توضیحات و دانلود

استفاده از jQuery برای دسترسی به UserName در ASP.Net
0 0
استفاده از jQuery برای دسترسی به UserName در ASP.Net

 با سلام در این مقاله من با مثال توضیح خواهم داد که چطور باید نام کاربری را چک کنید یا بررسی کنید آیا نام کاربری در پایگاه داده وجود دارد یا نه با استفاده از AJAX جی کوئری در ASP.Net با C # و VB.Net
همچنین این مقاله نشان می دهد چگونه با استفاده از ارتباط AJAX با پایگاه داده و با استفاده از jQuery AJAX در ASP.Net با C # و VB.Net، امکان دسترسی نام کاربری در پایگاه داده در فرم ثبت نام را بررسی کنید.
بانک اطلاعاتی
 کاربران جدول زیر را با طرح زیر استفاده کرده ایم.

توجه :

شما می توانید جدول پایگاه داده SQL را با کلیک روی لینک دانلود , دانلود کنید.  فایل SQL را دانلود کنید
         
کد HTML
کد HTML زیر شامل HTML TextBox، دکمه HTML و یک عنصر HTML SPAN است.
HTML TextBox یک رویداد onkeyup  handler اختصاص داده است که عملکرد ClearMessage جاوا اسکریپت را فعال می کند.
دکمه HTML به یک رویداد onclick  handler اختصاص داده شده است که باعث عملکرد CheckAvailability JavaScript می شود.

Username:
<input id="txtUsername" type="text" onkeyup="ClearMessage()" />
<input id="btnCheck" type="button" value="Show Availability" onclick="CheckAvailability()" />
<br />
<span id="message"></span>

روش ذخیره شده
روش ذخیره شده زیر برای بررسی اینکه آیا نام کاربری ارائه شده در پایگاه داده وجود دارد یا خیر، مورد استفاده قرار می گیرد.
این درست TRUE را اگر نام کاربری در پایگاه داده وجود نداشته باشد، یعنی در دسترس است و FALSE را اگر نام کاربری در پایگاه داده وجود داشته باشد یعنی قبل از آن در حال استفاده است، بازگشت می دهد.

SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
 
CREATE PROCEDURE [dbo].[CheckUserAvailability]
      @UserName VARCHAR(50)
AS
BEGIN
      SET NOCOUNT ON;
      IF NOT EXISTS(SELECT UserName FROM Users
                           WHERE UserName = @UserName)
      BEGIN
            SELECT 'TRUE'
      END
      ELSE
      BEGIN
            SELECT 'FALSE'
      END
END
GO

فضاهای نام
شما باید فضای نامهای زیر را وارد کنید.
C #

using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Configuration;

VB.Net

Imports System.Data
Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Configuration

روش وب
روش وب زیر از طرف مشتری با استفاده از تابع AJAX جی کوئری نامیده می شود.
روش CheckUserAvailability   Web را ذخیره می کند و مقدار بازگشتی از روش ذخیره شده را به مشتری باز می گرداند.
C #

[System.Web.Services.WebMethod]
public static bool CheckUserName(string username)
{
    bool status = false;
    string constr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conString"].ConnectionString;
    using (SqlConnection conn = new SqlConnection(constr))
    {
        using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("CheckUserAvailability", conn))
        {
            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
            cmd.Parameters.AddWithValue("@UserName", username.Trim());
            conn.Open();
            status = Convert.ToBoolean(cmd.ExecuteScalar());
            conn.Close();
        }
    }
    return status;
}

VB.Net

<System.Web.Services.WebMethod()> _
Public Shared Function CheckUserName(ByVal username As String) As Boolean
    Dim status As Boolean = False
    Dim constr As String = ConfigurationManager.ConnectionStrings("conString").ConnectionString
    Using conn As SqlConnection = New SqlConnection(constr)
        Using cmd As SqlCommand = New SqlCommand("CheckUserAvailability", conn)
            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure
            cmd.Parameters.AddWithValue("@UserName", username.Trim())
            conn.Open()
            status = Convert.ToBoolean(cmd.ExecuteScalar())
            conn.Close()
        End Using
    End Using
    Return status
End Function

پیاده سازی PageMet Side طرف مشتری
عملکرد CheckAvailability جاوا اسکریپت هنگامی که Button روی آن کلیک می شود، فراخوانی می شود، ابتدا نام کاربری را برای دسترسی از TextBox بررسی می کند و سپس WebMethod با استفاده از عملکرد AJAX جی کوئری را فراخوانی می کند.
زمانی که پاسخ دریافت می شود، بر اساس اینکه آیا نام کاربری در دسترس یا در حال استفاده است، پیام مناسب در عنصر HTML SPAN نمایش داده می شود.
عملکرد ClearMessage جاوا اسکریپت هنگامی که کاربر در TextBox فراخوانی می شود، پیام نمایش داده شده در عنصر HTML SPAN را پاک می کند.

<script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
    function CheckAvailability() {
        var username = $("#txtUsername").val();
        $.ajax({
            type: "POST",
            url: "Default.aspx/CheckUserName",
            data: '{username: "' + username + '" }',
            contentType: "application/json; charset=utf-8",
            dataType: "json",
            success: function (response) {
                var message = $("#message");
                if (response.d) {
                    //Username available.
                    message.css("color", "green");
                    message.html("Username is available");
                }
                else {
                    //Username not available.
                    message.css("color", "red");
                    message.html("Username is NOT available");
                }
            }
        });
    };
 
    function ClearMessage() {
        $("#message").html("");
    };
</script>

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :