جستجوی دسته : عمران- ژئوتکنینک

دانلود پروژه سد بتنی با Geo studio - کد 76

دانلود پروژه سد بتنی با نرم افزار Geo studio

این پروژه یک سد بتنی وزنی است که بر روی فونداسیونی به ابعاد  100 در 250 متر قرار گرفته است و دارای یک پرده آب بند می باشد. فاصله پرده از وجه بالادست 10 متر بوده و ضخامت پرده 1 متر است.

در این پروژه تحلیل نشت SEEP/W صورت گرفته  و موارد زیر استخراج گردیده است:
- ارتفاع پرده به منظور کاهش 50 درصدی دبی نشت.
- مقدار نیروی زیر فشار در حالت بدون و پا پرده تزریق
- گرادیان هیدرولیکی خروجی از پنجه سد در حالت بدون و با پرده تزریق.

قیمت: 40000 تومان

دانلود پروژه سد خاکی با Geo studio - کد 74

دانلود نمونه پروژه آماده  سد خاکی با ژئواستودیو

این پروژه یک سد خاکی ناهمگن می باشد که آیتم‌های زیر در آن با نرم افزار geo studio شبیه سازی گردیده و نتایج و مراحل شبیه سازی به صورت گام به گام با تصویر و توضیح کامل، در دفترچه محاسبات ارائه گردیده است. همچنین تمامی فایل‌های برنامه به همراه دفترچه پس از خرید قابل دانلود می‌باشد.

تحلیل تراوش

الف) درحالتي که سد فاقد پتوي رسي و ديوار آببند است.

ب) در حالتي که سد داراي پتوي رسي با ضخامت متغیر باشد.

ج) در صورتي که ديوار آببند بتن پلاستیک به ضخامت 9 متر و عمق 50 متر اجرا شده باشد (در اين حالت پتوي رسي وجود ندارد).

د) گزارش خطوط همتراز جريان، پتانسیل و فشار در بدنه و پي سد.

ه) گزارش خطوط همتراز سرعت و گراديان در نواحي مشخص شده در پروژه.

 

ی) تعیین دبي عبوري از پي در پايین دست سد براي حالتهاي مختلف و محاسبه درصد کاهش دبي در هر حالت نسبت به حالتي که سد فاقد المان آببند است.

ارزيابي پايداري شیبها

ارزيابي پايداري شیب و محاسبه ضريب اطمینان در حالات زیر:

الف) در پايان ساخت

ب) در حالت تراوش دائم در شیب پايین دست

ج) در حالت افت سريع در مخزن؛

د) گزارش سطح (دايره) بحراني لغزش، شعاع و مرکز آن براي شیب هاي بالادست و پايین دست.

، -2 ه) محاسبه ضريب اطمینان براي سطح لغزش دايره اي بحراني از روشهاي Morgenstern- ، Bishop Fellenius, Janbu,  و Price

 

قیمت: 50000 تومان

دانلود نمونه پروژه آماده  سد خاکی با ژئواستودیو - کد 72

دانلود نمونه پروژه آماده  سد خاکی با ژئواستودیو

این پروژه یک سد خاکی همگن با زهکش دودکشی می باشد که آیتم‌های زیر در آن با نرم افزار geo studio شبیه سازی گردیده و نتایج و مراحل شبیه سازی به صورت گام به گام با تصویر و توضیح کامل، در دفترچه محاسبات ارائه گردیده است. همچنین تمامی فایل‌های برنامه به همراه دفترچه پس از خرید قابل دانلود می‌باشد.

- static & pseudo-static analysis 

 - End of construction- 
- Steady state seepage
- Rapid drawdown
- Partial pool
- Seepage analysis
- Finite element analysis (Sigma/W)
- Earthquake analysis (Quake/W)
- Filter design

انجام پروژه سد خاکی با نرم افزار Geo-Studio و محاسبات دستی  - کد 60

انجام پرژه سد خاکی با نرم افزار Geo-Studio و محاسبات دستی

- مدلسازی آنالیز تنش-تغییر شکل سد خاکی

- آنالیز حرکت آب در خاک

- آنالیز پایداری استاتیکی و دینامیکی شیب

- آنالیز دینامیکی سد

برای اطلاع از هزینه انجام پروژه و مدت زمان، صورت پروژه خود را به آدرس ایمیل elmii.project@gmail.com یا شماره تماس 09186081763 ارسال نمایید. در کمتر از 24 ساعت ایمیل شما پاسخ داده خواهد شد.

email: elmii.project@gmail.com

tell: 09186081763

دانلود تحقیق بررسی تاثیر جنس و لایه بندی خاک بر پایداری گودهای عمیق شهری - کد 59

تحقیق بررسی تاثیر جنس و لایه بندی خاک بر پایداری گودهای عمیق شهری

این تحقیق در مورد بررسی تاثیر جنس و لایه بندی خاک بر پایداری گودهای عمیق شهری می باشد.

این تحقیق دارای ساختار پایان نامه ای و در 5 فصل شامل مقدمه و کلیات، مروری بر منابع، مواد و روش ها، بحث و نتیجه گیری و منابع در 121 می باشد.

این تحقیق مناسب برای نوشتن فصول اول تا سوم پایان نامه می‌باشد.

پس از پرداخت هزینه فایل word  و pdf تحقیق قابل دانلود می باشد.

قیمت: 20000 تومان

دانلود تحقیق بررسی اثر لایه های خاک مایل بر ظرفیت باربری شمع - کد 58

تحقیق بررسی اثر لایه های خاک مایل بر ظرفیت باربری شمع

این تحقیق در مورد تحقیق بررسی اثر لایه های خاک مایل بر ظرفیت باربری شمع می باشد.

این تحقیق دارای ساختار پایان نامه ای و در 5 فصل شامل مقدمه و کلیات، مروری بر منابع، مواد و روش ها، بحث و نتیجه گیری و منابع در 111 می باشد.

این تحقیق مناسب برای نوشتن فصول اول تا سوم پایان نامه می‌باشد.

پس از پرداخت هزینه فایل word  و pdf تحقیق قابل دانلود می باشد.

 

قیمت: 20000 تومان

تثبیت خاک نرم رسی (ایلیت) با مواد افزودنی سیلیکا فوم (میکروسیلیس) و مقایسه مقاومت آن با مقاومت اولیه خاک - کد 57

تثبیت خاک نرم رسی (ایلیت) با مواد افزودنی سیلیکا فوم (میکروسیلیس) و مقایسه مقاومت آن با مقاومت اولیه خاک

این تحقیق در مورد تثبیت خاک نرم رسی (ایلیت) با مواد افزودنی سیلیکا فوم (میکروسیلیس) و مقایسه مقاومت آن با مقاومت اولیه خاک می باشد.

این تحقیق دارای ساختار پایان نامه ای و در 5 فصل شامل مقدمه و کلیات، مروری بر منابع، مواد و روش ها، بحث و نتیجه گیری و منابع در 100 می باشد.

این تحقیق مناسب برای نوشتن فصول اول تا سوم پایان نامه می‌باشد.

پس از پرداخت هزینه فایل word  و pdf تحقیق قابل دانلود می باشد.

 

قیمت: 20000 تومان

دانلود تحقیق تثبیت خاک های رسی با افزودنی های شیمیایی - کد 56

تحقیق تثبیت خاک های رسی با افزودنی های شیمیایی

این تحقیق در مورد تثبیت خاک های رسی با افزودنی های شیمیایی می باشد.

این تحقیق دارای ساختار پایان نامه ای و در 5 فصل شامل مقدمه و کلیات، مروری بر منابع، مواد و روش ها، بحث و نتیجه گیری و منابع در 108می باشد.

این تحقیق مناسب برای نوشتن فصول اول تا سوم پایان نامه می‌باشد.

پس از پرداخت هزینه فایل word  و pdf تحقیق قابل دانلود می باشد.

 

قیمت: 20000 تومان

دانلود تحقیق تثبیت خاک های ریزدانه با روش های نوین - کد 55

 تثبیت خاک های ریزدانه با مصالح نوین

این تحقیق در مورد  تثبیت خاک های ریزدانه با روش های نوینمی باشد.

این تحقیق دارای ساختار پایان نامه ای و در 5 فصل شامل مقدمه و کلیات، مروری بر منابع، مواد و روش ها، بحث و نتیجه گیری و منابع در 133می باشد.

این تحقیق مناسب برای نوشتن فصول اول تا سوم پایان نامه می‌باشد.

پس از پرداخت هزینه فایل word  و pdf تحقیق قابل دانلود می باشد.

 

قیمت: 20000 تومان

دانلود تحقیق ارزیابی و فرآیند تثبیت خاک رس و خاک‌های مسئله دار با مصالح سنتی - 54

تحقیق ارزیابی و فرآیند تثبیت خاک رس و خاک‌های مسئله دار با مصالح سنتی

این تحقیق در مورد ارزیابی و فرآیند تثبیت خاک رس و خاک‌های مسئله دار با مصالح سنتی می باشد.

این تحقیق دارای ساختار پایان نامه ای و در 5 فصل شامل مقدمه و کلیات، مروری بر منابع، مواد و روش ها، بحث و نتیجه گیری و منابع در 111 می باشد.

این تحقیق مناسب برای نوشتن فصول اول تا سوم پایان نامه می‌باشد.

پس از پرداخت هزینه فایل word  و pdf تحقیق قابل دانلود می باشد.

 

قیمت: 20000 تومان

دانلود تحقیق تثبیت بیولوژیکی خاک های ریزدانه - کد 53

تثبیت بیولوژیکی خاک های ریزدانه

این تحقیق در مورد تثبیت بیولوژیکی خاک های ریزدانه می باشد.

این تحقیق دارای ساختار پایان نامه ای و در 5 فصل شامل مقدمه و کلیات، مروری بر منابع، مواد و روش ها، بحث و نتیجه گیری و منابع در 100 می باشد.

این تحقیق مناسب برای نوشتن فصول اول تا سوم پایان نامه می‌باشد.

پس از پرداخت هزینه فایل word  و pdf تحقیق قابل دانلود می باشد.

 

قیمت: 20000 تومان

دانلود تحقیق بهسازی خاک ریزدانه با استفاده از مواد افزودنی شیمیایی - کد 52

دانلود تحقیق بهسازی خاک ریزدانه با استفاده از مواد افزودنی شیمیایی

این تحقیق در مورد بررسی روش های بهسازی خاک های ریزدانه با استفاده از مواد افزودنی شیمیایی می باشد.

این تحقیق دارای ساختار پایان نامه ای و در 5 فصل شامل مقدمه و کلیات، مروری بر منابع، مواد و روش ها، بحث و نتیجه گیری و منابع در 115 می باشد.

این تحقیق مناسب برای نوشتن فصول اول تا سوم پایان نامه می‌باشد.

پس از پرداخت هزینه فایل word  و pdf تحقیق قابل دانلود می باشد.

 

قیمت 20000 تومان

دانلود تحقیق بررسی تاثیر آهک و میکروسیلیس بر روی خواص ژئوتکنیکی خاک های سیلتی - کد 51

بررسی تاثیر آهک و میکروسیلیس بر روی خواص ژئوتکنیکی خاک های سیلتی

این تحقیق در مورد بررسی تاثیر آهک و میکروسیلیس بر روی خواص ژئوتکنیکی خاک­های سیلتی می باشد.

این تحقیق دارای ساختار پایان نامه ای و در 5 فصل شامل مقدمه و کلیات، مروری بر منابع، مواد و روش ها، بحث و نتیجه گیری و منابع در 133 می باشد.

این تحقیق مناسب برای نوشتن فصول اول تا سوم پایان نامه می‌باشد.

پس از پرداخت هزینه فایل word  و pdf تحقیق قابل دانلود می باشد.

 

قیمت: 20000 تومان