توضیحات و دانلود

قابلیت چاپ در کنترل GridView با ASP.Net
0 0
قابلیت چاپ در کنترل GridView با ASP.Net

با سلام در این مقاله توضیح خواهیم داد که چگونه کاربران میتوانند محتویات کنترل GridView ASP.Net را چاپ کنند. پس شروع کنیم

دو گزینه را توضیح می دهم، ابتدا صفحه کنونی کنترل GridView ASP.Net را چاپ وسپس  تمام صفحات دوم را چاپ می کنند.

قبلا یک کنترل GridView با استفاده از پایگاه داده مایکروسافت Northwind پر میکنیم .

صفحه کنونی صفحه کنترل ASP.Net GridView را چاپ کنید

در زیر زمانی که دکمه Print کلیک می شود دکمه رویداد handler است 

C #

protected void  PrintCurrentPage(object sender, EventArgs e)

{

    GridView1.PagerSettings.Visible = false;

    GridView1.DataBind();

    StringWriter sw = new StringWriter();

    HtmlTextWriter hw = new HtmlTextWriter(sw);

    GridView1.RenderControl(hw);

    string gridHTML = sw.ToString().Replace("\"", "'")

        .Replace(System.Environment.NewLine, "");

    StringBuilder sb = new StringBuilder();

    sb.Append("<script type = 'text/javascript'>");

    sb.Append("window.onload = new function(){");

    sb.Append("var printWin = window.open('', '', 'left=0");

    sb.Append(",top=0,width=1000,height=600,status=0');");

    sb.Append("printWin.document.write(\"");

    sb.Append(gridHTML);

    sb.Append("\");");

    sb.Append("printWin.document.close();");

    sb.Append("printWin.focus();");

    sb.Append("printWin.print();");

    sb.Append("printWin.close();};");

    sb.Append("</script>"); 

    ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "GridPrint", sb.ToString());

    GridView1.PagerSettings.Visible = true;

    GridView1.DataBind();

}

VB.Net

Protected Sub PrintCurrentPage(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)

  GridView1.PagerSettings.Visible = False

  GridView1.DataBind()

  Dim sw As New StringWriter()

  Dim hw As New HtmlTextWriter(sw)

  GridView1.RenderControl(hw)

  Dim gridHTML As String = sw.ToString().Replace("""", "'") _

     .Replace(System.Environment.NewLine, "")

  Dim sb As New StringBuilder()

  sb.Append("<script type = 'text/javascript'>")

  sb.Append("window.onload = new function(){")

  sb.Append("var printWin = window.open('', '', 'left=0")

  sb.Append(",top=0,width=1000,height=600,status=0');")

  sb.Append("printWin.document.write(""")

  sb.Append(gridHTML)

  sb.Append(""");")

  sb.Append("printWin.document.close();")

  sb.Append("printWin.focus();")

  sb.Append("printWin.print();")

  sb.Append("printWin.close();};")

  sb.Append("</script>")

  ClientScript.RegisterStartupScript(Me.GetType(), "GridPrint", sb.ToString())

  GridView1.PagerSettings.Visible = True

  GridView1.DataBind()

End Sub

همانطور که متوجه شدید  یک روش جاوا اسکریپت برای چاپ محتوای GridView ایجاد کرده ایم که هنگام بارگذاری صفحه خوانده می شود. تصویر زیر، پیش نمایش ASP.Net GridView را که چاپ می شود را نمایش می دهد .

 

چاپ تمام صفحات با  کنترل ASP.Net GridView

در زیر دکمه رویداد handler است زمانی که دکمه Print All Button  کلیک می شود .

C #

protected void  PrintAllPages(object sender, EventArgs e)

{

    GridView1.AllowPaging = false;

    GridView1.DataBind();

    StringWriter sw = new StringWriter();

    HtmlTextWriter hw = new HtmlTextWriter(sw);

    GridView1.RenderControl(hw);

    string gridHTML = sw.ToString().Replace("\"", "'")

        .Replace(System.Environment.NewLine, "");

    StringBuilder sb = new StringBuilder();

    sb.Append("<script type = 'text/javascript'>");

    sb.Append("window.onload = new function(){");

    sb.Append("var printWin = window.open('', '', 'left=0");

    sb.Append(",top=0,width=1000,height=600,status=0');");

    sb.Append("printWin.document.write(\"");

    sb.Append(gridHTML);

    sb.Append("\");");

    sb.Append("printWin.document.close();");

    sb.Append("printWin.focus();");

    sb.Append("printWin.print();");

    sb.Append("printWin.close();};");

    sb.Append("</script>"); 

    ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "GridPrint", sb.ToString());

    GridView1.AllowPaging = true;

    GridView1.DataBind();

}

VB.Net

Protected Sub PrintAllPages(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)

  GridView1.AllowPaging = False

  GridView1.DataBind()

  Dim sw As New StringWriter()

  Dim hw As New HtmlTextWriter(sw)

  GridView1.RenderControl(hw)

  Dim gridHTML As String = sw.ToString().Replace("""", "'") _

       .Replace(System.Environment.NewLine, "")

  Dim sb As New StringBuilder()

  sb.Append("<script type = 'text/javascript'>")

  sb.Append("window.onload = new function(){")

  sb.Append("var printWin = window.open('', '', 'left=0")

  sb.Append(",top=0,width=1000,height=1000,status=0');")

  sb.Append("printWin.document.write(""")

  sb.Append(gridHTML)

  sb.Append(""");")

  sb.Append("printWin.document.close();")

  sb.Append("printWin.focus();")

  sb.Append("printWin.print();")

  sb.Append("printWin.close();};")

  sb.Append("</script>")

  ClientScript.RegisterStartupScript(Me.[GetType](), "GridPrint", sb.ToString())

  GridView1.AllowPaging = True

  GridView1.DataBind()

End Sub

تنها تفاوت در عملکرد فوق این است که  صفحه بندی را غیرفعال می کنیم تا همه صفحات چاپ شوند. تصویر زیر، پیش نمایش ASP.Net GridView را  که چاپ می شود نمایش می دهد .


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :