توضیحات و دانلود

انتخاب متن و مقدار RadioButtonList با استفاده از C# در ASP.Net
0 0
انتخاب متن و مقدار RadioButtonList با استفاده از C# در ASP.Net

در این مقاله توضیح خواهیم داد كه چگونه متن و مقدار RadioButtonList  در ASP.Net با استفاده از C # زمانی كه رو Button كلیك میشود میتوان نمایش داد .

هنگامی كه روی Button كلیك می شود، متن (انتخاب شده) و مقدار RadioButtonList انتخاب شده , با استفاده از جعبه پیام هشدار جاوا اسكریپت نمایش داده می شود.

كد HTML

 فرم زیر شامل یك كنترل RadioButtonList ASP.Net، RequiredFieldValidator و یك Button است.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="CS.aspx.cs" Inherits="_Default" %>
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title></title>
    <style type="text/css">
        body
        {
            font-familyArial;
            font-size10pt;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    انتخاب میوه:
    <asp:RadioButtonList ID="rblFruits" runat="server">
        <asp:ListItem Text="سیب" Value="1" />
        <asp:ListItem Text="خیار" Value="2" />
        <asp:ListItem Text="هلو" Value="3" />
        <asp:ListItem Text="شلیل" Value="4" />
        <asp:ListItem Text="پرتقال" Value="5" />
    </asp:RadioButtonList>
    <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" ErrorMessage="لطفا یك میوه را انتخاب كنید.<br />"
        ControlToValidate="rblFruits" runat="server" ForeColor="Red" Display="Dynamic" />
    <asp:Button ID="btnSubmit" Text="نمایش" runat="server" OnClick = "Submit" />
    </form>
</body>
</html>

رویداد Button

درون رویداد Button ، قسمت Text و Value از Item Selected از RadioButtonList جمع آوری شده و با استفاده از جعبه پیام هشدار جاوا اسكریپت نمایش داده می شود.
 
protected void Submit(object sender, EventArgs e)
   {
       string message = "نام میوه: " + rblFruits.SelectedItem.Text;
       message += "\\n مقدار: " + rblFruits.SelectedItem.Value;
       ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "هشدار""alert('" + message + "');"true);
   }

 

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :