توضیحات و دانلود

نمایش تصاویر از پایگاه داده SQL Server با استفاده از ASP.Net
0 0
نمایش تصاویر از پایگاه داده SQL Server با استفاده از ASP.Net

با سلام .با یک مقاله دیگر از asp.net در خدمت شما عزیزان هستیم .امیدواریم این مقاله مورد استفاده شما قرار بگیرد .

در این مقاله توضیح خواهیم داد که چگونه تصاویری که در پایگاه داده ذخیره می شوند نمایش داده شوند.

 تصاویری از سه فرمت مختلف یعنی JPEG، GIF و PNG در پایگاه داده ذخیره کرده ایم .شکل زیر را ببینید.

تصاویر را بکشید

برای گرفتن عکس از پایگاه داده، یک صفحه تصویر ایجاد کنید. صفحه ImageID را به عنوان شناسه تصویر ذخیره شده به عنوان پارامتر QueryString دریافت خواهید کرد.

بر اساس پارامتر QueryString، صفحه تصویر را باز می کند و آن را به Response ارسال می کند. کد زیر را مرور کنید

C # [ImageCSharp.aspx]

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

{

    if (Request.QueryString["ImageID"] != null)

    {

        string strQuery = "select Name, ContentType, Data from tblFiles where id=@id";

        SqlCommand cmd = new SqlCommand(strQuery);

        cmd.Parameters.Add("@id", SqlDbType.Int).Value

        = Convert.ToInt32 (Request.QueryString["ImageID"]);

        DataTable dt = GetData(cmd);

        if (dt != null)

        {

            Byte[] bytes = (Byte[])dt.Rows[0]["Data"];

            Response.Buffer = true;

            Response.Charset = "";

            Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.NoCache);

            Response.ContentType = dt.Rows[0]["ContentType"].ToString();

            Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename="

            + dt.Rows[0]["Name"].ToString());

            Response.BinaryWrite(bytes);

            Response.Flush();

            Response.End();

        }

    }

}

VB.Net [ImageVB.aspx] 

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)

Handles Me.Load

  If Request.QueryString("ImageID") IsNot Nothing Then

     Dim strQuery As String = "select Name, ContentType, Data from tblFiles where id=@id"

     Dim cmd As SqlCommand = New SqlCommand(strQuery)

     cmd.Parameters.Add("@id", SqlDbType.Int).Value

     = Convert.ToInt32(Request.QueryString("ImageID"))

     Dim dt As DataTable = GetData(cmd)

     If dt IsNot Nothing Then

         Dim bytes() As Byte = CType(dt.Rows(0)("Data"), Byte())

         Response.Buffer = True

         Response.Charset = ""

         Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.NoCache)

         Response.ContentType = dt.Rows(0)("ContentType").ToString()

         Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=" 

         + dt.Rows(0)("Name").ToString())

         Response.BinaryWrite(bytes)

         Response.Flush()

         Response.End()

      End If

  End If

End Sub


تابع GetData برای دریافت داده ها از پایگاه داده استفاده می شود
نمایش تصاویر

برای نمایش تصویر در صفحه ASP.PIC ASP.NET Image Control ازکد زیر استفاده کنید.

<asp:image ID="Image1" runat="server" ImageUrl ="ImageCSharp.aspx?ImageID=1"/>

<asp:image ID="Image2" runat="server" ImageUrl ="ImageCSharp.aspx?ImageID=2"/>

<asp:image ID="Image3" runat="server" ImageUrl ="ImageCSharp.aspx?ImageID=3"/>

 

<asp:image ID="Image1" runat="server" ImageUrl ="ImageVB.aspx?ImageID=1"/>

<asp:image ID="Image2" runat="server" ImageUrl ="ImageVB.aspx?ImageID=2"/>

<asp:image ID="Image3" runat="server" ImageUrl ="ImageVB.aspx?ImageID=3"/>

 

 آدرس تصویر را در سی شارپ به صفحه  ImageCharp.aspx  و در ویژوال بیسیک به صفحه ImageVB.aspx ارسال میکنیم که این صفحات  ImageID را به عنوان Parameter QueryString می پذیرند.

شکل زیر نشان می دهد که تصاویر چگونه نمایش داده می شوند.

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :