توضیحات و دانلود

آرایه های متصل به GridView در ASP.Net
0 0
آرایه های متصل به GridView در ASP.Net

با سلام در این مقاله توضیح خواهیم داد که آرایه یا لیست  GridView در asp.net کنترل می شود. همانطور که همه ما می دانیم که GridView Control یک کنترل databound است و نیاز به اتصال به مجموعه ها را دارد

آرایه یک بعدی

اتصال یک آرایه یک بعدی بسیار ساده است و شما فقط باید AutoGenerateColumns را تنظیم کنید

GridView

<asp:GridView ID="Grid1D" runat="server"

    AutoGenerateColumns = "true" Font-Names = "Arial"

    Font-Size = "11pt" AlternatingRowStyle-BackColor = "#C2D69B" 

    HeaderStyle-BackColor = "green" AllowPaging ="true"  

    PageSize = "10" Caption = "1-Dimensional Array">

</asp:GridView>

C #

//1-Dimensional Array

string[] arr1D = { "John", "Smith", "Ryder", "Jake", "Tom" };

Grid1D.DataSource = arr1D;

Grid1D.DataBind();

VB.Net

'1-Dimensional Array

Dim arr1D As String() = {"John", "Smith", "Ryder", "Jake", "Tom"}

Grid1D.DataSource = arr1D

Grid1D.DataBind()

همانگونه که در بالا ذکر شد، آرایه  یک بعدی را به GridView مرتبط می کنیم. شکل زیر یک GridView را نمایش می دهد که با استفاده از یک آرایه یک بعدی ساخته شده است

اتصال دو آرایه

هنگامی که شما سعی می کنید  آرایه بیش از یک بعدی را به GridView مرتبط کنید، به سادگی خطای  می دهد

آرایه یک آرایه یک بعدی نباشد.

از این رو برای اتصال آرایه 2 بعدی به GridView باید از ListItem و ArrayList استفاده کنیم.

GridView

<asp:GridView ID="Grid2D" runat="server"

    AutoGenerateColumns = "false" Font-Names = "Arial"

    Font-Size = "11pt" AlternatingRowStyle-BackColor = "#C2D69B" 

    HeaderStyle-BackColor = "green" AllowPaging ="true"  

    PageSize = "10" Caption = "2-Dimensional Array">

    <Columns>

     <asp:BoundField ItemStyle-Width = "150px"

      DataField = "Text" HeaderText = "Name" />

     <asp:BoundField ItemStyle-Width = "150px"

      DataField = "Value" HeaderText = "Age" />

    </Columns>

</asp:GridView>

از آنجا که یک ListItem دارای دو خصوصیت Text و Value است، بنابراین DataFields به GridView BoundFields اختصاص داده می شود

C #

//2-Dimensional Array

string[,] arr2D = {

                    { "John", "21" },

                    { "Smith", "33" },

                    { "Ryder", "15" },

                    { "Jake", "18"},

                    { "Tom","34" }

                 };

 

ArrayList arrList = new ArrayList();

for(int i=0;i<5;i++)

{

    arrList.Add(new ListItem(arr2D[i, 0], arr2D[i, 1]));

}

Grid2D.DataSource = arrList;

Grid2D.DataBind(); 

VB.Net

'2-Dimensional Array

 Dim arr2D As String(,) = { _

                             {"John", "21"}, _

                             {"Smith", "33"}, _

                             {"Ryder", "15"}, _

                             {"Jake", "18"}, _

                             {"Tom", "34"} _

                          }

 

Dim arrList As New ArrayList()

For i As Integer = 0 To 4

  arrList.Add(New ListItem(arr2D(i, 0), arr2D(i, 1)))

Next

Grid2D.DataSource = arrList

Grid2D.DataBind()

همانگونه متوجه شدید، از طریق آرایه حلقه می زنیم و یک ListItem را به ArrayList اضافه می کنیم و در نهایت ArrayList را به GridView مرتبط می کنیم. شکل زیر یک GridView را نشان می دهد که با آرایه های 2 بعدی پر شده است

بایگانی آرایه چند بعدی

شما می توانید آرایه چند بعدی را به طور مستقیم به GridView بیش از 2 بعدی متصل نکنید، تنها راه استفاده از datatable است.

GridView

<asp:GridView ID="GridMultiD" runat="server"

    AutoGenerateColumns = "false" Font-Names = "Arial"

    Font-Size = "11pt" AlternatingRowStyle-BackColor = "#C2D69B" 

    HeaderStyle-BackColor = "green" AllowPaging ="true"  

    PageSize = "10" Caption = "Multi-Dimensional Array" >

   <Columns>

    <asp:BoundField ItemStyle-Width = "150px"

     DataField = "Name" HeaderText = "Name" />

    <asp:BoundField ItemStyle-Width = "150px"

     DataField = "Age" HeaderText = "Age" />

    <asp:BoundField ItemStyle-Width = "150px"

     DataField = "City" HeaderText = "City" />

    <asp:BoundField ItemStyle-Width = "150px"

     DataField = "Country" HeaderText = "Country" />

   </Columns>

</asp:GridView>  

همانطور که می بینید، BoundFields را برای ستون GridView  تعریف کرده ایم.

C #

//Multi-Dimensional Array

string[,] arrMultiD = {

                    { "John", "21", "Berlin", "Germany" },

                    { "Smith", "33" ,"London", "UK"},

                    { "Ryder", "15" ,"Sydney", "Australia"},

                    { "Jake", "18", "Tokyo", "Japan"},

                    { "Tom","34" , "Mumbai", "India"}

                 };

DataTable dt = new DataTable();

dt.Columns.Add("Name", Type.GetType("System.String"));

dt.Columns.Add("Age", Type.GetType("System.String"));

dt.Columns.Add("City", Type.GetType("System.String"));

dt.Columns.Add("Country", Type.GetType("System.String"));    

for (int i = 0; i < 5; i++)

{

    dt.Rows.Add();

    dt.Rows[dt.Rows.Count - 1]["Name"] = arrMultiD[i, 0];

    dt.Rows[dt.Rows.Count - 1]["Age"] = arrMultiD[i, 1];

    dt.Rows[dt.Rows.Count - 1]["City"] = arrMultiD[i, 2];

    dt.Rows[dt.Rows.Count - 1]["Country"] = arrMultiD[i, 3];  

}

GridMultiD.DataSource = dt;

GridMultiD.DataBind(); 

VB.Net

'Multi-Dimensional Array

 Dim arrMultiD As String(,) = {{"John", "21", "Berlin", "Germany"}, _

                               {"Smith", "33", "London", "UK"}, _

                               {"Ryder", "15", "Sydney", "Australia"}, _

                               {"Jake", "18", "Tokyo", "Japan"}, _

                               {"Tom", "34", "Mumbai", "India"} _

                              }

Dim dt As New DataTable()

dt.Columns.Add("Name", Type.GetType("System.String"))

dt.Columns.Add("Age", Type.GetType("System.String"))

dt.Columns.Add("City", Type.GetType("System.String"))

dt.Columns.Add("Country", Type.GetType("System.String"))

For i As Integer = 0 To 4

   dt.Rows.Add()

   dt.Rows(dt.Rows.Count - 1)("Name") = arrMultiD(i, 0)

   dt.Rows(dt.Rows.Count - 1)("Age") = arrMultiD(i, 1)

   dt.Rows(dt.Rows.Count - 1)("City") = arrMultiD(i, 2)

   dt.Rows(dt.Rows.Count - 1)("Country") = arrMultiD(i, 3)

Next

GridMultiD.DataSource = dt

GridMultiD.DataBind()

همانطور که برای آرایه چند بعدی متوجه شدید،  یک datatable با همان تعداد ستونها در آرایه ایجاد میکنیم و سپس از طریق آرایه حلقه  و اطلاعات را به dataatable اضافه میکنم و در نهایت اتصال داده را به GridView مرتبط میکنیم. شکل زیر یک GridView را نشان می دهد که با استفاده از یک آرایه چند بعدی پر شده است

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :