توضیحات و دانلود

بررسی وجود نام کاربری در پایگاه داده SQL در ASP.NET
0 0
بررسی وجود نام کاربری در پایگاه داده SQL در ASP.NET

با سلام در این مقاله با مثال توضیح خواهیم داد که چطور می توان نام کاربری را بررسی کرد یا چک کنید آیا نام کاربری در پایگاه داده وجود دارد با استفاده از JavaScript XML تابع HTTP و AJAX و در ASP.Net با C # و VB.Net.
همچنین این مقاله نشان می دهد چگونه با استفاده از AJAX ارتباط با پایگاه داده با استفاده از تابع جاوا اسکریپت XML HTTP و WebMethod در ASP.Net با C # و VB.Net، نام کاربری را در پایگاه داده در فرم ثبت نام بررسی کنید.


توجه :

شما می توانید جدول پایگاه داده SQL با کلیک روی لینک دانلود زیر دانلود کنید.
 فایل SQL را دانلود کنید

کد HTML
کد HTML زیر شامل TextBox HTML، دکمه HTML و یک عنصر HTML SPAN است.
TextBox HTML یک رویداد onkeyup handler اختصاص داده است که عملکرد ClearMessage جاوا اسکریپت را فعال می کند.
دکمه HTML به یک رویداد onclick  handler اختصاص داده شده است که باعث عملکرد CheckAvailability JavaScript می شود.

Username:
<input id="txtUsername" type="text" onkeyup="ClearMessage()" />
<input id="btnCheck" type="button" value="Show Availability" onclick="CheckAvailability()" />
<br />
<span id="message"></span>

Stored Procedure :
Stored Procedure زیر برای بررسی اینکه آیا نام کاربری ارائه شده در پایگاه داده وجود دارد یا خیر، مورد استفاده قرار می گیرد.
این مقدار TRUE باشد یعنی نام کاربری در پایگاه داده وجود دارد، اگر False باشد یعنی نام کاربری در پایگاه داده وجود ندارد و  بازگشت می دهد.

SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
 
CREATE PROCEDURE [dbo].[CheckUserAvailability]
      @UserName VARCHAR(50)
AS
BEGIN
      SET NOCOUNT ON;
      IF NOT EXISTS(SELECT UserName FROM Users
                    WHERE UserName = @UserName)
      BEGIN
            SELECT 'TRUE'
      END
      ELSE
      BEGIN
            SELECT 'FALSE'
      END
END
GO

فضاهای نام :

فضاهای نام زیر را ابتدا باید اضافه کنید.

C #

using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Configuration;

VB.Net

Imports System.Data
Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Configuration

WebMethod
WebMethod  زیر که با نام CheckUserAvailability  نوشته شده UserName  را  را بررسی میکند و در صورت وجود مقدار را برمی گرداند .

C #

[System.Web.Services.WebMethod]
public static bool CheckUserName(string username)
{
    bool status = false;
    string constr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conString"].ConnectionString;
    using (SqlConnection conn = new SqlConnection(constr))
    {
        using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("CheckUserAvailability", conn))
        {
            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
            cmd.Parameters.AddWithValue("@UserName", username.Trim());
            conn.Open();
            status = Convert.ToBoolean(cmd.ExecuteScalar());
            conn.Close();
        }
    }
    return status;
}

VB.Net

<System.Web.Services.WebMethod()> _
Public Shared Function CheckUserName(ByVal username As String) As Boolean
    Dim status As Boolean = False
    Dim constr As String = ConfigurationManager.ConnectionStrings("conString").ConnectionString
    Using conn As SqlConnection = New SqlConnection(constr)
        Using cmd As SqlCommand = New SqlCommand("CheckUserAvailability", conn)
            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure
            cmd.Parameters.AddWithValue("@UserName", username.Trim())
            conn.Open()
            status = Convert.ToBoolean(cmd.ExecuteScalar())
            conn.Close()
        End Using
    End Using
    Return status
End Function

پیاده سازی طرف مشتری:
عملکرد CheckAvailability جاوا اسکریپت هنگامی که Button روی آن کلیک می شود، فراخوانی می شود، ابتدا نام کاربری را برای دسترسی از TextBox بررسی می کند و سپس WebMethod با استفاده از تابع HTTP جاوا اسکریپت ارتباط بر قرار میکند.
هنگامی که پاسخ دریافت می شود، بر اساس اینکه آیا نام کاربری در دسترس یا در حال استفاده است، پیام مناسب در عنصر HTML SPAN نمایش داده می شود.
عملکرد ClearMessage جاوا اسکریپت هنگامی که کاربر در TextBox می شود، فراخوانی می شود، آن را به سادگی پیام نمایش داده شده در عنصر HTML SPAN را پاک می کند.

<script type="text/javascript">
    function CheckAvailability() {
        var username = document.getElementById("txtUsername").value;
        var request;
        if (window.XMLHttpRequest) {
            //New browsers.
            request = new XMLHttpRequest();
        }
        else if (window.ActiveXObject) {
            //Old IE Browsers.
            request = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
        }
        if (request != null) {
            var url = "Default.aspx/CheckUserName";
            request.open("POST", url, false);
            var sendStr = "{username: '" + username + "'}";
            request.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
            request.onreadystatechange = function () {
                if (request.readyState == 4 && request.status == 200) {
                    var messages = document.getElementById("message");
                    if (JSON.parse(request.responseText).d) {
                        //Username available.
                        message.style.color = "green";
                        message.innerHTML = "Username is available";
                    }
                   else {
                        //Username not available.
                        message.style.color = "red";
                        message.innerHTML = "Username is NOT available";
                    }
                }
            };
            request.send(sendStr);
        }
    }
 
    function ClearMessage() {
        document.getElementById("message").innerHTML = "";
    };
</script>


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :