توضیحات و دانلود

استفاده از جاوا اسکریپت در نوع فایل و اعتبارسنجی در کنترل AsyncFileUpload با ASP.Net
0 0
استفاده از جاوا اسکریپت در نوع فایل و اعتبارسنجی در کنترل AsyncFileUpload با ASP.Net

با سلام در این مقاله توضیح می دهم که چگونه کنترل AsyncFileUpload Toolkit در کنترل AJAX را تایید کنیم. به طور پیش فرض این کنترل هیچ ویژگی معتبر ندارد و همچنین شما نمی توانید با این کنترل از ASP.Net Validators استفاده کنید.

کد HTML

کد HTML زیر شامل  کنترل AsyncFileUpload، Throbber و برچسب برای نمایش پیام های اعتباراست .

<form id="form1" runat="server">
<asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server"></asp:ScriptManager>
<cc1:AsyncFileUpload runat="server" ID="AsyncFileUpload1" Width="400px" UploaderStyle="Modern" CompleteBackColor="White" UploadingBackColor="#CCFFFF" ThrobberID="imgLoader" OnUploadedComplete="FileUploadComplete" />
<asp:Image ID="imgLoader" runat="server" ImageUrl="~/images/loader.gif" />
<br />
<asp:Label ID="lblMesg" runat="server" style = "color:red" Text = "Upload a valid file with extension doc, docx." />
</form>

فایل اسکریپت اعتبار سنجی Client Side
در زیر اسکریپتی است که شما باید در قسمت سر صفحه یا صفحه اصلی یا صفحه محتوای درون برچسبهای SCRIPT قرار دهید

<script type="text/javascript">
    var errorMessage;
    window.onload = function () {
        errorMessage = $get("<%=lblMesg.ClientID %>").innerHTML;
        $get("<%=lblMesg.ClientID %>").innerHTML = "";
        AjaxControlToolkit.AsyncFileUpload.prototype._onStart = function () {
            var valid = this.raiseUploadStarted(new AjaxControlToolkit.AsyncFileUploadEventArgs(this._inputFile.value, null, null, null));
            if (typeof valid == 'undefined') {
                valid = true;
            }
            if (valid) {
                valid = Validate(this._inputFile.value);
                if (!valid) {
                    this._innerTB.value = "";
                    this._innerTB.style.backgroundColor = this._completeBackColor;
                }
            }
            return valid;
        }
    }
    var validFilesTypes = ["doc", "docx"];
    function Validate(path) {
        $get("<%=lblMesg.ClientID%>").innerHTML = "";           
        var ext = path.substring(path.lastIndexOf(".") + 1, path.length).toLowerCase();
        var isValidFile = false;
        for (var i = 0; i < validFilesTypes.length; i++) {
            if (ext == validFilesTypes[i]) {
                isValidFile = true;
                break;
            }
        }
        if (!isValidFile) {
            $get("<%=lblMesg.ClientID %>").innerHTML = errorMessage;               
        }
        return isValidFile;
    }
</script>

پسوند هایی که می خواهید به شما در آرایه validFilesTypes اجازه دهند  توسط کاما مشخص شود.
این همه چیزی است که شما باید برای فعال کردن اعتبار سنجی برای جعبه ابزار کنترل AJAX AsyncFileUpload انجام دهید.
  


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :