توضیحات و دانلود

نوشتن کد های سی شارپ در بین تگ های HTML با Asp.net
0 0
نوشتن کد های سی شارپ در بین تگ های HTML با Asp.net

با سلام  در این مقاله نوشتن کد های سی شارپ در بین تگ های HTML با Asp.net توضیح می دهیم

بلوک کد جاسازی شده (<٪٪>)

بلوک کد جاوا اسکریپت اجازه می دهد تا با استفاده از برچسب های سرور، کد ASP.Net را درون صفحه ASP ایجاد کنیم

<٪٪>

C #

<%@ Page Language="C#"%>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

<head runat="server">

    <title>Demo</title>

</head>

<body>

    <form id="form1" runat="server">

    <div>

        <%for(int i=0;i<3;i++){ %>

            <p>Hello</p>

        <%} %>

    </div>

    </form>

</body>

</html>

VB.Net

<%@ Page Language="VB"%>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

<head runat="server">

    <title>Demo</title>

</head>

<body>

    <form id="form1" runat="server">

        <div>

            <%For i As Integer = 1 To 3%>

                <p>Hello</p>

            <%Next%>

        </div>

    </form>

</body>

</html>

همانطور که  در کد بالا می بینید، از تگ های سرور برای اجرا استفاده کرده ایم  برای حلقه ای که سلام 3 بار چاپ می کند شما می توانید خروجی را در fugure زیر وارد کنید.

نمایش از ASP.Net (<٪ =٪>)

شما می توانید از تگ های سرور جاسازی شده برای چاپ متغیرها استفاده کنید و همچنین توابع ارتباط ها را دریافت کنید که هنگام استفاده از اپراتور برابر با <٪ = expression٪> استفاده می شود. به طور کلی، دستور العمل Response.Write است

متغیرهای چاپ

C #

<%@ Page Language="C#"%>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

<head runat="server">

    <title>Demo</title>

      <script runat = "server">

          string myName = "Mudassar Khan";

    </script>

</head>

<body>

    <form id="form1" runat="server">

    <div>

        <p>My name is <%=myName%>.</p>

    </div>

    </form>

</body>

</html>

VB.Net

<%@ Page Language="VB"%>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

<head runat="server">

    <title>Demo</title>

    <script runat = "server">

        Dim myName As String = "Mudassar Khan"

    </script>

</head>

<body>

    <form id="form1" runat="server">

        <div>

            <p>My name is <%=myName%>.</p>

        </div>

    </form>

</body>

</html>

کد بالا به سادگی متغیر را چاپ می کند. شما می توانید خروجی را در شکل زیر مشاهده کنید.

توابع فراخوانی

C #

<%@ Page Language="C#"%>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

<head runat="server">

    <title>Demo</title>

      <script runat = "server">

          protected string GetTime()

          {

              return DateTime.Now.ToShortTimeString(); 

          }

    </script>

</head>

<body>

    <form id="form1" runat="server">

    <div>

        <p>The current time is <%=GetTime()%>.</p>

    </div>

    </form>

</body>

</html>

VB.Net

<%@ Page Language="VB"%>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

<head runat="server">

    <title>Demo</title>

    <script runat = "server">

        Protected Function GetTime() As String

            Return DateTime.Now.ToShortTimeString()

        End Function

    </script>

</head>

<body>

    <form id="form1" runat="server">

        <div>

            <p>The current time is <%=GetTime()%>.</p>

        </div>

    </form>

</body>

</html>

همانطور که در بالا ذکر میکنید، با  تابع( GetTime)  از برچسبهای Server استفاده کنیم . خروجی در شکل زیر نشان داده شده است.

اصطلاحات مرتبط با داده (<٪ #٪>)

سرور برچسب ها با هش برای اتصال داده ها با چند ردیف یا اقلام به کنترل منبع داده مانند تکرار، GridView، FormView، DataGrid و غیره استفاده می شود.

C #

<%@ Page Language="C#"%>

<%@ Import Namespace ="System.Data" %>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

<head id="Head1" runat="server">

    <title>Demo</title>

      <script runat = "server">

          protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

          {

              DataTable dt = new DataTable();

              dt.Columns.Add("Names", Type.GetType("System.String"));

              dt.Rows.Add();

              dt.Rows[0]["Names"] = "Josh";

              dt.Rows.Add();

              dt.Rows[1]["Names"] = "Smith";

              dt.Rows.Add();

              dt.Rows[2]["Names"] = "John";

              dt.AcceptChanges();

              Repeater1.DataSource = dt;

              Repeater1.DataBind();  

          }   

      </script>

</head>

<body>

    <form id="form1" runat="server">

    <div>

        <p>Names</p>

        <asp:Repeater ID = "Repeater1" runat = "server" >

            <ItemTemplate >

                <p style ="color:Red"><%# Eval("Names")%></p>

            </ItemTemplate>

        </asp:Repeater>

    </div>

    </form>

</body>

</html>

VB.Net

<%@ Page Language="VB"%>

<%@ Import Namespace ="System.Data" %>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

<head runat="server">

   <title>Demo</title>

   <script runat = "server">

   Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object,ByVal e As System.EventArgs)

   Handles Me.Load

            Dim dt As New DataTable()

            dt.Columns.Add("Names", Type.[GetType]("System.String"))

            dt.Rows.Add()

            dt.Rows(0)("Names") = "Josh"

            dt.Rows.Add()

            dt.Rows(1)("Names") = "Smith"

            dt.Rows.Add()

            dt.Rows(2)("Names") = "John"

            dt.AcceptChanges()

            Repeater1.DataSource = dt

            Repeater1.DataBind()

   End Sub

   </script>

</head>

<body>

    <form id="form1" runat="server">

    <div>

        <p>Names</p>

        <asp:Repeater ID = "Repeater1" runat = "server" >

            <ItemTemplate >

                <p style ="color:Red"><%# Eval("Names")%></p>

            </ItemTemplate>

        </asp:Repeater>

    </div>

    </form>

</body>

</html>

ابتدا یک شی جدید DataTable ایجاد کردیم و سپس ستون به نام Names به آن اضافه میکنیم ، بعد از آن سه ردیف اضافه  تا اسم سه نفر را به DataTable اضافه کنیم.

سپس datatable را به یک تکرار کنترل اختصاص داده که در نهایت همان نمایش را نشان می دهد. متوجه می شوید  که برای استفاده از داده ها از بیانیه ایوال استفاده کرده ایم. شما همچنین می توانید بجای Eval از Binding استفاده کنید . تنها تفاوت Bind می تواند برای دریافت و همچنین به روز رسانی اطلاعات باشد به طور کلی Bind با کنترل Textbox استفاده می شود

خروجی در شکل زیر نشان داده شده است.

اشکال ASP.Net (<٪ $٪>)

عبارات پیشوند $ برای AppSettings، ConnectionStrings، یا منابع. فرمت بیان به صورت زیر است

<$ نوع بیان: مقدار٪>

نوع می تواند AppSettings، ConnectionStrings، یا منابع بر اساس آنچه که شما می خواهید اختصاص دهید

<asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" Runat="server"

   SelectCommand="SELECT * FROM [Customers]"

   ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConString %>">

</asp:SqlDataSource>

همانطور که در بالا دیده می شود مقدار رشته اتصال را به منبع داده با استفاده از عبارات ASP.Net تعیین کرده ایم

نظرات سرور (<٪ - -٪>)

  <٪ - - ٪>   برچسب ها برای مشخص کردن نظرات طرف سرور در صفحه aspx استفاده می شوند.

 این روش به شرح زیر است:

<٪ - محتوا مورد نظر - ٪>

<form id="form1" runat="server">

<div>

    <%--

        <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>

    --%>

</div>

</form>

همانطورکه توجه شدید، یک کنترل جعبه , متن را در صفحه aspx اجرا کرده ایم . توجه کنید که وقتی یک کنترل اجرا  می شود، نمایش داده نمی شود.


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

لینک های دانلود

ارسال نظر
ارسال پیام به :