توضیحات و دانلود

استفاده از jQuery AJAX و WebMethod در بارگزاری و نمایش پویا با Asp.net
0 0
استفاده از jQuery AJAX و WebMethod در بارگزاری و نمایش پویا با Asp.net

با سلام در این مقاله توضیح خواهیم داد که چگونه UserControl را با استفاده از jQuery AJAX بارگیری کنید و آن را به صفحه ASP.Net اضافه کنید. همچنین توضیح خواهیم داد که چگونه به طور پویا پارامترهای UserControl را با استفاده از jQuery AJAX منتقل  کنید .
 
UserControl
 یک UserControl ساده با یک کنترل Label برای نمایش پیام بر روی صفحه نمایش داریم. ما این UserControl را با استفاده از jQuery AJAX بارگذاری خواهیم کرد و همچنین متن Label آن را تنظیم می کنیم.

<%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Message.ascx.cs" Inherits="Message" %>
<asp:Label ID="lblMessage" runat="server" Text="lblMessage"></asp:Label>

فضاهای نام
شما باید فضای نامهای زیر را وارد کنید
C #

using System.IO;
using System.Web.Services;

VB.Net

Imports System.Web.Services
Imports System.IO

WebMethod
در زیر WebMethod ارتباط جی کوئری AJAX را قبول و UserControl را به صورت پویا بارگذاری می کند. WebMethod پیام پارامتر رشته را که برای تنظیم کنترل برچسب در داخل UserControl استفاده می شود را می پذیرد . در نهایت UserControl به عنوان رشته HTML به صفحه بازگشت داده میشود .
C #

[WebMethod]
public static string LoadUserControl(string message)
{
    using (Page page = new Page())
    {
        UserControl userControl = (UserControl)page.LoadControl("Message.ascx");
        (userControl.FindControl("lblMessage") as Label).Text = message;
        page.Controls.Add(userControl);
        using (StringWriter writer = new StringWriter())
        {
            page.Controls.Add(userControl);
            HttpContext.Current.Server.Execute(page, writer, false);
            return writer.ToString();
        }
    }
}

VB.Net

<WebMethod()> _
Public Shared Function LoadUserControl(message As String) As String
    Using page As New Page()
        Dim userControl As UserControl = DirectCast(page.LoadControl("Message.ascx"), UserControl)
        TryCast(userControl.FindControl("lblMessage"), Label).Text = message
        page.Controls.Add(userControl)
        Using writer As New StringWriter()
            page.Controls.Add(userControl)
            HttpContext.Current.Server.Execute(page, writer, False)
            Return writer.ToString()
        End Using
    End Using
End Function

پیاده سازی Client Side
در زیر ما یک ارتباط AJAX به سرور WebMethod ایجاد می کنیم و پارامتر پیام را که محتوای TextBox HTML با پیام ID است را می گذاریم . با کلیک بر روی دکمه HTML با نسخه ی نمایشی jQuery AJAX UserControl  بارگذاری می شود و آن را به DIV با محتویات ID اضافه می کند .

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title></title>
    <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
    <script type = "text/javascript">
        $("#demo").live("click", function () {
            $.ajax({
                type: "POST",
                url: "MyPage.aspx/LoadUserControl",
                data: "{message: '" + $("#message").val() + "'}",
                contentType: "application/json; charset=utf-8",
                dataType: "json",
                success: function (r) {
                    $("#Content").append(r.d);
                }
            });
        });
    </script>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <input type = "text" id = "message" />
    <input type = "button" id = "demo" value = "Load" />
    <div id = "Content">
   
    </div>
    </form>
</body>
</html>

عکس

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :