توضیحات و دانلود

استفاده از کنترل GridView ASP.NET برای اضافه یا حذف ردیف ها در TextBox
0 0
استفاده از کنترل GridView ASP.NET برای اضافه یا حذف ردیف ها در TextBox

با سلام  در این مقاله،  قصد داریم در مورد چگونگی اضافه و حذف یک ردیف خاص در GridView پویا با TextBoxes نشان داده شود.

توجه:

 در این مثال، تنها بر بخش حذف  تمرکز خواهیم کرد

MARKUP GRIDVIEW (منبع ASPX):

      <asp:gridview ID="Gridview1" runat="server" ShowFooter="true"

            AutoGenerateColumns="false" onrowcreated="Gridview1_RowCreated">

            <Columns>

            <asp:BoundField DataField="RowNumber" HeaderText="Row Number" />

            <asp:TemplateField HeaderText="Header 1">

                <ItemTemplate>

                    <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>

                </ItemTemplate>

            </asp:TemplateField>

            <asp:TemplateField HeaderText="Header 2">

                <ItemTemplate>

                    <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server"></asp:TextBox>

                </ItemTemplate>

            </asp:TemplateField>

            <asp:TemplateField HeaderText="Header 3">

                <ItemTemplate>

                     <asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server"></asp:TextBox>

                </ItemTemplate>

                <FooterStyle HorizontalAlign="Right" />

                <FooterTemplate>

                 <asp:Button ID="ButtonAdd" runat="server" Text="Add New Row"

                        onclick="ButtonAdd_Click" />

                </FooterTemplate>

            </asp:TemplateField>

                 <asp:TemplateField>

                <ItemTemplate>

                    <asp:LinkButton ID="LinkButton1" runat="server" onclick="LinkButton1_Click">Remove</asp:LinkButton>

                </ItemTemplate>

            </asp:TemplateField>

            </Columns>

        </asp:gridview>

همانطور که متوجه شدید، ما یک LinkButton را در آخرین ستون GridView اضافه کردیم که در آن کاربر می تواند یک ردیف را زمانی که آن را فراخوانی می کند حذف کند.

رمزهای حذف شده:

// Hide the Remove Button at the last row of the GridView

    protected void Gridview1_RowCreated(object sender, GridViewRowEventArgs e)

    {

        if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)

        {

              DataTable  dt = (DataTable)ViewState["CurrentTable"];

              LinkButton lb = (LinkButton)e.Row.FindControl("LinkButton1");

              if (lb != null)

              {

                  if (dt.Rows.Count > 1)

                  {

                      if (e.Row.RowIndex == dt.Rows.Count - 1)

                      {

                          lb.Visible = false;

                      }

                  }

                  else

                  {

                      lb.Visible = false;

                  }

              }

        }

    }

 

    protected void LinkButton1_Click(object sender, EventArgs e)

    {

        LinkButton lb = (LinkButton)sender;

        GridViewRow gvRow = (GridViewRow) lb.NamingContainer;

        int rowID = gvRow.RowIndex + 1;

        if (ViewState["CurrentTable"] != null)

        {

          DataTable  dt = (DataTable)ViewState["CurrentTable"];

          if (dt.Rows.Count > 1)

          {

              if (gvRow.RowIndex < dt.Rows.Count -1)

              {

                  //Remove the Selected Row data

                  dt.Rows.Remove(dt.Rows[rowID]);

              }

          }

            //Store the current data in ViewState for future reference

            ViewState["CurrentTable"] = dt;

            //Re bind the GridView for the updated data

            Gridview1.DataSource = dt;

            Gridview1.DataBind();

        }

 

        //Set Previous Data on Postbacks

        SetPreviousData();

    }

همانطور که می بینید، کد بالا کاملا مستقیم بود و خروجی به شکل زیر است :

 

در بار اول:

اضافه کردن ردیف به GridView

پس از حذف یک ردیف در GridView


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :