توضیحات و دانلود

تنظیم مقادیر پیش فرض برای DropDownList در ASP.Net MVC
0 0
تنظیم مقادیر پیش فرض برای DropDownList در ASP.Net MVC

در این مقاله با مثال توضیح خواهیم داد که چگونه میتوان با استفاده از روش DropDownListFor Helper در ASP.Net MVC Razor مقدار DropDownList را برای پیشفرض تنطیم کنید.

Model
در زیر یک کلاس مدل به نام PersonModel با چهار ویژگی PersonId، Neme، Genderو City ایجاد میکنیم.

public class PersonModel
{
    ///<summary>
    /// Gets or sets PersonId.
    ///</summary>
    public int PersonId { get; set; }
 
    ///<summary>
    /// Gets or sets Name.
    ///</summary>
    public string Name { get; set; }
 
    ///<summary>
    /// Gets or sets Gender.
    ///</summary>
    public string Gender { get; set; }
 
    ///<summary>
    /// Gets or sets City.
    ///</summary>
    public string City { get; set; }
}

Controller
سپس شما باید یک کلاس Controller را به پروژه خود اضافه کنید. دو روش عمل با نام Index وجود دارد، یکی برای  GET و دیگری برای POST.
روش عمل برای عملیات POST یک شی از کلاس PersonModel را به عنوان پارامتر قبول می کند. مقادیر ارسال شده از فرم در داخل  View از طریق این پارامتر دریافت می شود. 

public class HomeController : Controller
{
    // GET: Home
    public ActionResult Index()
    {
        return View();
    }
 
    [HttpPost]
    public ActionResult Index(PersonModel person)
    {
        int personId = person.PersonId;
        string name = person.Name;
        string gender = person.Gender;
        string city = person.City;
 
        return View();
    }
}

View
گام بعدی این است که یک View برای Controller اضافه کنید و در هنگام اضافه کردن شما باید کلاس ClassModel که قبلا ایجاد شده را انتخاب کنید.  

در داخل View، در خط اول، کلاس PersonModel به عنوان  Model برای  View معرفی می شود.
View شامل یک فرم HTML است که با استفاده از روش Html.BeginForm با پارامترهای زیر ایجاد شده است.
ActionName - نام اکشن در این مورد نام Index است.
ControllerName - نام کنترل کننده. در این مورد نام  Home است.
FormMethod - این روش فرم را یعنی GET یا POST مشخص می کند. در این مورد به POST تنظیم خواهد شد.
سه فیلد TextBox وجود دارد که برای گرفتن مقادیر برای PersonId، Name و City با استفاده از روش Html.TextBoxFor ایجاد می شوند . در حالی که برای گرفتن مقدار Gender  در  DropDownList با سه گزینه با استفاده از تابع Html.DropDownListFor ایجاد می شود.
یک دکمه Submit در انتهای فرم وجود دارد و هنگامی که دکمه روی آن کلیک می شود، فرم ارسال می شود.

@model Form_Post_MVC.Models.PersonModel
 
@{
    Layout = null;
}
 
<!DOCTYPE html>
 
<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width"/>
    <title>Index</title>
</head>
<body>
    @using (Html.BeginForm("Index", "Home", FormMethod.Post))
    {
        <table cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
                <th colspan="2" align="center">Person Details</th>
            </tr>
            <tr>
                <td>PersonId: </td>
                <td>
                    @Html.TextBoxFor(m => m.PersonId)
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Name: </td>
                <td>
                    @Html.TextBoxFor(m => m.Name)
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Gender: </td>
                <td>
                    @Html.DropDownListFor(m => m.Gender, new List<SelectListItem>
                   { new SelectListItem{Text="Male", Value="M"},
                     new SelectListItem{Text="Female", Value="F"}}, "Please select")
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>City: </td>
                <td>
                    @Html.TextBoxFor(m => m.City)
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td></td>
                <td><input type="submit" value="Submit"/></td>
            </tr>
        </table>
    }
</body>
</html>


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :