاده از ASP.Net CompareValidator
0 0
مقایسه تاریخ در قالب dd - mm - yyyy با استفاده از ASP.Net CompareValidator

 با سلام در این مقاله توضیح خواهیم داد که چگونه از CompareValidator برای مقایسه تاریخ در قالب dd / mm / yyy استفاده کنید.

Start Date: <asp:TextBox ID="txtStartDate" runat="server" Text = "24/02/1999"></asp:TextBox>&nbsp;
End Date: <asp:TextBox ID="txtEndDate" runat="server" Text = "31/12/1988"></asp:TextBox><br />
<asp:CompareValidator ID="CompareValidator1" ValidationGroup = "Date" ForeColor = "Red" runat="server" 
ControlToValidate = "txtStartDate" ControlToCompare = "txtEndDate" Operator = "LessThan" Type = "Date"
ErrorMessage="Start date must be less than End date."></asp:CompareValidator>
<br />
<asp:Button ID="btnCompare" runat="server" Text="Compare" ValidationGroup = "Date"/>

به طور پیش فرض CompareValidator برای فرمت dd / mm / yyyy کار نمی کند بنابراین ما باید ویژگی Culture صفحه را به en-GB تغییر دهیم در دستورالعمل @ صفحه وب ASP.Net به کار ببریم .

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" Culture = "en-GB" %>

این کاری است که شما باید انجام دهید. در زیر کد کامل صفحه برای مرجع است :

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" Culture = "en-GB" %>
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    Start Date: <asp:TextBox ID="txtStartDate" runat="server" Text = "24/02/1999"></asp:TextBox>&nbsp;
    End Date: <asp:TextBox ID="txtEndDate" runat="server" Text = "31/12/1988"></asp:TextBox><br />
    <asp:CompareValidator ID="CompareValidator1" ValidationGroup = "Date" ForeColor = "Red" runat="server" ControlToValidate = "txtStartDate" ControlToCompare = "txtEndDate" Operator = "LessThan" Type = "Date" ErrorMessage="Start date must be less than End date."></asp:CompareValidator>
    <br />
    <asp:Button ID="btnCompare" runat="server" Text="Compare" ValidationGroup = "Date"/>
    </form>
</body>
</html>

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

لینک های دانلود

  • این آموزش فایلی برای دانلود ندارد

ارسال نظر
ارسال پیام به :