توضیحات و دانلود

کنترل رایگان Captcha به صورت اعداد در VB.Net و C # با ASP.Net
0 0
کنترل رایگان Captcha به صورت اعداد در VB.Net و C # با ASP.Net

با سلام در این مقاله چگونگی کنترل رایگان Captcha به صورت اعداد در VB.Net و C # با ASP.Net توضیح خواهیم داد

مرحله 1
 شما باید مرجع ASPNet_Captcha را به وب سایت ASP.Net خود اضافه کنید که در شکل زیر نشان داده شده است.

مرحله 2
حالا شما باید برای بخش < httpHandlers > بخش < system.web > یا < handler > بخش < system.webServer > برای IIS7 در web.config را همانطور که در زیر نشان داده شده است اضافه کنید .

IIS 6

<httpHandlers>
    <add verb="GET" path="Image.ashx" type="ASPNET_Captcha.Image, ASPNET_Captcha" />
</httpHandlers>

 IIS 7

<handlers>
     <add name ="Captcha" verb="*" path="Image.ashx" type="ASPNET_Captcha.Image, ASPNET_Captcha" resourceType="Unspecified"/>
</handlers>

مرحله 3
حالا شما فقط باید کنترل ASPNET_Captcha  را به صفحه وب ASP.Net خود با ثبت آن در بخش header صفحه اضافه کنید .

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<%@ Register TagPrefix="uc" Namespace="ASPNET_Captcha" Assembly="ASPNET_Captcha" %>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <uc:ASPNET_Captcha ID="ucCaptcha" runat="server" Align = "Middle" Color = "#FF0000" />
    <asp:TextBox ID="txtCaptcha" runat="server"></asp:TextBox>
    <br />
    <asp:Button ID="btnSubmit" runat="server" Text="Submit" OnClick="Submit" />
    <br />
    <asp:Label ID="lblMessage" runat="server" Text=""></asp:Label>
    </form>
</body>
</html>

اعتبار کپچا
برای تأیید کنترل کپچا باید موارد زیر را انجام دهید:
C #

protected void Submit(object sender, EventArgs e)
{
    bool isValid = ucCaptcha.Validate(txtCaptcha.Text.Trim());
    if (isValid)
    {
        lblMessage.Text = "Valid!";
        lblMessage.ForeColor = Color.Green;
    }
    else
    {
        lblMessage.Text = "Invalid!";
        lblMessage.ForeColor = Color.Red;
    }
}

VB.Net

Protected Sub Submit(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
 Dim isValid As Boolean = ucCaptcha.Validate(txtCaptcha.Text.Trim)
 If isValid Then
       lblMessage.Text = "Valid!"
       lblMessage.ForeColor = Color.Green
 Else
       lblMessage.Text = "Invalid!"
       lblMessage.ForeColor = Color.Red
 End If
End Sub

تصویر زیر تصویری از کنترل ASPNet_Captcha را شرح می دهد

خصوصیات کپچا
در نسخه اول این کنترل آزاد Captcha دو ویژگی وجود دارد
1. Color - این ویژگی به شما اجازه می دهد تا رنگ متن Captcha را تعریف کنید. پیش فرض سیاه است
2. Align - این ویژگی برای هماهنگ کردن تصویر Captcha همراه با متن یا کنترل های دیگر مفید است.
 
مزایا
مزیت این کپچا این است که از جلسه یا ViewState استفاده نمی کند و می تواند به راحتی با jQuery مورد استفاده قرار گیرد که در مقاله بعدی من توضیح خواهیم داد.  


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :