توضیحات و دانلود

اتصال و خواندن فایل XML به کنترل DropDownList با ASP.Net
0 0
اتصال و خواندن فایل XML به کنترل DropDownList با ASP.Net

 با سلام در مقاله توضیح می دهیم که چطور می توان یک فایل XML را به کنترل DropDownList  متصل کرد.
فایل XML
در زیر My Cities.xml است که فهرستی از برخی از شهر را در بر میگیرد .

<?xmlversion="1.0"encoding="utf-8" ?>
<cities>
 <city>
    <id>1</id>
    <name></name>
 </city>
 <city>
    <id>2</id>
    <name>تهران</name>
 </city>
 <city>
    <id>3</id>
    <name>یزد</name>
 </city>
 <city>
    <id>4</id>
    <name>مشهد</name>
 </city>
</cities>

نام شهر به قسمت Text اختصاص داده می شود و شناسه به قسمت Value از کنترل DropDownList  اختصاص خواهد یافت.
فضای نام
شما باید فضای نامی را وارد کنید.
C #

using System.Data;

VB.Net

Imports System.Data

خواندن فایل XML و اتصال DropDownList
درکد زیر روشی است که فایل XML را به یک شی Dataset می خواند و سپس آن را به کنترل DropDownList متصل می کند.
C #

private void BindXml()
{
    string filePath = Server.MapPath("~/Cities.xml");
    using (DataSet ds = new DataSet())
    {
        ds.ReadXml(filePath);
        ddlCities.DataSource = ds;
        ddlCities.DataTextField = "name";
        ddlCities.DataValueField = "id";
        ddlCities.DataBind();
    }
}

VB.Net

Private Sub BindXml()
    Dim filePath As String = Server.MapPath("~/Cities.xml")
    Using ds As DataSet = New DataSet
        ds.ReadXml(filePath)
        ddlCities.DataSource = ds
        ddlCities.DataTextField = "name"
        ddlCities.DataValueField = "id"
        ddlCities.DataBind()
    End Using
End Sub

 روش فوق را در صفحه بارگذاری صفحه به روش زیر می خواهیم .
C #

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (!IsPostBack)
    {
        this.BindXml();
    }
}

VB.Net

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles Me.Load
   If Not IsPostBack Then
        Me.BindXml()
  End If
End Sub

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :