توضیحات و دانلود

استفاده از GridView در ایجاد رمز عبور از یک صفحه به صفحه دیگر با ASP.Net
0 0
استفاده از GridView در ایجاد رمز عبور از یک صفحه به صفحه دیگر با ASP.Net

با سلام در این مقاله توضیح خواهیم داد که چگونه کنترل GridView ASP.Net را از یک صفحه به صفحه دیگر انتقال دهیم.
ساده ترین راه برای ذهن هر فرد، استفاده از متغیر جلسه و ذخیره شیء GridView در متغیر جلسه و دسترسی به آن در صفحه دیگر است. اما استفاده از جلسه دارای معایبی است که در حافظه سرور ذخیره می شود یعنی RAM  به طور مستقیم با تعداد دسترسی کاربران به سایت در یک نقطه معینی از زمان متناسب است.
به عنوان مثال اگر اندازه شیء جلسه 100 کیلو بایت باشد و 1000 کاربر در حال حاضر به سایت دسترسی دارند، کل حافظه مورد استفاده 100 × 1000 کیلوبایت می باشد.
از این رو پیشنهاد می کنیم یک راه بهتر برای انجام آن، یعنی استفاده از ویژگی CrossPagePostBack ASP.Net که به شما اجازه می دهد به صفحه قبلی و کنترل های آن دسترسی داشته باشید.
دو روش انجام CrossPagePostBack وجود دارد :
1. با تنظیم Property of PostBackUrl از دکمه LinkButton و ImageButton
2. با استفاده از Server.Transfer


بانک اطلاعاتی
در اینجا از پایگاه Northwind  استفاده می کنیم.میتوانید  پایگاه Northwind را در لینک زیر  دانلود کنید .
پایگاه داده Northwind را دانلود و نصب کنید
کد HTML
یک GridView ASP.Net و دو دکمه که برای هدایت به صفحه دیگر استفاده می شود به صفحه اضافه میکنیم در زیر نشان داده شده است.

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="false" Font-Names="Arial"
Font-Size="11pt" AlternatingRowStyle-BackColor="#C2D69B" HeaderStyle-BackColor="green">
<Columns>
    <asp:BoundField ItemStyle-Width="150px" DataField="CustomerID" HeaderText="CustomerID" />
    <asp:BoundField ItemStyle-Width="150px" DataField="City" HeaderText="City" />
    <asp:BoundField ItemStyle-Width="150px" DataField="Country" HeaderText="Country" />
    <asp:BoundField ItemStyle-Width="150px" DataField="PostalCode" HeaderText="PostalCode" />
</Columns>
<AlternatingRowStyle BackColor="#C2D69B" />
</asp:GridView>
<asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button1" PostBackUrl = "~/Page2.aspx" />
<asp:Button ID="Button2" runat="server" Text="Button2" OnClick = "Redirect" />

فضاهای نام
شما باید فضای نامهای زیر را وارد کنید.
C #

using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Data.SqlClient;

VB.Net

Imports System.Data
Imports System.Configuration
Imports System.Data.SqlClient

جمع آوری GridView با سوابق
GridView با رکوردها از جدول مشتریان پایگاه Northwind در رویداد بارگذاری صفحه پر شده است.
C #

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (!IsPostBack)
    {
        this.BindGrid();
    }
}
 
private void BindGrid()
{
    string constr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conString"].ConnectionString;
    using (SqlConnection con = new SqlConnection(constr))
    {
        using (SqlCommand cmd = new SqlCommand())
        {
            cmd.Connection = con;
            cmd.CommandText = "select top 10 * from customers";
            using (SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter(cmd))
            {
                DataTable dt = new DataTable();
                sda.Fill(dt);
                GridView1.DataSource = dt;
                GridView1.DataBind();
            }
        }
    }
}

VB.Net

Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
    If Not IsPostBack Then
        Me.BindGrid()
    End If
End Sub
 
Private Sub BindGrid()
    Dim constr As String = ConfigurationManager.ConnectionStrings("conString").ConnectionString
    Using con As New SqlConnection(constr)
        Using cmd As New SqlCommand()
            cmd.Connection = con
            cmd.CommandText = "select top 10 * from customers"
            Using sda As New SqlDataAdapter(cmd)
                Dim dt As New DataTable()
                sda.Fill(dt)
                GridView1.DataSource = dt
                GridView1.DataBind()
            End Using
        End Using
    End Using
End Sub

هدایت به صفحه دیگر با استفاده از CrossPagePostBack
برای انجام CrossPagePostBack، Button1 با PostBackUrl تنظیم شده است، در حالی که Button2 از روش Server.Transfer استفاده می کند.
C #

protected void Redirect(object sender, EventArgs e)
{
    Server.Transfer("~/Page2.aspx");
}

VB.Net

Protected Sub Redirect(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
   Server.Transfer("~/Page2.aspx")
End Sub

مدیریت CrossPagePostBack و پیدا کردن کنترل GridView
در صفحه مقصد، مرجع صفحه قبلی در Property.PreviousPage موجود است. کنترل GridView را می توان به راحتی با استفاده از روش دسترسی FindControl  پیدا کرد.
C #

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (this.Page.PreviousPage != null)
    {
        GridView GridView1 = (GridView)this.Page.PreviousPage.FindControl("GridView1");
    }
}

 VB.Net

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles Me.Load
        If (Not (Me.Page.PreviousPage) Is Nothing) Then
            Dim GridView1 As GridView = CType(Me.Page.PreviousPage.FindControl("GridView1"), GridView)
        End If
End Sub


دسترسی به GridView هنگام استفاده از صفحات Master
زمانی که صفحات Master استفاده می شود، ابتدا مرجع ContentPlaceHolder تعیین و سپس کنترل می شود یعنی GridView را می توان به راحتی با استفاده از روش دسترسی FindControl  پیدا کرد.
C #

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (this.Page.PreviousPage != null)
    {
        Control ContentPlaceHolder1 = this.Page.PreviousPage.Master.FindControl("ContentPlaceHolder1");
        GridView GridView1 = (GridView)ContentPlaceHolder1.FindControl("GridView1");
    }
}

VB.Net

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles Me.Load
        If (Not (Me.Page.PreviousPage) Is Nothing) Then
            Dim ContentPlaceHolder1 As Control = Me.Page.PreviousPage.Master.FindControl("ContentPlaceHolder1")
            Dim GridView1 As GridView = CType(ContentPlaceHolder1.FindControl("GridView1"), GridView)
        End If
End Sub

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :