جستجوی گروه : سورس كد

ارسالWebGrid به Excel در ASP.Net MVC

در این مقاله توضیح میدهیم كه چگونه میتوان محتویات WebGrid با استایل كامل را به فایل Excel ارسال كرد ما در این مقاله از پایگاه داده Northwind مایكروسافت استفاده میكنیم و برای فراخوانی و نمایش داده ها داده از  Entity Framework استفاده خواهیم كرد.

ابتدا با استفاده از Entity Framework به پایگاه داده وصل میشویم و جدول Costumer را اضافه میكنیم و بعد یك Controller به نام Home ایجاد كرده و كدهای زیر را در آن وارد میكنیم 

Controller

Get :برای نمایش صفحه و واكشی اطلاعات از پایگاه داده در webGrid

Post :برای ارسال داده به Excel استفده میشود.

HTML WebGrid ارسال شده از نمایش از پارامتر GridHtml استخراج شده است.

رشته HTML به Array Byte با استفاده از توابع GetBytes از كلاس ASCII تبدیل می شود .

در نهایت، آن را با استفاده از تابع فایل ارسال شده و به عنوان فایل اكسل دانلود میكنید. 

public class HomeController : Controller
   {
       // GET: Home
       public ActionResult Index()
       {
           NorthwindEntities entities = new NorthwindEntities();
           return View(from customer in entities.Customers.Take(10)
                       select customer);
       }
 
       [HttpPost]
       [ValidateInput(false)]
       public FileResult Export(string GridHtml)
       {
           return File(Encoding.ASCII.GetBytes(GridHtml), "application/vnd.ms-excel""Grid.xls");
       }
   }

View

درون View، در خط اول، مشتری به عنوان IEnumerable اعلام می شود كه مشخص می كند كه مدل به عنوان یك مجموعه در دسترس خواهد بود.
برای نمایش سوابق در WebGrid با استفاده از تابع GetHtml مشخص می شود كه WebGrid را با استفاده از مدل ارائه می كند.  به عنوان یك جدول HTML (جدول) متشكل از سوابق جدول مشتریان ارائه می شود.

به منظور ارسال WebGrid با قالببندی، سبكهای CSS در خط به WebGrid و سطرهای Header و Data آن با استفاده از jQuery اعمال می شود.
یك عنصر فیلد پنهان HTML وجود دارد كه برای ارسال HTML از محتوای HTML WebGrid به روش Action Controller استفاده می شود.
در نهایت یك دكمه ارسال HTML وجود دارد كه درون یك فرم قرار دارد با روش Action مشخص شده به عنوان Export .
هنگامی كه  روی آن كلیك می شود، ابتدا HTML WebGrid استخراج شده و در عنصر Field مخفی قرار می گیرد و در نهایت فرم ارسال می شود. 

@model IEnumerable<Customer>
 
@{
    Layout = null;
    WebGrid webGrid = new WebGrid(source: Model, canSort: false, canPage: false);
}
<!DOCTYPE html>
 
<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title>Index</title>
</head>
<body>
    <h4>Customers</h4>
    <hr />
    <div id="Grid">
        @webGrid.GetHtml(
        htmlAttributes: new { @id = "WebGrid" },
        columns: webGrid.Columns(
                 webGrid.Column("CustomerID""شماره مشتری"),
                 webGrid.Column("ContactName""نام مشتری"),
                 webGrid.Column("City""شهر"),
                 webGrid.Column("Country""كشور")))
    </div>
    <br />
    <br />
    @using (Html.BeginForm("Export""Home"FormMethod.Post))
    {
        <input type="hidden" name="GridHtml" />
        <input type="submit" id="btnSubmit" value="Export" />
    }
    <script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        $(function () {
            //Add CSS to the Table for formatting.
            $("#Grid table").attr("cellpadding""5");
            $("#Grid table").css({ "border-collapse""collapse""border""1px solid #ccc" });
            $("#Grid th").css({ "background-color""#B8DBFD""border""1px solid #ccc" });
            $("#Grid td").css({ "width""150px""border""1px solid #ccc" });
 
            //Assign Click event to Button.
            $("#btnSubmit").click(function () {
                $("input[name='GridHtml']").val($("#Grid").html());
            });
        });
    </script>
</body>
</html>

 

ارسال Partial View به Excel در ASP.Net MVC

در این مقاله توضیح میدهیم كه چگونه میتوان محتویات Partial View را به فایل Excel ارسال كرد ابتدا مشخصات در  Table Html از پایگاه داده با استفاده از چارچوب Entity Framework در قسمت Partial View ذخیره خواهد شد و سپس جدول HTML به عنوان رشته HTML به Controller ارسال می شود كه در نهایت به فایل اكسل در ASP.Net MVC Razor  ارسال می شود. ما در این مقاله از پایگاه داده Northwind مایكروسافت استفاده میكنیم .

ابتدا با استفاده از Entity Framework به پایگاه داده وصل میشویم و جدول Costumer را اضافه میكنیم و بعد یك Controller به نام Home ایجاد كرده و كدهای زیر را در آن وارد میكنیم 

ابتدا فضای نام زیر را وارد كنید.

using System.Text;

Controller

Get :برای نمایش صفحه و واكشی اطلاعات از پایگاه داده 

Post :برای ارسال داده به Excel استفده میشود.

HTML WebGrid ارسال شده از نمایش از پارامتر GridHtml استخراج شده است.

رشته HTML به Array Byte با استفاده از توابع GetBytes از كلاس ASCII تبدیل می شود .

در نهایت، آن را با استفاده از تابع فایل ارسال شده و به عنوان فایل اكسل دانلود میكنید. 

public class HomeController : Controller
   {
       // GET: Home
       public ActionResult Index()
       {
           NorthwindEntities entities = new NorthwindEntities();
           return View(from customer in entities.Customers.Take(10)
                       select customer);
       }
 
       [HttpPost]
       [ValidateInput(false)]
       public FileResult Export(string GridHtml)
       {
           return File(Encoding.ASCII.GetBytes(GridHtml), "application/vnd.ms-excel""Grid.xls");
       }
   }

View

درون View، در خط اول، مشتری به عنوان IEnumerable اعلان می شود كه مشخص می كند كه آن را به عنوان یك مجموعه در دسترس خواهد بود.
برای نمایش سوابق، نمایش جزئی با استفاده از تابع Html.Partial ارائه می شود كه نمای Partial را با استفاده از Model ارائه می كند.
نمای Partial به عنوان یك جدول HTML  كه شامل سوابق جدول مشتری است، ارائه می شود.
یك فیلد پنهان HTML وجود دارد كه برای ارسال HTML از جدول Grid  به روش Action Controller استفاده می شود.
در نهایت یك دكمه ارسال HTML وجود دارد كه درون یك فرم قرار دارد با روش Action مشخص شده به عنوان Export .
هنگامی كه این دكمه روی آن كلیك می شود ابتدا HTML Grid View's Partition  استخراج می شود و در عنصر Field مخفی قرار می گیرد و در نهایت فرم ارسال می شود. 

@model IEnumerable<Customer>
 
@{
    Layout = null;
}
 
<!DOCTYPE html>
 
<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title>Index</title>
</head>
<body>
    <h4>مشتری</h4>
    <hr />
    <div id="Grid">
        @Html.Partial("Grid_View", Model)
    </div>
    <br />
    <br />
    @using (Html.BeginForm("Export""Home"FormMethod.Post))
    {
        <input type="hidden" name="GridHtml" />
        <input type="submit" id="btnSubmit" value="ارسال به اكسل" />
    }
    <script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        $(function () {
            $("#btnSubmit").click(function () {
                $("input[name='GridHtml']").val($("#Grid").html());
            });
        });
    </script>
</body>
</html>

Partial View

در داخل Partial View ، در اولین خط، مشتری به عنوان IEnumerable اعلام می شود كه مشخص می كند كه آن به عنوان یك مجموعه در دسترس خواهد بود.
برای نمایش سوابق، یك جدول HTML استفاده می شود. یك حلقه بر روی مدل اجرا می شود كه ردیف جدول HTML را با سوابق مشتری تولید می كند. 

@model IEnumerable<Customer>
<table cellpadding="5" cellspacing="0" style="border1px solid #ccc;font-size9pt;border-collapse:collapse">
    <tr>
        <th style="background-color#B8DBFD;border1px solid #ccc">كد مشتری</th>
        <th style="background-color#B8DBFD;border1px solid #ccc">نام مشتری</th>
        <th style="background-color#B8DBFD;border1px solid #ccc">شهر</th>
        <th style="background-color#B8DBFD;border1px solid #ccc">كشور</th>
    </tr>
    @foreach (Customer customer in Model)
    {
        <tr>
            <td style="width:120px;border1px solid #ccc">@customer.CustomerID</td>
            <td style="width:120px;border1px solid #ccc">@customer.ContactName</td>
            <td style="width:120px;border1px solid #ccc">@customer.City</td>
            <td style="width:120px;border1px solid #ccc">@customer.Country</td>
        </tr>
    }
</table>
 
 

 

فراخوانی Partial View در View برای نمایش جزئیات در ASP.Net MVC

در این مقاله توضیح میدهیم كه چگونه میتوان محتویات Partial View را در View بعنوان قسمتی از اطلاعات نمایش داده شده از  مشخصات مشتریان كه در پایگاه داده ذخیره شده را نمایش داد. ابتدا یخش آدرس مشتریان را در Partial View از طریق model فراخوانی میكنیم سپس در View اصلی با دستور foreach اطلاعات را نمایش میدهیم كه برای نمایش آدرس مشتریان Partial View را فراخوانی میكنیم . ما در این مقاله از پایگاه داده Northwind مایكروسافت استفاده میكنیم .

ابتدا با استفاده از Entity Framework به پایگاه داده وصل میشویم و جدول Costumer را اضافه میكنیم و بعد یك Controller به نام Home ایجاد كرده , در قسمت Controller 

Controller

Get :برای نمایش صفحه و واكشی اطلاعات 10 نفر از مشتریان از پایگاه داده 

public class HomeController : Controller
    {
        // GET: Home
        public ActionResult Index()
        {
            NorthwindEntities entities = new NorthwindEntities();
            return View(from customer in entities.Customers.Take(10)
                        select customer);
        }
    }

View

درون View، در خط اول، مشتری به عنوان IEnumerable اعلان می شود كه مشخص می كند كه آن را به عنوان یك مجموعه در دسترس خواهد بود.
برای نمایش سوابق، یك جدول HTML استفاده می شود. یك حلقه بر روی مدل اجرا می شود كه ردیف جدول HTML را با سوابق مشتری تولید می كند.
ستون آخر جدول HTML شامل تابع Html.Partial است كه نمای Partial View را ارائه می دهد.
نام View  و شیء كلاس CustomerModel به تابع Html.Partial منتقل می شود. 

@model IEnumerable<Partial_View_Entity_MVC.Customer>
 
@{
    Layout = null;
}
 
<!DOCTYPE html>
 
<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title>Index</title>
</head>
<body>
    <h4>مشتریان</h4>
    <hr />
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" id="CustomerGrid">
        <tr>
            <th>كد مشتری</th>
            <th>نام مشتری</th>
            <th>آدرس مشتری</th>
        </tr>
        @foreach (Customer customer in Model)
        {
            <tr>
                <td>@customer.CustomerID</td>
                <td>@customer.ContactName</td>
                <td>@Html.Partial("Details", customer)</td>
            </tr>
        }
    </table>
</body>
</html>

Partial View

در داخل Partial View، در قسمت اول، Entity Customer به عنوان مدل برای Partial View اعلام می شود. جزئیات مشتری را با استفاده از روش Html.DisplayFor نمایش داده می شود.

model Partial_View_Entity_MVC.Customer
 
@Html.DisplayFor(model => model.Address)
<br />
@Html.DisplayFor(model => model.City),
@Html.DisplayFor(model => model.PostalCode)
<br />
@Html.DisplayFor(model => model.Country)
 
 

 

انتقال مقادیر بین فرم های وب در ASP.NET

فرم های وب در ASP.NET مدل های مبتنی بر رویداد را برای توسعه دهندگان فراهم می كند. این طرح كلی برنامه درخواست شما را ساده می كند، اما برخی از مشكلات خود دارد. برای مثال، در ASP سنتی شما می توانید به راحتی از یك صفحه ASP به یك صفحه ASP دیگر با استفاده از POST  اطلاعات را منتقل كنید.اما این مورد در ASP.NET امكان پذیر نیست. با این حال، برخی از راه هایی وجود دارد كه می توان برای غلبه بر این وضعیت استفاده كرد. این مقاله به بررسی امكانات مختلف برای انجام این كار می پردازد. به طور خاص ما چگونگی انتقال مقادیر را با استفاده از querystring ,Session و Server.Transfer را بررسی خواهیم كرد.

با استفاده از Querystring

Querystring  مقادیر را در صفحات انتقال می دهد. مزیت اصلی این روش استفاده بسیار ساده از آن است. با این حال، اما عیب اصلی ای روش قابل مشاهده بودن اطلاعات در مرورگر است و همچنین شما نمی توانید اشیا را به این شیوه منتقل كنید. این روش زمانی مناسب است كه شما می خواهید تعداد كمی از مقادیری را كه لازم نیست از دیگران محافظت شود، منتقل كنید. برای اجرای این روش شما این مراحل را دنبال می كنید:

 • یك پروژه از نوع فرم وب ایجاد كنید
 • و فرم را بصورت زیر طراحی كنید
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>
 
<!DOCTYPE html>
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <div> 
         نام :<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox><br />
        ایمیل :<asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server"></asp:TextBox><br />
        <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="انتقال" OnClick="Button1_Click" />
    </div>
    </form>
</body>
</html>

و در رویداد Button كد زیر را بنویسید :

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        string url;
        url = "Default2.aspx?name=" +
            TextBox1.Text + "&email=" +
            TextBox2.Text;
        Response.Redirect(url);
    }

و یك فرم دیگر با نام Default2 ایجاد كنیدمانند زیر:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default2.aspx.cs" Inherits="Default2" %>
 
<!DOCTYPE html>
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <div>
      نام :  <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Label"></asp:Label> <br />
      ایمیل :<asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="Label"></asp:Label>
    </div>
    </form>
</body>
</html>

و در رویداد Page_Load كد زیر را بنویسید

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
   {
       Label1.Text = Request.QueryString["name"];
       Label2.Text = Request.QueryString["email"];
   }

نكته : برای گرفتن مقدار از  Request.QueryString["name"] استفاده میكنیم

پروژه را اجرا كنید و مقدار نام و ایمیل را وارد كنید و روی دكمه انتقال كلیك كنید و نتیجه را ببینید.

با استفاده از Session

این روش دیگری برای انتقال مقادیر در صفحات است. در اینجا شما مقدار كنترل را در متغیرهای  Session ذخیره می كنید و آنها را در فرم وب دیگری می گیرید. با این حال، همانطور كه می دانید ذخیره داده های بیش از حد در Session  می تواند سربار بر روی سرور باشد ولی مزیت اصلی آن پنهان بودن مقدار از دید كاربر است. بنابراین، شما باید از این روش با دقت استفاده كنید. دنباله ای از مراحل به شرح زیر است:

 • یك پروژه از نوع فرم وب ایجاد كنید
 • و فرم را مانند فرم بالا طراحی كنید
 • در رویداد كلیك Button، متغیرهای Session را اضافه می كنیم و آنها را برای كنترل مقادیر تنظیم می كنیم
 • Response.Redirect به فرم دیگر
 • در آن فرم دسترسی متغیرهای Session و در صورت لزوم آنها را حذف كنید

كد زیر این را در عمل نشان می دهد:

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        
        Session["name"] = TextBox1.Text;
        Session["email"] = TextBox2.Text;
        Server.Transfer("Default2.aspx");
    }

و یك فرم دیگر مانند Default2  در بالا ایجاد كنید وكد زیر در رویداد لود فرم بنویسید.

Protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        Label1.Text = Session["name"].ToString();
        Label2.Text = Session["email"].ToString();
        Session.Remove("name");
        Session.Remove("email");
    }

فقط دقت داشته باشید بعد ازاستفاده از Session باید آن را مانند بالا حذف كنید.

با استفاده از Server.Transfer

دو صفحه مانند بالا طراحی كنید و در صفحه اول كدهای زیر را بنویسید .

public string Name
    {
        get
        {
            return TextBox1.Text;
        }
    }
 
    public string EMail
    {
        get
        {
            return TextBox2.Text;
        }
    }

و در رویداد On-Click دكمه كد زیر رابنویسید .

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
   {
        Server.Transfer("Default2.aspx");
   }

در فرو لود فرم Default2 كد زیر را بنویسید.

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
   {
     
       WebForm1 wf1;
       wf1 = (WebForm1)Context.Handler;
       Label1.Text = wf1.Name;
       Label2.Text = wf1.EMail;
   }

خلاصه

در این مقاله سه راه مختلف برای انتقال اطلاعات بین دو فرم وب ASP.NET را بررسی كردیم. این سه روش عبارتند از: Querystring، Sessionو Server.Transfer ارائه راه هایی برای انتقال مقادیر ما در سراسر صفحات. ما همچنین دیدگاههای مثبت و منفی هر روش را دیدیم.

امیدوارم این مقاله مفید بوده باشد.

 

استفاده از EmptyDataTemplate درآموزش GridView با مثال در ASP.NET

 

در این مقاله، با یك مثال ، نحوه استفاده از ویژگی EmptyDataTemplate در ASP.Net GridView با C # توضیح خواهیم داد.

خصوصیات EmptyDataTemplate در ASP.Net GridView برای نشان دادن خالی بودن داده در GridView استفاده میشود.

بانك اطلاعاتی

من  از جدول Costumers  به صورت زیر استفاده كرده ام.

چند مشتری را به جدول مانند زیر اضافه كنید.

توجه! شما می توانید جدول پایگاه داده SQL را با كلیك روی لینك دانلود زیر دانلود كنید.!دانلود فایل SQL

كد HTML

كد HTML شامل ASP.Net GridView و یك RadioButtonList ASP.Net است.

RadioButtonList : رویداد OnSelectedIndexChanged در RadioButtonList اضافه شده است و ویژگی AutoPostBack به True تنظیم شده است.

GridView : ویژگی ShowHeaderWhenEmpty از كنترل GridView به True تنظیم شده است، به طوری كه حتی زمانی كه هیچ داده ای وجود ندارد، GridView ردیف Header را نمایش می دهد.

EmptyDataTemplate :  خصوصیت EmptyDataTemplate با یك پیام "هیچ ركوردی پیدا نشد" مشخص شده است كه وقتی GridView خالی باشد نمایش داده خواهد شد.

<asp:RadioButtonList ID="rblCountries" runat="server" AutoPostBack="true" OnSelectedIndexChanged="Country_Selected"
        RepeatDirection="Horizontal">
        <asp:ListItem Text="نمایش همه" Value="" Selected="True"></asp:ListItem>
        <asp:ListItem Text="ایران" Value="iran"></asp:ListItem>
        <asp:ListItem Text="آمریكا" Value="United States"></asp:ListItem>
        <asp:ListItem Text="فرانسه" Value="France"></asp:ListItem>
        <asp:ListItem Text="روسیه" Value="Russia"></asp:ListItem>
        <asp:ListItem Text="چین" Value="Canada"></asp:ListItem>
    </asp:RadioButtonList>
    <hr />
    <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" CssClass="Grid" AutoGenerateColumns="false"
        ShowHeaderWhenEmpty="true">
        <Columns>
            <asp:BoundField DataField="CustomerId" HeaderText="شماره مشتری" />
            <asp:BoundField DataField="Name" HeaderText="نام ونام خانوادگی" />
            <asp:BoundField DataField="Country" HeaderText="كشور" />
        </Columns>
        <EmptyDataTemplate>
            <div align="center">هیچ ركوردی یافت نشد.</div>
        </EmptyDataTemplate>
    </asp:GridView>

فضاهای نام

شما باید فضای نامهای زیر را وارد كنید.

using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Configuration;

جمع آوری كنترل GridView

در داخل رویداد بارگذاری صفحه، عملكرد BindGrid برا نمایش اطلاعات در GridView قرار داده شده.

در داخل تابع BindGrid ابتدا  مقادیر انتخاب شده RadioButtonList جمع آوری شده و با استفاده از پارامترها به SQL Query منتقل می شود.

پرس و جو SQL به نحوی نوشته شده است كه اگر مقدار انتخاب شده RadioButtonList خالی باشد ، تمام ركوردها نمایش داده می شود و دیگر سوابق فیلتر شده نمایش داده نمی شود.

هنگامی كه Query SQL اجرا می شود، GridView با استفاده از ركوردها از جدول Customers پر میشود.

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
   {
       if (!this.IsPostBack)
       {
           this.BindGrid();
       }
   }
 
   private void BindGrid()
   {
       string country = rblCountries.SelectedItem.Value;
       string sql = "SELECT * FROM Customers WHERE Country=@Country OR @Country = ''";
       string constr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["constr"].ConnectionString;
       using (SqlConnection con = new SqlConnection(constr))
       {
           using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql))
           {
               cmd.Parameters.AddWithValue("@Country", country);
               cmd.Connection = con;
               using (SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter(cmd))
               {
                   using (DataTable dt = new DataTable())
                   {
                       sda.Fill(dt);
                       GridView1.DataSource = dt;
                       GridView1.DataBind();
                   }
               }
           }
       }
   }

رویداد RadioButtonList SelectedIndexChanged

رویداد زیر هنگامی كه یك مورد  در RadioButtonList انتخاب اتفاق می افتد و باعث می شود كه رویدار تابع BindGrid فراخوانی شود.

protected void Country_Selected(object sender, EventArgs e)
    {
        this.BindGrid();
    }
نحوه ایجاد اولین پروژه در ASP.NET MVC در ویژوال استدیو

در در مقاله آموزش نحوه ایجاد اولین پروژه در ASP.Net MVC 5 با ویژوال استدیو را به صورا گام به گام و با ارائه مثال توضیح میدهیم.

این مقاله از ویژوال استودیو  2013 برای ساخت اولین پروژه ASP.NET MVC تحت عنوان Hello World با مثال نمونه استفاده می كند.

ایجاد اولین پروژه ASP.NET MVC 5  

1- ویژوال استودیو را باز كنید و از بخش شروع  بر روی گزینه New Project كلیك كنید .

2- از پنجره New Project Dialog ، گزینه ASP.NET Web Application را انتخاب كنید. سپس شما نیاز به نام مناسب برای پروژه خود دارید و همچنین می توانید محل ذخیره خود را كه می خواهید پروژه ایجاد كنید را  انتخاب كنید.

3. از بخش ASP.Net New Project ، گزینه Empty Template را انتخاب كنید و مطمئن شوید كه تیك گزینه  MVC كه در زیر نشان داده شده است زده باشد و سپس روی OK كلیك كنید تا پروژه ساخته شود.

4- پوشه ها و فایل های اولین  پروژه خود را در تصویر زیر را در پنجره Solution Explorer خود ببینید.

اضافه كردن Controller به پروژه ASP.Net MVC 5

1. داخل پنجره Solution Explorer ، روی پوشه Controllers  راست كلیك كنید و سپس بر روی گزینه Add و سپس Controller در منوی Context كلیك كنید.

2. از پنجره Dial Console Add، گزینه "MVC5 Controller - Empty" را انتخاب كرده و دكمه Add را كلیك كنید.

3. از شما خواسته می شود كه نام مناسب را به Controller جدید بدهید.

پس از كلیك بر روی Add كلاس Controller زیر ایجاد می شود. Action پیش فرض "Index" است.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
 
namespace Hello_World_Test.Controllers
{
    public class DefaultController : Controller
    {
        // GET: Default
        public ActionResult Index()
        {
            return View();
        }
    }
}

اضافه كردن View مرتبط با Controller به پروژه ASP.Net MVC 5

1. حالا شما باید داخل كلاس  Controller راست كلیك كنید و بر روی گزینه Add View كلیك كنید تا یك  View برای Controller ایجاد كنید.

 شما باید یك نام مناسب به View بدهید. این مقاله از Layout Page استفاده نمیكند پس تیك گزینه Use Layout Page نزنید.

هنگامی كه روی Add كلیك میكنید،  View زیر ایجاد می شود.

@{
    Layout = null;
}
 
<!DOCTYPE html>
 
<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title>Index</title>
</head>
<body>
    <div> 
        <h1>Hello World !</h1>
    </div>
</body>
</html>

پروژه را اجرا كنید و نتیجه را ببینید.

شباهتها و تفاوتهای ViewData ، ViewBag و TempData با مثال در ASP.NET MVC

در این مقاله با مثال، شباهت ها و تفاوت های ViewData، ViewBag و TempData در ASP.Net MVC توضیح خواهم داد.

ViewData، ViewBag و TempData برای انتقال داده ها و اشیاء بین Controller و View در ASP.Net MVC استفاده می شود.

1- ViewData  

1- ViewData یك نوع دیكشنری ویژه است كه از ViewDataDictionary ارث بری كرده است.

2-  برای ارسال اطلاعات از controller به view استفاده می‌شود.

3- مدت زمان اعتبار مقادیر آن تنها در request جاری است.

4- اگر redirect بین صفحات رخ دهد، مقدار آن null خواهد شد.

5-به دلایل امنیتی باید قبل از استفاده، null بودن آن تست شود.

6-برای بهره برداری باید cast صورت پذیرد.

در مثال زیر، مقدار رشته ای در شی ViewData در Controller قرار داده شده و سپس در View نمایش داده می شود.

Controller

public class DefaultController : Controller
    {
        public ActionResult Index()
        {
            ViewData["Message"] = "به سایت استور پراجكت خوش آمدید";
            return View();
        }
    }

View

<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title>Index</title>
</head>
<body>
    <div>
        @ViewData["Message"]
    </div>
</body>
</html>

2-ViewBag

1- یك نوع dynamic است (این نوع در c# 4 معرفی شده است).

2-مانند ViewData برای ارسال اطلاعات از كنترلر به view استفاده می‌شود.

3- مدت زمان اعتبار مقادیر آن تنها در request جاری است.

4-اگر redirect بین صفحات رخ دهد، مقدار آن null خواهد شد.

5- به دلایل امنیتی باید قبل از استفاده، null بودن آن تست شود.

6- برای بهره برداری، cast نیاز نیست. بنابراین سریعتر عمل می‌كند.

در مثال زیر، مقدار رشته ای در شی ViewBag در Controller قرار داده شده و سپس در View نمایش داده می شود.

Controller

public class DefaultController : Controller
    {
        public ActionResult Index()
        {
            ViewBag.Message  = "به سایت استور پراجكت خوش آمدید";
            return View();
        }
    }

View

<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title>Index</title>
</head>
<body>
    <div>
        @ViewBag.Messag
 
    </div>
</body>
</html>

3- TempData

1- نوع خاصی از دیكشنری است كه از TempDataDictionary مشتق شده است.

2- مدت عمر كوتاهی دارد و برای ارسال اطلاعات بین صفحات (در redirect) قابل استفاده است.

3-وقتی view‌ها به صورت كامل اجرا شود، مقادیر آن null می‌شود.

4- به دلایل امنیتی باید قبل از استفاده، null بودن آن تست شود.

5-برای بهره برداری باید cast صورت پذیرد.

در مثال زیر، مقدار رشته ای در شی TempData در Controller تنظیم شده و به  Controller دیگری هدایت می شود و در نهایت نمایش داده می شود.

 Controller اول

public class FirstController : Controller
    {
        // GET: First
        public ActionResult Index()
        {
            TempData["Message"] = "به سایت استور پراجكت خوش آمدید";
            return new RedirectResult(@"~\Second\");
        }
    }

 Controller دوم

public class SecondController : Controller
    {
        // GET: Second
        public ActionResult Index()
        {
            return View();
        }
    }

 View كنترلر دوم

<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title>Index</title>
</head>
<body>
    <div>
       @TempData["Message"];
    </div>
</body>
</html>
نمایش پیام ارسال شده از Controller به View در ASP.NET MVC

در این مقاله با مثال توضیح خواهیم داد که چگونه میتوان پیام ارسال از Controller را در View در ASP.Net MVC نمایش داد.

پیام متنی به شی Object ViewBag در Controller اختصاص خواهد یافت و بعدا در View نمایش داده خواهد شد.

ViewBag

1- یك نوع dynamic است (این نوع در c# 4 معرفی شده است).

2-مانند ViewData برای ارسال اطلاعات از كنترلر به view استفاده می‌شود.

3- مدت زمان اعتبار مقادیر آن تنها در request جاری است.

4-اگر redirect بین صفحات رخ دهد، مقدار آن null خواهد شد.

5- به دلایل امنیتی باید قبل از استفاده، null بودن آن تست شود.

6- برای بهره برداری، cast نیاز نیست. بنابراین سریعتر عمل می‌كند.

در مثال زیر، مقدار رشته ای در شی ViewBag در Controller قرار داده شده و سپس در View نمایش داده می شود.

در داخل HomeController Index ، یک ویژگی ViewBag به نام "Message" تعریف شده است.

Controller

public class HomeController : Controller
    {
        public ActionResult Index()
        {
            ViewBag.Message  = "به سایت استور پراجكت خوش آمدید";
            return View();
        }
    }

ViewBag در View به عنوان به شکل زیر نشان داده شده است.

View

<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title>Index</title>
</head>
<body>
    <div>
        @ViewBag.Messag
 
    </div>
</body>
</html>
آموزش اتصال به بانک SQL از طریق Entity Framework در ASP.NET MVC

در این مقاله چگونگی استفاده از Entity Framework در ASP.Net MVC 5 با یک مثال ساده آموزش خواهیم داد.

این مقاله نحوه پیکربندی Entity Framework و اتصال به پایگاه داده SQL Server را توضیح می دهد و در نهایت داده ها در View نمایش داده می شود.

بانک اطلاعاتی

در اینجا ما از پایگاه Northwind مایکروسافت استفاده می کنیم

پیکربندی و اتصال از طریق   Entity Framework به پایگاه داده

حالا مراحل را برای پیکربندی و اضافه کردن Entity Framework و نیز نحوه اتصال آن با پایگاه داده توضیح خواهیم داد.

شما نیاز به اضافه کردن مدل داده Entity  به پروژه خود را  دارید با کلیک راست بر روی Solution Explorer و سپس بر روی گزینه Add و سپس گزینه  New Item در منوی زمینه کلیک کنید.

از پنجره Add New Item، ADO.NET Entity Data Model را انتخاب کرده و نام آن را Model قرار دهید و سپس روAdd کلیک کنید.

سپساز پنجره Entity Data Model Wizard گزینه EF Designer database From Database را لنتخاب کنید .

حالا  از شما میخواهد که Connection String را به پایگاه داده متصل و پیکربندی کنید.

شما دو گزینه زی را باید انتخاب کنید

1. Instance SQL Server

2. پایگاه داده

و سپس روی Connection Test کلیک کنید تا مطمئن شوید تمام تنظیمات درست است.

 

هنگامی که Connection String  ایجاد شد، روی دکمه Next کلیک کنید تا به مرحله بعدی بروید.

 در این مرحله شما باید نسخه Entity Framework را برای اتصال انتخاب کنید.

حالا شما باید جداول مورد نیاز برای اتصال و کار با Entity Framework را انتخاب کنید . جدول Costumers اینجا انتخاب شده است.

این مرحله آخرین مرحله بود و شما مدل Data Entity را با جدول Costumers پایگاه Northwind  بصورت زیر در اختیار خواهید داشت

Controller

Entity Framework در حال حاضر پیکربندی شده و از این رو اکنون می توانیم Controller ایجاد کنیم و کد را برای بارگیری سوابق از جدول مشتریان پایگاه Northwind ایجاد کنیم .

در داخل روش Index Action، سوابق 10 مشتری برتر جمع آوري شده و به View باز می گردد.

public class HomeController : Controller
    {
        // GET: Home
        public ActionResult Index()
        {
            NorthwindEntities entities = new NorthwindEntities();
            return View(from customer in entities.Customers.Take(10)
                        select customer);
        }
    }

View

حالا شما باید داخل کلاس  Controller راست کلیک کنید و بر روی گزینه Add View کلیک کنید تا یک  View برای  Controller ایجاد شود.

نام View به Index تنظیم شده است، گزینه Template به Empty تنظیم شده است، کلاس Model به Entity Customer (که با استفاده از Entity Framework ساخته شده است) و در نهایت Data context Class  به NorthwindEntities تنظیم شده است.

درون View، در خط اول، Costumers به عنوان IEnumerable اعلان می شود که مشخص می کند که آن  به عنوان یک مجموعه در دسترس خواهد بود.

برای نمایش سوابق، یک جدول HTML استفاده می شود. یک حلقه بر روی مدل اجرا می شود که ردیف جدول HTML را با سوابق مشتری تولید می کند.

@model IEnumerable<Entity_Framework_MVC.Customers>
 
@{
    Layout = null;
}
 
<!DOCTYPE html>
 
<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title>Index</title>
</head>
<body>
    <h4>مشتریان</h4>
    <hr />
    <table cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr>
            <th>عنوان مشتری</th>
            <th>نام مشتری</th>
            <th>شهر</th>
            <th>کشور</th>
        </tr>
        @foreach (Customers customer in Model)
        {
            <tr>
                <td>@customer.CustomerID</td>
                <td>@customer.ContactName</td>
                <td>@customer.City</td>
                <td>@customer.Country</td>
            </tr>
        }
    </table>
</body>
</html>
آموزش Entity Framework Database First در ASP.NET MVC

در این مقاله چگونگی استفاده از Entity Framework Database First در ASP.Net MVC 5 با یک مثال ساده آموزش خواهیم داد.

این مقاله نحوه پیکربندی Entity Framework Database First و اتصال به پایگاه داده SQL Server را توضیح می دهد و در نهایت داده ها در View نمایش داده می شود.

بانک اطلاعاتی

در اینجا ما از پایگاه Northwind مایکروسافت استفاده می کنیم

پیکربندی و اتصال از طریق   Entity Framework به پایگاه داده

حالا مراحل را برای پیکربندی و اضافه کردن Entity Framework و نیز نحوه اتصال آن با پایگاه داده توضیح خواهیم داد.

شما نیاز به اضافه کردن مدل داده Entity  به پروژه خود را  دارید با کلیک راست بر روی Solution Explorer و سپس بر روی گزینه Add و سپس گزینه  New Item در منوی زمینه کلیک کنید.

از پنجره Add New Item، ADO.NET Entity Data Model را انتخاب کرده و نام آن را Model قرار دهید و سپس روAdd کلیک کنید.

سپساز پنجره Entity Data Model Wizard گزینه EF Designer database From Database را لنتخاب کنید .

حالا  از شما میخواهد که Connection String را به پایگاه داده متصل و پیکربندی کنید.

شما دو گزینه زی را باید انتخاب کنید

1. Instance SQL Server

2. پایگاه داده

و سپس روی Connection Test کلیک کنید تا مطمئن شوید تمام تنظیمات درست است.

 

هنگامی که Connection String  ایجاد شد، روی دکمه Next کلیک کنید تا به مرحله بعدی بروید.

 در این مرحله شما باید نسخه Entity Framework را برای اتصال انتخاب کنید.

حالا شما باید جداول مورد نیاز برای اتصال و کار با Entity Framework را انتخاب کنید . جدول Costumers اینجا انتخاب شده است.

این مرحله آخرین مرحله بود و شما مدل Data Entity را با جدول Costumers پایگاه Northwind  بصورت زیر در اختیار خواهید داشت

Controller

Entity Framework در حال حاضر پیکربندی شده و از این رو اکنون می توانیم Controller ایجاد کنیم و کد را برای بارگیری سوابق از جدول مشتریان پایگاه Northwind ایجاد کنیم .

در داخل روش Index Action، سوابق 10 مشتری برتر جمع آوري شده و به View باز می گردد.

public class HomeController : Controller
    {
        // GET: Home
        public ActionResult Index()
        {
            NorthwindEntities entities = new NorthwindEntities();
            return View(from customer in entities.Customers.Take(10)
                        select customer);
        }
    }

View

حالا شما باید داخل کلاس  Controller راست کلیک کنید و بر روی گزینه Add View کلیک کنید تا یک  View برای  Controller ایجاد شود.

نام View به Index تنظیم شده است، گزینه Template به Empty تنظیم شده است، کلاس Model به Entity Customer (که با استفاده از Entity Framework ساخته شده است) و در نهایت Data context Class  به NorthwindEntities تنظیم شده است.

درون View، در خط اول، Costumers به عنوان IEnumerable اعلان می شود که مشخص می کند که آن  به عنوان یک مجموعه در دسترس خواهد بود.

برای نمایش سوابق، یک جدول HTML استفاده می شود. یک حلقه بر روی مدل اجرا می شود که ردیف جدول HTML را با سوابق مشتری تولید می کند.

@model IEnumerable<Entity_Framework_MVC.Customers>
 
@{
    Layout = null;
}
 
<!DOCTYPE html>
 
<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title>Index</title>
</head>
<body>
    <h4>مشتریان</h4>
    <hr />
    <table cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr>
            <th>عنوان مشتری</th>
            <th>نام مشتری</th>
            <th>شهر</th>
            <th>کشور</th>
        </tr>
        @foreach (Customers customer in Model)
        {
            <tr>
                <td>@customer.CustomerID</td>
                <td>@customer.ContactName</td>
                <td>@customer.City</td>
                <td>@customer.Country</td>
            </tr>
        }
    </table>
</body>
</html>
آموزش پایگاه داده در ASP.NET MVC با استفاده از Entity Framework

در این مقاله چگونگی استفاده از Entity Framework در ASP.Net MVC 5 با یک مثال ساده آموزش خواهیم داد.

این مقاله نحوه پیکربندی Entity Framework Database First و اتصال به پایگاه داده SQL Server را توضیح می دهد و در نهایت داده ها در View نمایش داده می شود.

بانک اطلاعاتی

در اینجا ما از پایگاه Northwind مایکروسافت استفاده می کنیم

پیکربندی و اتصال از طریق   Entity Framework به پایگاه داده

حالا مراحل را برای پیکربندی و اضافه کردن Entity Framework و نیز نحوه اتصال آن با پایگاه داده توضیح خواهیم داد.

شما نیاز به اضافه کردن مدل داده Entity  به پروژه خود را  دارید با کلیک راست بر روی Solution Explorer و سپس بر روی گزینه Add و سپس گزینه  New Item در منوی زمینه کلیک کنید.

از پنجره Add New Item، ADO.NET Entity Data Model را انتخاب کرده و نام آن را Model قرار دهید و سپس روAdd کلیک کنید.

سپساز پنجره Entity Data Model Wizard گزینه EF Designer database From Database را لنتخاب کنید .

حالا  از شما میخواهد که Connection String را به پایگاه داده متصل و پیکربندی کنید.

شما دو گزینه زی را باید انتخاب کنید

1. Instance SQL Server

2. پایگاه داده

و سپس روی Connection Test کلیک کنید تا مطمئن شوید تمام تنظیمات درست است.

 

هنگامی که Connection String  ایجاد شد، روی دکمه Next کلیک کنید تا به مرحله بعدی بروید.

 در این مرحله شما باید نسخه Entity Framework را برای اتصال انتخاب کنید.

حالا شما باید جداول مورد نیاز برای اتصال و کار با Entity Framework را انتخاب کنید . جدول Costumers اینجا انتخاب شده است.

این مرحله آخرین مرحله بود و شما مدل Data Entity را با جدول Costumers پایگاه Northwind  بصورت زیر در اختیار خواهید داشت

Controller

Entity Framework در حال حاضر پیکربندی شده و از این رو اکنون می توانیم Controller ایجاد کنیم و کد را برای بارگیری سوابق از جدول مشتریان پایگاه Northwind ایجاد کنیم .

در داخل روش Index Action، سوابق 10 مشتری برتر جمع آوري شده و به View باز می گردد.

public class HomeController : Controller
    {
        // GET: Home
        public ActionResult Index()
        {
            NorthwindEntities entities = new NorthwindEntities();
            return View(from customer in entities.Customers.Take(10)
                        select customer);
        }
    }

View

حالا شما باید داخل کلاس  Controller راست کلیک کنید و بر روی گزینه Add View کلیک کنید تا یک  View برای  Controller ایجاد شود.

نام View به Index تنظیم شده است، گزینه Template به Empty تنظیم شده است، کلاس Model به Entity Customer (که با استفاده از Entity Framework ساخته شده است) و در نهایت Data context Class  به NorthwindEntities تنظیم شده است.

درون View، در خط اول، Costumers به عنوان IEnumerable اعلان می شود که مشخص می کند که آن  به عنوان یک مجموعه در دسترس خواهد بود.

برای نمایش سوابق، یک جدول HTML استفاده می شود. یک حلقه بر روی مدل اجرا می شود که ردیف جدول HTML را با سوابق مشتری تولید می کند.

@model IEnumerable<Entity_Framework_MVC.Customers>
 
@{
    Layout = null;
}
 
<!DOCTYPE html>
 
<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title>Index</title>
</head>
<body>
    <h4>مشتریان</h4>
    <hr />
    <table cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr>
            <th>عنوان مشتری</th>
            <th>نام مشتری</th>
            <th>شهر</th>
            <th>کشور</th>
        </tr>
        @foreach (Customers customer in Model)
        {
            <tr>
                <td>@customer.CustomerID</td>
                <td>@customer.ContactName</td>
                <td>@customer.City</td>
                <td>@customer.Country</td>
            </tr>
        }
    </table>
</body>
</html>
نمایش اطلاعات در HTML Table در ASP.NET MVC با استفاده از Entity Framework

در این مقاله  نمایش اطلاعات در HTML Table را با استفاده از Entity Framework در ASP.Net MVC 5  با یک مثال ساده آموزش خواهیم داد.

این مقاله نحوه پیکربندی Entity Framework Database First و اتصال به پایگاه داده SQL Server را توضیح می دهد و در نهایت داده ها در View با استفاده از HTML Table  نمایش داده می شود.

بانک اطلاعاتی

در اینجا ما از پایگاه Northwind مایکروسافت استفاده می کنیم

پیکربندی و اتصال از طریق   Entity Framework به پایگاه داده

حالا مراحل را برای پیکربندی و اضافه کردن Entity Framework و نیز نحوه اتصال آن با پایگاه داده توضیح خواهیم داد.

شما نیاز به اضافه کردن مدل داده Entity  به پروژه خود را  دارید با کلیک راست بر روی Solution Explorer و سپس بر روی گزینه Add و سپس گزینه  New Item در منوی زمینه کلیک کنید.

از پنجره Add New Item، ADO.NET Entity Data Model را انتخاب کرده و نام آن را Model قرار دهید و سپس روAdd کلیک کنید.

سپساز پنجره Entity Data Model Wizard گزینه EF Designer database From Database را لنتخاب کنید .

حالا  از شما میخواهد که Connection String را به پایگاه داده متصل و پیکربندی کنید.

شما دو گزینه زی را باید انتخاب کنید

1. Instance SQL Server

2. پایگاه داده

و سپس روی Connection Test کلیک کنید تا مطمئن شوید تمام تنظیمات درست است.

 

هنگامی که Connection String  ایجاد شد، روی دکمه Next کلیک کنید تا به مرحله بعدی بروید.

 در این مرحله شما باید نسخه Entity Framework را برای اتصال انتخاب کنید.

حالا شما باید جداول مورد نیاز برای اتصال و کار با Entity Framework را انتخاب کنید . جدول Costumers اینجا انتخاب شده است.

این مرحله آخرین مرحله بود و شما مدل Data Entity را با جدول Costumers پایگاه Northwind  بصورت زیر در اختیار خواهید داشت

Controller

Entity Framework در حال حاضر پیکربندی شده و از این رو اکنون می توانیم Controller ایجاد کنیم و کد را برای بارگیری سوابق از جدول مشتریان پایگاه Northwind ایجاد کنیم .

در داخل روش Index Action، سوابق 10 مشتری برتر جمع آوري شده و به View باز می گردد.

public class HomeController : Controller
    {
        // GET: Home
        public ActionResult Index()
        {
            NorthwindEntities entities = new NorthwindEntities();
            return View(from customer in entities.Customers.Take(10)
                        select customer);
        }
    }

View

حالا شما باید داخل کلاس  Controller راست کلیک کنید و بر روی گزینه Add View کلیک کنید تا یک  View برای  Controller ایجاد شود.

نام View به Index تنظیم شده است، گزینه Template به Empty تنظیم شده است، کلاس Model به Entity Customer (که با استفاده از Entity Framework ساخته شده است) و در نهایت Data context Class  به NorthwindEntities تنظیم شده است.

درون View، در خط اول، Costumers به عنوان IEnumerable اعلان می شود که مشخص می کند که آن  به عنوان یک مجموعه در دسترس خواهد بود.

برای نمایش سوابق، یک جدول HTML استفاده می شود. یک حلقه بر روی مدل اجرا می شود که ردیف جدول HTML را با سوابق مشتری تولید می کند.

@model IEnumerable<Entity_Framework_MVC.Customers>
 
@{
    Layout = null;
}
 
<!DOCTYPE html>
 
<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title>Index</title>
</head>
<body>
    <h4>مشتریان</h4>
    <hr />
    <table cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr>
            <th>عنوان مشتری</th>
            <th>نام مشتری</th>
            <th>شهر</th>
            <th>کشور</th>
        </tr>
        @foreach (Customers customer in Model)
        {
            <tr>
                <td>@customer.CustomerID</td>
                <td>@customer.ContactName</td>
                <td>@customer.City</td>
                <td>@customer.Country</td>
            </tr>
        }
    </table>
</body>
</html>
کتاب برنامه نویسی شبکه در جاوا (Java Network Programming) به صورت PDF

کتاب برنامه نویسی شبکه در جاوا

در این بخش کتاب برنامه نویسی شبکه در جاوا (Java Network Programming) را برای علاقه مندان به یادگیری مفاهیم برنامه نویسی شبکه و Socket Programming آماده کرده ایم که در ادامه می توانید توضیحاتی در مورد این کتاب آموزشی مشاهده و آن را دانلود کنید.

معرفی کتاب

این کتاب آموزشی یکی از کامل ترین آموزش های موجود برای مبحث شبکه در زبان برنامه نویسی JAVA می باشد که توسط Elliotte Rusty Harold نوشته شده است. در چند دهه اخیر زبان برنامه نویسی JAVA در زمینه تولید برنامه های مفید و کاربردی پیشرفت های چشم گیری داشته است این در حالی است که ساخت برنامه های تحت شبکه با این زبان کم تر مورد توجه بوده است. مدیریت نخ ها در ارسال درخواست ها به سمت سرور، بررسی پروتکل HTTP، آدرس دهی در اینترنت، بررسی سوکت های سمت سرور و کلاینت Sockets for Servers، امکان ارسال درخواست ها با پروتکل UDP، Nonblocking I/O و امنیت در ارسال داده ها در سوکت نرم افزاری در Java برخی از مباحثی هستند که در این کتاب آموزش داده شده اند. کتاب آموزش برنامه نویسی شبکه در جاوا مرجع اصلی برنامه نویسی شبکه با استفاده از زبان برنامه نویسی جاوا می باشد که در این بخش ویرایش چهارم آن را در اختیار شما کاربران محترم قرار داده ایم.

سرفصل های کتاب آموزش برنامه نویسی شبکه در جاوا :

 • Basic Network Concepts
 • Streams
 • Threads
 • Internet Addresses
 • URLs and URIs
 • HTTP
 • URLConnections
 • Sockets for Clients
 • Sockets for Servers
 • Secure Sockets
 • Nonblocking I/O
 • UDP
 • IP Multicast

سورس کد برنامه paint به زبان سی شارپ

سلام کاربران گرامی سایت علمی پرو در این پست میخوایم یک پست برنامه نویسی سی شارپ رو برای دانلود قرار بدیدم.این سورس مربوط به برنامه Paint هست که خیلی از اساتید برنامه نویسی این برنامه رو به دانشجویان میدهند که انجام دهند و ما امروز این سورس رو رایگان برای کاربران عزیز آماده کرده ایم و شامل رسم خط با رنگهای مختلف ,دایره, چند ضلعی, انتخاب رنگ  و درج متن در مکان دلخواه و ... می باشد

آموزش پرینت دیتاگریدویو در سی شارپ

دیتاگریدویو یکی از مهمترین کنترل ها جهت نمایش داده های بانک اطلاعاتی است. ما معمولاً جهت نمایش کوئری یا خروجی خود به کاربر ، از دیتاگریدویو استفاده می کنیم. برای چاپ این داده ها نیز روش هایی مختلفی وجود داره مثل استفاده از انواع گزارش سازها مانند کریستال ریپورت ، استیمول سافت ، مایکروسافت ریپورت و غیره. ما در این پروژه بدون استفاده از نرم افزارهای گزارش ساز ، پرینت دیتاگریدویو در سی شارپ را به شما نشان میدهیم. از لینک زیر پروژه را دریافت نمایید.

دانلود پروژه پردازش تصویر در متلب- لبه یابی تصویر داده شده به دو روش مورفولوژی و robert

دانلود پروژه پردازش تصویر در متلب- لبه یابی تصویر داده شده به دو روش مورفولوژی و robert

این پروژه حاوی دو فایل است که عملیات لبه یابی را انجام میدهند. یکی از آنها به روش مورفولوژی و دیگری به روش robert

هر دو تصویری را گرفته و لبه های آن تصویر را پیدا می کنند.

بعنوان مثال تصویر داده شده :

خروجی روش اول:

خروجی روش دوم:

 

دانلود پروژه پردازش تصویر در متلب- تشخیص رنگ در تصویر

در این پروژه با انتخاب یک تصویر و سپس انتخاب یکی از رنگ های مورد نظر در تصویر رنگ مورد نظر را پیدا کرده و سپس با استفاده از ماسک آن قسمت را بصورت جداگانه نمایش میدهد.

 

 

دانلود کد تشخیص دایره در تصاویر در متلب

متلب دارای قابلیتهای زیادی در زمینه پردازش تصویر است. در این بخش کد مربوط به تشخیص دایره در تصاویر حاوی دایره ارائه شده است. خروجی آن برای نمونه تصویر زیر تست شده است.

 


 

سورس دکمه های شبکه های اجتماعی با CSS

طراحی دکمه های شبکه اجتماعی می بایست متناسب با  شبکه اجتماعی باشد . در این پست دکمه های شبکه های اجتماعی با CSS را قرار دادیم که دارای افکت های زیبایی هستن و به طراحی صفحه پروژه وب شما کمک زیادی می کنند.

پکیج کد های جاوا اسکریپت

زبان برنامه نویسی جاوااسکریپت یک زبان برنامه نویسی شی گرا می باشد همانند زبان سی پلاس پلاس بر خلاف آنچه بیشتر افرار درباره این زبان فکر می کنند، این زبان با زبان جاوا تفاوت دارد و یا بهتر بگویم با هم ارتباطی ندارند ساختار برنامه نویسی جاوااسکریپت همانند زبان سی پلاس پلاس است که همین شباهت باعث یادگیری سریعتر این زبان می شود جاوااسکریپت در HTML  کاربرد فراوانی دارد.

شرح مختصر :

این فایل شامل بیش از ۴۰ نمونه کد جاوا اسکریپت است که که به کمک آن میتوانید صفحات وب خود را به صورت پویا طراحی کنید. کدهای ساده و آموزشی بوده و فایل HTML هر پروژه در کنار آن جهت تست وجود دارد.

فهرست:

 • All Upper Case
 • Combo Box
 • Email به هر جا
 • Marquee
 • Up Load.txt
 • اتصال به URL از طریق یک Checkbox
 • از بین بردن فضاهای خالی ما بین کاراکترها
 • انبساط میدان متنی
 • ایجاد کلیک با عکس
 • ایجاد یک Pop Up
 • باز کردن فایل
 • بزرگتر کردن عکس
 • بستن پنجره
 • تاریخ و زمان جاری
 • تایید اعداد در مبنای هگزا دسیمال در Edit Box
 • تصدیق و تایید
 • جابه جایی پنجره
 • چرخش
 • چک کردن IP Address
 • حرکت یک کره در صفحه وب
 • حساسیت میدان Password به حروف بزرگ
 • خطار برای آدرس Email اشتباه
 • درخشنده کردن منو
 • رشد عکس
 • سایز صفحه نمایش
 • سفارشی کردن یک پنجره
 • سئوال و جواب
 • شمارنده کلمات
 • عوض کننده رنگ Background
 • قبول شرایط و ضوابط
 • کلید Email
 • کلیدهای بالا و پایین
 • کلیدی برای پخش یا عدم پخش موزیک در صفحه وب
 • کنترل بر رمز ورودی
 • نمایش عکس بصورت Slide
 • منوهای قابل ویرایش
 • منوی فایلهای Midi
 • منوی متن
 • موافقت قبل از ورود اطلاعات
 • موضوع اسکریپت All Lower Case
 • نمایش صفحه بصورت اسلاید
 • ورژن Java-Script 
سورس ماشین حساب و ساعت دیجیتال با html

با سلام .سورس پروژه ماشین حساب وساعت دیجیتال با استفاده از html وcss با ترکیبی از کد های جاوا اسکریپ طراحی و کدنویسی شده است .امید واریم این سورس پروژه مورد استفاده شما دوستان قرار گیرد

 

سورس کد صفحه کلید با HTML و CSS

با سلام . این مطلب درباره سورس کدصفحه کلید با HTML وCSS است که دراین سورس کدبرای فونتها از API گوگل فونت خانواده های CSS Nunito نیز استفاده شده است .

این سورس کد به صورت رایگان برای شما کاربرن عزیز قرار داده شده است .امید است مورد استفاده شما قرار گیرد .

سورس کد سیستم چت ساده با جاوا

با سلام با یک سورس کد دیگر در خدمت شما کاربران عزیز هستیم . سورس کد برنامه چت که در عین سادگی بسیار کاربردی و کابران زیادی به سمت آن کشیده میشود که می توانید به صورت رایگان از سایت علمی پرو دانلود کنید . امیدواریم مورد استفاده شما عزیزان قرارگیرد .

سورس پروژه لاگین ساده با سی شارپ

با سلام .سورس پروژه لاگین برنامه ای است که به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی اکسس کد نویسی شده است که می توانید در پروژه های نرم افزاری خود استفاده کنید .این سورس بسیار ساده است و می توانید از آن براحتی استفاده کنید .

برای استفاده از این سورس باید از ویژوال استودیو2012 استفاده کنید ویوزر و پسورد برای ورود ادمین (admin ) می باشد .

سورس کد ماشین حساب با سی شارپ

با سلام خدمت کاربران عزیز. سورس کد ماشین حساب به زبان ساده کد نویسی شده که میتوان چهار عملیات جمع , تفریق , ضرب و تقسیم رادر این سورس کد انجام داد .

برای استفاده از این پروژه تو ویژوالاستودیوا ایمپورت کرده سپس کدها را ویرایش کنید یا در پروژه های دیگر از آن استفاده کنید .

نسخه اجرای پروژه را هم میتوانید قبل ایمپورت کردن استفاده کنید .

پکیج 19 سورس به زبان C پلاس پلاس

باسلام خدمت کاربران گرامی .در این مطلب 19 سورس کدبه زبان C##  قرار دادیم . امید است مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد .

سورس مدیریت مدرسه و دانش آموزان به زبان Cپلاس پلاس

با سلام . یکی از پروژه هایی که در دانشگاه و مراکز آموزشی باید توسط دانشجویان نوشته و کدنویسی شود سیستم مدیریت مدرسه می باشد که معمولا یکی از پروژه های ثابت است . حال برای نوشتن این پروژه باید وقت زیادی رو صرف کنیم و سیستم رو آنالیز کنیم. در این مطلب  سورس مدیریت مدرسه به زبان سی پلاس پلاس که فوق العاده کامل و دقیق کدنویسی شده است را برای شما عزیزان قرار داره ایم .

سورس مدیریت کتابخانه به زبان سی پلاس پلاس

با سلام خدمت کاربران عزیز.در این مطلب سورس سیستم مدیریت کتابخانه به زبان سی پلاس پلاسبه دلیل اینکه طرفدرهایزیادی داشته واغلب دردوره های مختلف به عنوان پروژه مطرح میشود را برای شما جهت دانلود قرار داده ایم. امیدواریم که این مطلب مورد توجه کاربران عزیز قرار گرفته باشد.

سورس برنامه زمان بندی با سی شارپ

با سلام خدمت شما کاربران سایت علمی پرو

این برنامه به شما کمک می کند تا بتوانید در یک زمان مشخص عملیات مشخصی را بر روی سیستم انجام دهید

عملیات هایی که می توانید توسط این برنامه انجام دهید عبارت اند از:

1: خاموش کردن سیستم

2: راه اندازی مجدد سیستم

3: رفتن به حالت خواب(Sleep)

4: باز کردن یک فایل یا نرم افزار

5: و....

نحوه نمایش جزئیات ردیف جدول در پنجره Pop-up Modal Dialog با استفاده از Partial View در ASP.Net MVC

در این مقاله  با مثال نحوه نمایش جزئیات  ردیف جدول  در پنجره Pop-up Modal Dialog را روی Top Parent View در ASP.Net MVC توضیح خواهیم داد .
اطلاعات در Partial View با استفاده از jQuery AJAX جمع می شود و در نهایت به صورت HTML درون Pop-up Modal Dialog نمایش داده می شود.

بانك اطلاعاتی

توجه! ما از پایگاه داده Northwind مایكرو سافت استفاده میكنیم كه شما میتوانید از لینك زیر آن را دانلود كنید!دانلود اسكریپت SQL

Model

ابتدا از طریق Entity Framework به جدول پایگاه داده متصل می شویم .

Controller
کنترل کننده متشکل از دو روش عمل است.
روش  GET
در داخل این روش عمل، سوابق 10 مشتری برتر از جدول مشتریان Northwind Database گرفته شده و به View باز می گردد.
روش  POST جی کوئری
در این روش ابتدا با استفاده از id دریافت شده اطلاعات مشتری را به view برای نمایش باز میگرداند.
 

public class HomeController : Controller
   {
       // GET: Home
       public ActionResult Index()
       {
           NorthwindEntities entities = new NorthwindEntities();
           return View(from customer in entities.Customers.Take(10)
                       select customer);
       }
 
       [HttpPost]
       public ActionResult Details(string customerId)
       {
           NorthwindEntities entities = new NorthwindEntities();
           return PartialView("Details", entities.Customers.Find(customerId));
       }
   }

View

درون View، در اولین خط اول، Entity مشتری به عنوان IEnumerable اعلام می شود که مشخص می کند که آن به صورت مجموعه در دسترس خواهد بود.
برای نمایش سوابق، یک جدول HTML استفاده می شود. یک حلقه بر روی مدل اجرا می شود که ردیف جدول HTML را با سوابق مشتری تولید می کند.
ستون آخر جدول HTML متشکل از یک Link Anchor است. Link Anchor HTML دارای یک رویداد jQuery Click است.
هنگامی که Link Anchor کلیک می شود، یک  ارتباط جی کوئری AJAX به روش Action Controller ساخته می شود و جزئیات به عنوان HTML نمایش داده می شود که در نهایت با استفاده از پنجره Popup Dialog Modal نمایش داده می شود.

@model Partial_View_MVC.Customer
<style type="text/css">
    body {
        font-familyArial;
        font-size10pt;
    }
    tabletable td {
        border0px solid #fff;
    }
</style>
 
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
    <tr>
        <td valign="top"><b>@Html.DisplayNameFor(model => model.Address):</b></td>
        <td>
            @Html.DisplayFor(model => model.Address)
            <br />
            @Html.DisplayFor(model => model.City),
            @Html.DisplayFor(model => model.PostalCode)
            <br />
            @Html.DisplayFor(model => model.Country)
        </td>
    </tr>
</table>
 

صفحه index.cshtml

@model IEnumerable<Partial_View_MVC.Customer>
 
@{
    Layout = null;
}
 
<!DOCTYPE html>
 
<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title>Index</title>
    <style type="text/css">
        body {
            font-familyArial;
            font-size10pt;
        }
 
        table {
            border1px solid #ccc;
            border-collapsecollapse;
            background-color#fff;
        }
 
        table th {
            background-color#B8DBFD;
            color#333;
            font-weightbold;
        }
 
        table thtable td {
            padding5px;
            border1px solid #ccc;
        }
 
        tabletable table td {
            border0px solid #ccc;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h4>Customers</h4>
    <hr />
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" id="CustomerGrid">
        <tr>
            <th>CustomerID</th>
            <th>Contact Name</th>
            <th>City</th>
            <th>Country</th>
            <th></th>
        </tr>
        @foreach (Customer customer in Model)
        {
            <tr>
                <td>@customer.CustomerID</td>
                <td>@customer.ContactName</td>
                <td>@customer.City</td>
                <td>@customer.Country</td>
                <td><a class="details" href="javascript:;">View</a></td>
            </tr>
        }
    </table>
    <div id="dialog" style="displaynone">
    </div>
    <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>
    <script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.ui/1.8.9/jquery-ui.js" type="text/javascript"></script>
    <link href="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.ui/1.8.9/themes/blitzer/jquery-ui.css"
          rel="stylesheet" type="text/css" />
    <script type="text/javascript">
        $(function () {
            $("#dialog").dialog({
                autoOpen: false,
                modal: true,
                title: "View Details"
            });
            $("#CustomerGrid .details").click(function () {
                var customerId = $(this).closest("tr").find("td").eq(0).html();
                $.ajax({
                    type: "POST",
                    url: "/Home/Details",
                    data: '{customerId: "' + customerId + '" }',
                    contentType: "application/json; charset=utf-8",
                    dataType: "html",
                    success: function (response) {
                        $('#dialog').html(response);
                        $('#dialog').dialog('open');
                    },
                    failure: function (response) {
                        alert(response.responseText);
                    },
                    error: function (response) {
                        alert(response.responseText);
                    }
                });
            });
        });
    </script>
</body>
</html>
استفاده از Html.RenderPartial و Html.Partial در jQuery برای نمایش جزئیات در ASP.NET MVC

در این مقاله با مثال توضیح خواهیم داد که چگونه میتوان اطلاعات موجود در  partial view را با استفاده از Html.RenderPartial و HTML در یک تگ DIV نمایش داد.

توجه کنید که توابع helper Partial با jQuery Client Side scripting کار نخواهند کرد.

در این آموزش ابتدا اطلاعات با استفاده از jQuery AJAX در partial view جمع میشوند و در نهایت به صورت HTML در داخل DIV با استفاده از jQuery  نمایش داده می شود.

بانك اطلاعاتی

توجه! ما از پایگاه داده Northwind مایكرو سافت استفاده میكنیم كه شما میتوانید از لینك زیر آن را دانلود كنید!دانلود اسكریپت SQL

Model

ابتدا از طریق Entity Framework به جدول پایگاه داده متصل می شویم .

Controller
کنترل کننده متشکل از دو روش عمل است.
روش  GET
در داخل این روش عمل، سوابق 10 مشتری برتر از جدول مشتریان Northwind Database گرفته شده و به View باز می گردد.
روش  POST جی کوئری
در این روش ابتدا با استفاده از id دریافت شده اطلاعات مشتری را به view برای نمایش باز میگرداند.
 

public class HomeController : Controller
   {
       // GET: Home
       public ActionResult Index()
       {
           NorthwindEntities entities = new NorthwindEntities();
           return View(from customer in entities.Customers.Take(10)
                       select customer);
       }
 
       [HttpPost]
       public ActionResult Details(string customerId)
       {
           NorthwindEntities entities = new NorthwindEntities();
           return PartialView("Details", entities.Customers.Find(customerId));
       }
   }

View

درون View، در اولین خط اول، Entity مشتری به عنوان IEnumerable اعلام می شود که مشخص می کند که آن به صورت مجموعه در دسترس خواهد بود.
برای نمایش سوابق، یک جدول HTML استفاده می شود. یک حلقه بر روی مدل اجرا می شود که ردیف جدول HTML را با سوابق مشتری تولید می کند.
ستون آخر جدول HTML متشکل از یک Link Anchor است. Link Anchor HTML دارای یک رویداد jQuery Click است.
هنگامی که Link Anchor کلیک می شود، یک  ارتباط جی کوئری AJAX به روش Action Controller ساخته می شود و جزئیات به عنوان HTML نمایش داده می شود که در نهایت با استفاده از پنجره Popup Dialog Modal نمایش داده می شود.

این کدهای مربوز به صفحه partil view میباشد.

@model Partial_View_MVC.Customer
<style type="text/css">
    body {
        font-familyArial;
        font-size10pt;
    }
    tabletable td {
        border0px solid #fff;
    }
</style>
 
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
    <tr>
        <td valign="top"><b>@Html.DisplayNameFor(model => model.Address):</b></td>
        <td>
            @Html.DisplayFor(model => model.Address)
            <br />
            @Html.DisplayFor(model => model.City),
            @Html.DisplayFor(model => model.PostalCode)
            <br />
            @Html.DisplayFor(model => model.Country)
        </td>
    </tr>
</table>
 

صفحه index.cshtml

@model IEnumerable<Partial_View_MVC.Customer>
 
@{
    Layout = null;
}
 
<!DOCTYPE html>
 
<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title>Index</title>
    <style type="text/css">
        body {
            font-familyArial;
            font-size10pt;
        }
 
        table {
            border1px solid #ccc;
            border-collapsecollapse;
            background-color#fff;
        }
 
        table th {
            background-color#B8DBFD;
            color#333;
            font-weightbold;
        }
 
        table thtable td {
            padding5px;
            border1px solid #ccc;
        }
 
        tabletable table td {
            border0px solid #ccc;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h4>Customers</h4>
    <hr />
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" id="CustomerGrid">
        <tr>
            <th>CustomerID</th>
            <th>Contact Name</th>
            <th>City</th>
            <th>Country</th>
            <th></th>
        </tr>
        @foreach (Customer customer in Model)
        {
            <tr>
                <td>@customer.CustomerID</td>
                <td>@customer.ContactName</td>
                <td>@customer.City</td>
                <td>@customer.Country</td>
                <td><a class="details" href="javascript:;">View</a></td>
            </tr>
        }
    </table>
    <div id="dialog" style="displaynone">
    </div>
    <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>
    <script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.ui/1.8.9/jquery-ui.js" type="text/javascript"></script>
    <link href="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.ui/1.8.9/themes/blitzer/jquery-ui.css"
          rel="stylesheet" type="text/css" />
    <script type="text/javascript">
        $(function () {
            $("#dialog").dialog({
                autoOpen: false,
                modal: true,
                title: "View Details"
            });
            $("#CustomerGrid .details").click(function () {
                var customerId = $(this).closest("tr").find("td").eq(0).html();
                $.ajax({
                    type: "POST",
                    url: "/Home/Details",
                    data: '{customerId: "' + customerId + '" }',
                    contentType: "application/json; charset=utf-8",
                    dataType: "html",
                    success: function (response) {
                        $('#dialog').html(response);
                        $('#dialog').dialog('open');
                    },
                    failure: function (response) {
                        alert(response.responseText);
                    },
                    error: function (response) {
                        alert(response.responseText);
                    }
                });
            });
        });
    </script>
</body>
</html>
نمایش جزئیات Grid Row در داخل Popup با استفاده از JQuery در ASP.NET MVC

در این مقاله من با مثال توضیح خواهم داد که چگونه یک برنامه Master Detail در ASP.Net MVC ایجاد کنیم.
سوابق از پایگاه داده یعنی داده های اصلی در Grid نمایش داده می شود و جزئیات ردیف Grid در Partial View در داخل پنجره ی جی کوئری Modal Popup نمایش داده می شود.

بانك اطلاعاتی

توجه! ما از پایگاه داده Northwind مایكرو سافت استفاده میكنیم كه شما میتوانید از لینك زیر آن را دانلود كنید!دانلود اسكریپت SQL

Model

ابتدا از طریق Entity Framework به جدول پایگاه داده متصل می شویم .

Controller
کنترل کننده متشکل از دو روش عمل است.
روش  GET
در داخل این روش عمل، سوابق 10 مشتری برتر از جدول مشتریان Northwind Database گرفته شده و به View باز می گردد.
روش  POST جی کوئری
در این روش ابتدا با استفاده از id دریافت شده اطلاعات مشتری را به view برای نمایش باز میگرداند.
 

public class HomeController : Controller
   {
       // GET: Home
       public ActionResult Index()
       {
           NorthwindEntities entities = new NorthwindEntities();
           return View(from customer in entities.Customers.Take(10)
                       select customer);
       }
 
       [HttpPost]
       public ActionResult Details(string customerId)
       {
           NorthwindEntities entities = new NorthwindEntities();
           return PartialView("Details", entities.Customers.Find(customerId));
       }
   }

View

درون View، در اولین خط اول، Entity مشتری به عنوان IEnumerable اعلام می شود که مشخص می کند که آن به صورت مجموعه در دسترس خواهد بود.
برای نمایش سوابق، یک جدول HTML استفاده می شود. یک حلقه بر روی مدل اجرا می شود که ردیف جدول HTML را با سوابق مشتری تولید می کند.
ستون آخر جدول HTML متشکل از یک Link Anchor است. Link Anchor HTML دارای یک رویداد jQuery Click است.
هنگامی که Link Anchor کلیک می شود، یک  ارتباط جی کوئری AJAX به روش Action Controller ساخته می شود و جزئیات به عنوان HTML نمایش داده می شود که در نهایت با استفاده از پنجره Popup Dialog Modal نمایش داده می شود.

این کدهای مربوز به صفحه partil view میباشد.

@model Partial_View_MVC.Customer
<style type="text/css">
    body {
        font-familyArial;
        font-size10pt;
    }
    tabletable td {
        border0px solid #fff;
    }
</style>
 
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
    <tr>
        <td valign="top"><b>@Html.DisplayNameFor(model => model.Address):</b></td>
        <td>
            @Html.DisplayFor(model => model.Address)
            <br />
            @Html.DisplayFor(model => model.City),
            @Html.DisplayFor(model => model.PostalCode)
            <br />
            @Html.DisplayFor(model => model.Country)
        </td>
    </tr>
</table>
 

صفحه index.cshtml

@model IEnumerable<Partial_View_MVC.Customer>
 
@{
    Layout = null;
}
 
<!DOCTYPE html>
 
<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title>Index</title>
    <style type="text/css">
        body {
            font-familyArial;
            font-size10pt;
        }
 
        table {
            border1px solid #ccc;
            border-collapsecollapse;
            background-color#fff;
        }
 
        table th {
            background-color#B8DBFD;
            color#333;
            font-weightbold;
        }
 
        table thtable td {
            padding5px;
            border1px solid #ccc;
        }
 
        tabletable table td {
            border0px solid #ccc;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h4>Customers</h4>
    <hr />
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" id="CustomerGrid">
        <tr>
            <th>CustomerID</th>
            <th>Contact Name</th>
            <th>City</th>
            <th>Country</th>
            <th></th>
        </tr>
        @foreach (Customer customer in Model)
        {
            <tr>
                <td>@customer.CustomerID</td>
                <td>@customer.ContactName</td>
                <td>@customer.City</td>
                <td>@customer.Country</td>
                <td><a class="details" href="javascript:;">View</a></td>
            </tr>
        }
    </table>
    <div id="dialog" style="displaynone">
    </div>
    <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>
    <script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.ui/1.8.9/jquery-ui.js" type="text/javascript"></script>
    <link href="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.ui/1.8.9/themes/blitzer/jquery-ui.css"
          rel="stylesheet" type="text/css" />
    <script type="text/javascript">
        $(function () {
            $("#dialog").dialog({
                autoOpen: false,
                modal: true,
                title: "View Details"
            });
            $("#CustomerGrid .details").click(function () {
                var customerId = $(this).closest("tr").find("td").eq(0).html();
                $.ajax({
                    type: "POST",
                    url: "/Home/Details",
                    data: '{customerId: "' + customerId + '" }',
                    contentType: "application/json; charset=utf-8",
                    dataType: "html",
                    success: function (response) {
                        $('#dialog').html(response);
                        $('#dialog').dialog('open');
                    },
                    failure: function (response) {
                        alert(response.responseText);
                    },
                    error: function (response) {
                        alert(response.responseText);
                    }
                });
            });
        });
    </script>
</body>
</html>
سورس پروژه مدیریت هزینه با اندروید

با سلام خدمت کاربران عزیزبا یکی دیگر از سورس کدهای اندروید در خدمت شما هستیم .سورس کد برنامه مدیریت هزینه با زبان  اندروید کدنویسی و طراحی شده است. این سورس کد امکان مدیریت هزینه ها با استفاده از تلفن های هوشمند اندرویدی را به صورت آسان به ما میدهد. همچنین سورس کد مدیریت هزینه دارای ویژگی های کلیدی منحصر به فردی است که در زیر برخی از آن ها آورده شده است.امیدواریم مورداستفاده شما قرار گیرد.

ویژگی های پروژه اپلیکیشن مدیریت هزینه ها:

قابلیت اضافه کردن دسته و ویرایش آن
قابلیت ثبت رکورد هزینه ها
قابلیت نمایش به صورت نموداری
قابلیت حذف تراکنش هزینه ها
قابلیت تغییر رنک بک گراند
و . . .

سورس اپلیکیشن اندروید خبرخوان ورپرس
با سلام در این بخش از سورس های برنامه نویسی اندروید با سورس اپلیکیشن اندروید خبرخوان وردپرس به صورت رایگان در خدمت شما دوستان هستیم. سورس برنامه اندروید خبرخوان وردپرس با اندروید استودیو طراحی و با زبان جاوا کدنویسی شده است. و دارای امکانات و ویژگی های منحصر به فردی است که در زیر برخی از آن ها آورده شده است. امیدواریم از این سورس پروژه نهایت استفاده را ببرید.
ویژگی های سورس اپلیکیشن اندروید خبرخوان وردپرس :
طراحی متریال دیزاین
دارای قابلیت RecyclerView و CardView
استفاده از امکان JSON parsing
دارای قابلیت نوتیفیکیشن
و بسیاری امکانات دیگراست .
نیازمندی های سورس اندروید خبرخوان وردپرس :
افزونه json api وردپرس
وردپرس نسخه ۴ به بالا
کتابخانهVolley library
 
 
 
اسپلش انیمیشنی توییتر برای اندروید

این سورس کد اندروید با زبان جاوا و برای سیستم اندروید کدنویسی شده است. که میتوانید برای صفحه اول برنامه های اندرویدی خود یک اسپلش زیبا به صورت انیمیشن وار قرار داده و زیبای خاصی به برنامه های خود ببخشید. سعی کنید از این سورس کدهای آماده هم در پروژه های برنامه نویسی خود استفاده کنید.

نحوه نصب سورس اسپلش انیمیشنی توییتر برای اندروید :

برای استفاده از این سورس کد، کافیه فایل SplashView.java و فایل attrs.xml را بین فایل های پروژه خود کپی کرده و شخصی سازی کنید. فایل کامل سورس پروژه اندروید برای استفاده شما دوستان ضمیمه شده است که میتونید در صورت نیاز دریافت کرده و در برنامه های خود استفاده کنید.

سورس اپلیکیشن فلگرام برای اندروید

باسلام با یکی دیگراز سورس کد های اندرویددر خدمت شما هستیم .

فلگرام یا فارسی تلگرام نسخه غیر رسمی تلگرام می باشد که توسط برنامه نویسان ایرانی شخصی سازی شده و در اختیار کابران قرار گرفته است. هسته این برنامه همون تلگرام می باشد. اپلیکیشن فلگرام دارای امکانات مختلفی می باشد که در زیر برخی از آن ها آورده شده است. 

امکانات سورس اپلیکیشن فلگرام :

 • دسته بندی چت ها با تب
 • تم های زیبا به همراه رنگ های متنوع و چشم نواز
 • نمایش آیکون آنلاین و آفلاین بودن کاربر کنار آواتار
 • مخاطبین دوطرفه: متمایز کردن مخاطبینی که شماره شما را در گوشی خود دارند
 • فوروارد بدون نقل قول
 • فوروارد از گروه یا کاربر به چند نفر
 • فوروارد تصویر بدون متن آن
 • متمایز کردن ادمین و سازنده کانال یا گروه از بقیه
سورس اندروید تلگرام

نرم افزار تلگرام یکی از قدرتمندترین و محبوبترین نرم افزارها در زمینه نرم افزارهای پیام رسان است که متاسفانه بدلیل برخی از مشکلات امنیتی از دسترسی کاربران ایرانی خارج شده است. توسط این اپلیکیشن شما می توانید عکس ها و ویدیوهای خود را به اشتراک بگذارید ، بصورت گروهی چت کنید و یا یک کانال خبری ، فروشگاهی و … برای خود ایجاد نمایید. برنامه نویسان عزیر میتوانند از طریق زیر سورس اندروید تلگرام را دریافت نمایند .

در صورت استفاده و توسعه اپلیکیشن تلگرام موارد زیر می بایست رعایت شود :

 • به کاربران این اطلاع را بدهید که از تلگرام غیررسمی استفاده میکنند.
 • از api id خود استفاده کنید
 • از لوگوی استاندارد تلگرام استفاده نکنید
 • از اطلاعات و حریم خصوصی کاربران محافظت کنید
 • کد خود را برای تطبیق مجوزها منتشر کنید
صفحه لاگین سفارشی با CSS

با سلام خدمت کاربران گرامی .امروز یک پروژه از صفحه ورود سفارشی (صفحه لاگین) ساخته شده با CSS را آماده کردیم. همیشه یکی از دغدغه های برنامه نویسی سمت وب مباحث رابط کاربری است که وقت زیادی را از برنامه نویس میگیرد. شما در این پروژه نحوه ساخت یک TextBox سفارشی ، یک Button سفارشی ، یک لایوت یا قاب زیبا برای فرم لاگین ، نحوه سایه انداختن و گرد کردن لبه ها و دیگر موارد را یاد خواهید گرفت. پروژه صفحه لاگین سفارشی را میتوانید بصورت رایگان از لینک زیر دانلود نمایید.

سورس کد ماشین حساب اندروید APP

با سلام در این مطلب سورس کد ماشین حساب اندرویدapp را به صورت رایگان دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم امیدواریم این سورس کد مورد رضایت شما قرار گیرد .

الزامات نرم افزار :

 • نرم افزار آندروید استودیو
 • نرم افزار جاوا
 • اتصال اینترنت
 • جاوا زمان اجرا محیط زیست
 • Android SDK Tools

سخت افزار های موردنیاز :

 • پردازنده اینتل پنتیوم 4 یا سریعتر 2 گیگاهرتز
 • حداقل 4-8 گیگا بایت رم
 • 3 گیگابایت فضای موجود در هارد دیسک
 • رزولوشن مانیتور حداقل 1280X800
سورس فرم لاگین به صورت Material با HTML

با سلام .اگر بخواهیم در یک جمله مفهوم متریال دیزاین را بدانیم این است که یک ورژن مکتوب مستند و علمی طراحی تخت (Flat Design ) است .

بر این اساس ما یک سورس پروژه فرم لاگین به صورت متریال را که یکی از فرم های زیبا می باشد برای استفاده شما دوستان آماده کرده ایم که بتوانیم از آن نهایت استفاده را ببرید

این فرم لاگین دارای ویژگی هایی همچون : رنگ بندی زیبا ,بخش ثبت نام زیبا با رنگ صورتی , انیمیشن های زیبا و... می باشد.

سورس ماشین حساب باجاوا اسکریپت

با سلام . سورس پروژه ماشین حساب با زبان برنامه نویسی جاوااسکریپت و با کد نویسی تکنولوژی و طراحی شده است .این سورس کدبا ترکیبی از html جاوا اسکریپت و بوت استرپ طراحی شده است که می توانید درپروژه های خوداستفاده کنید

سورس کد برنامه حضور و غیاب با Android

با سلام با یک سورس کد دیگر از اندروید در خدمت شما هستیم . سورس کد برنامه حضور و غیاب اندروید را می توانید به صورت رایگان از سایت علمی پرو دانلود کنید .

امکانات :

 • اضافه کردن دانشجو
 • اضافه کردن دانشکده
 • اضافه کردن معلم
 • مشاهده دانشجو
 • مشاهده معلم
 • مشاهده حضور دانشجویان
 • و...

الزامات نرم افزار :

 • نرم افزار آندروید استودیو
 • نرم افزار جاوا
 • اتصال اینترنت

اطلاعات مدیریت :

 • نام کاربری: admin
 • رمز عبور: admin123
نمایش پیغام موفقیت پس از ارسال فرم در ASP.NET MVC

در این مقاله من با یک مثال توضیح خواهیم داد که چگونه میتوان پیغام موفقیت را پس از فرم ارسال (ارسال شده) یا هنگامی که رکورد در پایگاه داده با موفقیت ذخیره میشود در ASP.Net MVC Razor نمایش داد.

وقتی فرم ارسال می شود، مقدار فیلدهای فرم ارسال شده با استفاده از شیء کلاس Model جمع آوری می شود و به پایگاه داده وارد می شود. بعد از  موفقیت آمیز بودن عملیات ذخیره سازی در بانک اطلاعات، پیام موفقیت  با استفاده از جعبه پیام هشدار جاوا اسکریپت نمایش داده خواهد شد.

اسکریپت SQL

ابتدا یک جدول با خصوصیات زیر در SQL بسازید (فقط اسکریپت را در محیط SQL اجرا کنید)

SET ANSI_NULLS ON
GO
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
 
SET ANSI_PADDING ON
GO
 
CREATE TABLE [dbo].[Customers](
	[CustomerId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[Name] [varchar](100) NOT NULL,
	[Country] [varchar](50) NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_Customers] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[CustomerId] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
 
GO
 
SET ANSI_PADDING OFF
GO
 
INSERT INTO Customers
SELECT 'John Hammond', 'United States'
UNION ALL
SELECT 'vahid ghezelvand', 'Iran'
UNION ALL
SELECT 'Suzanne Mathews', 'France'
UNION ALL
SELECT 'Robert Schidner', 'Russia'
 
 

 فضاهای نام

شما باید فضای نامهای زیر را وارد کنید.
using System.Configuration;
using System.Data.SqlClient;
Model

در زیر یک کلاس Model به نام CustomerModel با سه خصوصیت یعنی CustomerId، Name و Country ایجاد میکنیم.

public class CustomerModel
{
    ///<summary>
    /// Gets or sets CustomerId.
    ///</summary>
    public int CustomerId { get; set; }
 
    ///<summary>
    /// Gets or sets Name.
    ///</summary>
    public string Name { get; set; }
 
    ///<summary>
    /// Gets or sets Country.
    ///</summary>
    public string Country { get; set; }
}

Controller
سپس شما باید یک کلاس Controller را به پروژه خود اضافه کنید. دو عمل با نام Index وجود دارد، یکی  روشGET و دیگری روش POST.
روش  POST یک شی از کلاس CustomerModel را به عنوان پارامتر قبول می کند. مقادیر ارسال شده از فرم در داخل  View از طریق این پارامتر دریافت می شود.
سپس مقادیر دریافت شده  در جدول پایگاه داده SQL Server با استفاده از ADO.Net ذخیره می شوند. CustomerId از رکورد وارد شده به دست می آید و به کلاس CustomerModel اختصاص داده می شود و سپس به View باز می گردد.

public class HomeController : Controller
{
    // GET: Home
    public ActionResult Index()
    {
        return View();
    }
 
    [HttpPost]
    public ActionResult Index(CustomerModel customer)
    {
        string constr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["Constring"].ConnectionString;
        using (SqlConnection con = new SqlConnection(constr))
        {
            string query = "INSERT INTO Customers(Name, Country) VALUES(@Name, @Country)";
            query += " SELECT SCOPE_IDENTITY()";
            using (SqlCommand cmd = new SqlComm