توضیحات و دانلود

ارسال اطلاعات به سایت دیگر در ASP.Net
0 0
ارسال اطلاعات به سایت دیگر در ASP.Net

 با سلام در این مقاله توضیح خواهیم داد که چگونه داده ها را از یک وب سایت به سایت دیگر در ASP.Net با استفاده از کلاس HttpWebRequest ارسال کنید .
من این روش را با یک مثال کوچک توضیح خواهیم داد که دو پارامتر نام و نام خانوادگی را به وب سایت راه دور ارسال می کنیم.

فضاهای نام
شما باید فضای نامهای زیر را وارد کنید
C #

using System.Text;
using System.Net;
using System.IO;

VB.Net

Imports System.Text
Imports System.Net
Imports System.IO

ارسال داده ها با استفاده از کلاس HttpWebRequest
 یک دکمه ASP.Net را که روی آن داده ها به یک سایت دیگر از راه دور ارسال می شود اضافه کردیم.
C #

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string remoteUrl = "http://localhost:54358/PostDataFromOneWebsiteToAnother/Page2_CS.aspx";
    string firstName = "Mudassar";
    string lastName = "Khan";
 
    ASCIIEncoding encoding = new ASCIIEncoding();
    string data = string.Format("FirstName={0}&LastName={1}", firstName, lastName);
    byte[] bytes = encoding.GetBytes(data);
    HttpWebRequest httpRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(remoteUrl);
    httpRequest.Method = "POST";
    httpRequest.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
    httpRequest.ContentLength = bytes.Length;
    using (Stream stream = httpRequest.GetRequestStream())
    {
        stream.Write(bytes, 0, bytes.Length);
        stream.Close();
    }
}

VB.Net

Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
        Dim remoteUrl As String = "http://localhost:54358/PostDataFromOneWebsiteToAnother/Page2_VB.aspx"
        Dim firstName As String = "Mudassar"
        Dim lastName As String = "Khan"
        Dim encoding As ASCIIEncoding = New ASCIIEncoding
        Dim data As String = String.Format("FirstName={0}&LastName={1}", firstName, lastName)
        Dim bytes() As Byte = encoding.GetBytes(data)
        Dim httpRequest As HttpWebRequest = CType(WebRequest.Create(remoteUrl), HttpWebRequest)
        httpRequest.Method = "POST"
        httpRequest.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded"
        httpRequest.ContentLength = bytes.Length()
        Dim stream As Stream = httpRequest.GetRequestStream
        stream.Write(bytes, 0, bytes.Length)
        stream.Close()
End Sub

در بالا یک URL از Remote سایت را داریم که در آن می خواهیم داده های خود را ارسال کنیم. برای ایجاد درخواست از ان استفاده می کنیم. همچنین پارامترها را به عنوان جفت کلید-ارزش اضافه می کنیم که نیاز به ارسال جداگانه توسط ampersand را داریم. این اسم های کلیدی در سایت Remote برای جمع آوری مقادیر ارسال شده مورد استفاده قرار می گیرند.
توجه:

در هنگام اجرای برنامه برای صفحه Remote مطمئن شوید که PORT Number و URL صحیح را قرار داده اید در غیر این صورت داده ها ارسال نخواهد شد.

گرفتن اطلاعات ارسال شده
در صفحه Remote (در اینجا Page2_CS.aspx و Page2_VB.aspx) باید مقادیر نوشته شده را به روش زیر بارگیری کنید.
C #

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (Request.Form.Count > 0)
    {
        string firstName = Request.Form["FirstName"];
        string lastName = Request.Form["LastName"];
    }
}

VB.Net

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles Me.Load
        If Request.Form.Count > 0 Then
            Dim firstName As String = Request.Form("FirstName")
            Dim lastName As String = Request.Form("LastName")
        End If
End Sub

دانلودها
با این کار ما به انتهای این مقاله می رسیم. شما می توانید کد منبع کامل را با استفاده از لینک دانلود در زیر دریافت نمایید .

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :