توضیحات و دانلود

تبدیل متن رشته به تصویر با استفاده از C # و VB.Net
0 0
تبدیل متن رشته به تصویر با استفاده از C # و VB.Net

با سلام در این مقاله توضیح خواهیم داد که چگونه متن یا رشته را به فرمت تصویر در ASP.Net تبدیل کنیم
کد HTML
در زیر کد HTML صفحه است که یک TextBox داریم که در آن متن تبدیل وارد میشود ، یک دکمه کنترل برای فرآیند تبدیل و یک کنترل تصویر برای نمایش تصویر دارد .

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <asp:TextBox runat="server" ID="txtText"></asp:TextBox>
    <asp:Button ID="btnConvert" runat="server" Text="Convert" OnClick="btnConvert_Click" />
    <hr />
    <asp:Image ID="imgText" runat="server" Visible="false" />
    </form>
</body>
</html>

فضاهای نام
شما باید فضای نامهای زیروارد کنید .
C #

using System.Drawing.Text;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.IO;
using System.Drawing.Imaging;

VB.Net

Imports System.Drawing.Text
Imports System.Drawing
Imports System.Drawing.Drawing2D
Imports System.IO
Imports System.Drawing.Imaging

تبدیل رشته متن به تصویر
کد زیر کد رشته متن را به یک فایل تصویر JPEG تبدیل می کند. فایل تصویر ایجاد شده بر روی دیسک ذخیره و سپس تصویر در کنترل تصویر نمایش داده می شود.
C #

protected void btnConvert_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string text = txtText.Text.Trim();
    Bitmap bitmap = new Bitmap(1, 1);
    Font font = new Font("Arial", 25, FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Pixel);
    Graphics graphics = Graphics.FromImage(bitmap);
    int width = (int)graphics.MeasureString(text, font).Width;
    int height = (int)graphics.MeasureString(text, font).Height;
    bitmap = new Bitmap(bitmap, new Size(width, height));
    graphics = Graphics.FromImage(bitmap);
    graphics.Clear(Color.White);
    graphics.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias;
    graphics.TextRenderingHint = TextRenderingHint.AntiAlias;
    graphics.DrawString(text, font, new SolidBrush(Color.FromArgb(255, 0, 0)), 0, 0);
    graphics.Flush();
    graphics.Dispose();
    string fileName = Path.GetFileNameWithoutExtension(Path.GetRandomFileName()) + ".jpg";
    bitmap.Save(Server.MapPath("~/images/") + fileName, ImageFormat.Jpeg);
    imgText.ImageUrl = "~/images/" + fileName;
    imgText.Visible = true;
}

VB.Net

Protected Sub btnConvert_Click(sender As Object, e As System.EventArgs)
    Dim text As String = txtText.Text.Trim()
    Dim bitmap As New Bitmap(1, 1)
    Dim font As New Font("Arial", 25, FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Pixel)
    Dim graphics As Graphics = graphics.FromImage(bitmap)
    Dim width As Integer = CInt(graphics.MeasureString(text, font).Width)
    Dim height As Integer = CInt(graphics.MeasureString(text, font).Height)
    bitmap = New Bitmap(bitmap, New Size(width, height))
    graphics = graphics.FromImage(bitmap)
    graphics.Clear(Color.White)
    graphics.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias
    graphics.TextRenderingHint = TextRenderingHint.AntiAlias
    graphics.DrawString(text, font, New SolidBrush(Color.FromArgb(255, 0, 0)), 0, 0)
    graphics.Flush()
    graphics.Dispose()
    Dim fileName As String = Path.GetFileNameWithoutExtension(Path.GetRandomFileName()) & ".jpg"
    bitmap.Save(Server.MapPath("~/images/") & fileName, ImageFormat.Jpeg)
    imgText.ImageUrl = "~/images/" & fileName
    imgText.Visible = True
End Sub

عکس

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :