توضیحات و دانلود

ایجاد شماره ردیف بصورت خودكار در ASP.Net Repeater با استفاده از C#
1 0
ایجاد شماره ردیف بصورت خودكار در ASP.Net Repeater با استفاده از C#

در اینجا مقاله توضیح داده خواهد شد كه چگونه میتوان شماره ردیف را بصورت خودكار در  ASP.Net Repeater با استفاده از C # اضافه كرد. 

شماره ردیف خودكار را میتوان به دو روش زیر ایجاد كرد.

1. با استفاده از ItemIndex.

2. با استفاده از رویداد ItemDataBound.

بانك اطلاعاتی

 جدول Costumers  را مانند زیر در SQL ایجتد كنید.

چند مشتری را به جدول مانند زیر اضافه كنید.

 

توجه! شما می توانید جدول پایگاه داده SQL را با كلیك روی لینك دانلود زیر دانلود كنید.!دانلود فایل SQL

1- با استفاده از ItemIndex.

اولین روش استفاده از PropertyIndex است كه می تواند برای تعیین Index / Serial Number / Number ردیف یك Repeater مورد استفاده قرار گیرد.

كد HTML

كد HTML شامل یك Repeater است كه به عنوان یك جدول HTML ارائه می شود. ستون اول شامل یك كنترل برچسب است كه متن آن به Property Container.ItemIndex محدود شده است.

property ItemIndex یك صفر بر اساس شاخص است و از این رو ما نیاز به افزایش آن را به یك, به طوری كه ردیفها از یك شروع شود.

<asp:Repeater ID="Repeater1" runat="server">
       <HeaderTemplate>
           <table cellpadding="0" cellspacing="0">
               <tr>
                   <th>شماره ردیف</th>
                   <th>نام</th>
                   <th>كشور</th>
               </tr>
       </HeaderTemplate>
       <ItemTemplate>
           <tr>
               <td><asp:Label ID="lblRowNumber" Text='<%# Container.ItemIndex + 1 %>' runat="server" /></td>
               <td> <%# Eval("Name")%></td>
               <td><%# Eval("Country")%></td>
           </tr>
       </ItemTemplate>
       <FooterTemplate>
           </table>
       </FooterTemplate>
   </asp:Repeater>

فضاهای نام

شما باید فضای نامهای زیر را وارد كنید.

using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Configuration;

نمایش داده ها در Repeater

با استفاده از ركوردها از جدول Costumer درون رویداد بارگذاری صفحه ASP.Net داده ها در Repeater نمایش داده می شوند.
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        if (!this.IsPostBack)
        {
            this.BindRepeater();
        }
    }
 
    private void BindRepeater()
    {
        string constr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["constr"].ConnectionString;
        using (SqlConnection con = new SqlConnection(constr))
        {
            using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT Name, Country FROM Customers"))
            {
                using (SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter())
                {
                    cmd.Connection = con;
                    sda.SelectCommand = cmd;
                    using (DataTable dt = new DataTable())
                    {
                        sda.Fill(dt);
                        Repeater1.DataSource = dt;
                        Repeater1.DataBind();
                        Repeater2.DataSource = dt;
                        Repeater2.DataBind();
                    }
                }
            }
        }
    }

2. با استفاده از رویداد ItemDataBound.

تكنیك دوم استفاده از رویداد ItemDataBound از Repeater است.

كد HTML

كد HTML شامل یك Repeater می شود كه به عنوان یك جدول HTML ارائه می شود. ستون اول شامل یك كنترل برچسب است كه ویژگی متن آن در داخل پردازنده EventDataBound قرار می گیرد.  

<asp:Repeater ID="Repeater2" runat="server" OnItemDataBound = "OnItemDataBound">
        <HeaderTemplate>
            <table cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr>
                    <th>شماره ردیف</th>
                    <th>نام</th>
                    <th>كشور</th>
                </tr>
        </HeaderTemplate>
        <ItemTemplate>
            <tr>
                <td><asp:Label ID="lblRowNumber" runat="server" /></td>
                <td> <%# Eval("Name")%></td>
                <td><%# Eval("Country")%></td>
            </tr>
        </ItemTemplate>
        <FooterTemplate>
            </table>
        </FooterTemplate>
    </asp:Repeater>

نمایش خودكار شماره ردیف  در Repeater با استفاده از رویداد ItemDataBound

در داخل رویداد ItemDataBound ، كنترل Label مورد جستجو قرار می گیرد و سپس Property Text آن به ItemIndex از Item تكرار می شود پس از افزایش با 1 مشابه با PropertyIndex property به عنوان ItemIndex نیز یك ویژگی شاخص آن صفر است.

protected void OnItemDataBound(object sender, RepeaterItemEventArgs e)
    {
        if (e.Item.ItemType == ListItemType.Item || e.Item.ItemType == ListItemType.AlternatingItem)
        {
            (e.Item.FindControl("lblRowNumber"as Label).Text = (e.Item.ItemIndex + 1).ToString();
        }
    }

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :